Vergadering vao Woensdag I Juni 1941. 14 Mei 1941. 26 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag "l"f 1"" dan zou daarmee de geheele gemeenschappelijke idee van deze aangelegenheid, om de zaak zoo goed mogelijk tot stand te brengen, vallen. Spr. ziet het zoo: de Comm. zal begrootingen maken en de Raad zich verbinden die begrootingen aan te nemen, welke overigens de goed keuring van Ged. Staten moeten hebben. Zou de Raad jaar in jaar uit, zoolang de Comm. werkt, de begroo tingen willen beoordeelen, laat hij zich dan liever niet met het plan inlaten. De Raad moet als het ware op het oogenblik afstand doen van een paar zijner bevoegd heden en spr. heeft de overtuiging, dat dit op den duur ook t.a.v. andere zaken, die alle gemeenschappelijk ge regeld moeten worden, zal gebeuren. Deze zaak moet gemeenschappelijk, regionaal en niet plaatselijk worden bekeken. Spr. wil niet zeggen, dat de Raad misschien niet eens op een bepaald punt een eigen idee zou kunnen hebben of der Comm. een opmerking zou kunnen doen toekomen, maar deze zal niet kunnen zeggen Dit of dat punt accepteeren wij niet. Men voelt wel, dat dit niet gaat. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. 4 Juni 1941. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 27 Aanwezig 24 leden. Afwezig de heeren Bueving, Van Eyck van Heslinga en Van der Schoot. Twee vacatures. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. Van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 8 en 29 Januari, 19 Februari en 12 Maart 1941. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een tijdelijk leerares in de Wis kunde aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meis jes (bijlage no. 71). 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanwijzing van een sub-ontvanger voor de inning van gelden bij de Centrale Keuken (bijlage no. 69). 5. Alsvoren tot uitgifte in erfpacht van bouwterrein aan de Vondelstraat aan K. de Haan en T. van der Hoek (bijlage no. 73). 6. Alsvoren om A. A. Rauwerda, alhier, toe te laten tot den afkoop van de grondrente, rustende op den grond van twee perceelen aan de Nieuweburen (bijlage no. 68). 7. Alsvoren tot aankoop van H. van der Schaaf alhier, van de onbewoonbaar verklaarde woning Hoog- pad no. 31 (bijlage no. 70). beide dienst 1941, en tot overneming van strooken grond den Mr. P. J. Troeistraweg van P. Oele en tot het in stellen van een rechtsvordering in zake onteigening van twee strooken grond aan dien weg (bijlage no. 67). 9. Alsvoren tot verbetering van Camstraburen en van een gedeelte van den Dokkumertrekweg en, in verband daarmede, tot wijziging van de gemeentebe- grooting en van de begrooting der Gemeentewerken, beide dienst 1941, en tot overneming van strooken grond aldaar (bijlage no. 72). 10. Alsvoren tot wijziging van onderscheidene ver ordeningen in verband met de samenvoeging van de functies van Beurs- en Waagmeester en van Directeur van den Markt- en Havendienst (bijlage no. 65). 11. Voorstel van den Burgemeester tot bekrachti ging van een door hem ingevolge art. 220 der Gemeente wet uitgevaardigd algemeen voorschrift van politie be treffende het zich bevinden met ijscokarren op onder scheidene straten (bijlage no. 66). 11a (toegevoegd). Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een vaste geldleening. groot 500.000.(bijlage no. 74). 12. Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van den Gemeenteraad, den heer T. La- verman. De Voorzitter zegt, dat sedert de vorige Raadsver gadering het Raadslid, de heer H. de Boer, overleden is. De heer Botke is zoo vriendelijk geweest namens het Gemeentebestuur te spreken bij de begrafenisspr. meent, dat ook in deze vergadering enkele woorden aan zijn nagedachtenis behooren te worden gewijd. Spr. en de heer De Boer hebben tegelijk in 1918 in trede in dezen Raad gedaan; een tijdlang is de over ledene geen lid van den Raad geweest, maar overigens j heeft hij van dien tijd af deel daarvan uitgemaakt. De heer De Boer heeft altijd met volle ambitie het Raadslidmaatschap waargenomen. Al moge dan zijn speciale zorg steeds uitgegaan zijn naar de sociale rechten van dat deel der maatschappij, dat door arbeid den kost verdient, hij heeft toch ook steeds voor de algemeene belangen der gemeente een open oog gehad, met een taaie vasthoudenheid, als hij meende, dat iets öf recht öf goed was, en nadat hij zich eerst geheel in de zaak had ingewerkt. Ook gedurende zijn wethouderschap van 1927-1930 ofschoon door een lange ziekte onderbroken, heeft hij met zijn volle kracht de belangen van het openbaar onderwijs voorgestaan. Spr. kan verzekeren, dat de heer De Boer bij allen in herinnering zal blijven als een ijverig, nauwgezet en doortastend lid van dezen Raad. De Raad hoort deze woorden staande aan. Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten de beslissing op het Raadsbesluit van 12 Maart 1941 tot vaststelling van een nieuwe bouwverordening hebben verdaagd b. schrijven van den Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad, houdende mededeeling van de benoe ming van den heer T. Laverman tot Raadslid, in de vacature-H. de Boer. Voor kennisgeving aangenomen. c. verslag der Commissie van toezicht op het M.O. over den toestand van het M.O. gedurende 1940. Wordt voorgesteld dit verslag nog eenigen tijd voor de leden ter inzage te leggen. De heer Praamsma betuigt dank aan de Commissie voor dit verslag, dat hij met groote belangstelling ge lezen heeft. Als dat gebruikelijk is, zag hij graag, dat, wanneer B. en W. aan de Comm. de ontvangst van het verslag berichten, tevens de dank van den Raad daar voor wordt overgebracht. Eén opmerking zag spr. gaarne aan de Commissie doorgegeven. Het blijkt, dat aan diverse onderwijsin richtingen geen ouderavonden zijn gehouden. Spr. acht deze echter zeer belangrijk, om de onderlinge waardee ring en om het contact tusschen ouders en leeraren. Hij moet hier echter aan toevoegen en verwijst hiervoor den weth. van Ond. naar het verslag, dat aan de Meisjes H.B.S. wel diverse ouderavonden en bovendien enkele literaire middagen zijn gehouden, terwijl er na het uit- deelen der rapporten gelegenheid voor de ouders was met de docenten te spreken. Als men een en ander bij andere onderwijsinrichtingen ook zou instellen, betee- kende dat een belangrijke stap in de goede richting. I.z. de Lagere Avondhandelsschool las spr. in het verslag, dat de verlichting nog steeds onvoldoende is. Misschien is dat aan de aandacht van B. en W. ont snapt. omdat hieruit volgt, dat dit reeds eerder ter kennis van B. en W. is gebracht. De heer De Walle (weth.) zegt den heer Praamsma toe. dat met diens opmerkingen rekening zal worden gehouden. De heer Botke (weth.) zegt, dat ook de Gem. H.B.S. steeds ouderavonden hield. Doordat de Directeur ont heven is van zijn functie en er een waarnemende Direc teur is, zijn er in 1940 geen ouderavonden gehouden. Het verslag ligt nog eenigen tijd voor de leden ter inzage. d. dat B. en W. aan het plein ten Westen van het sportterrein ..Cambuur" den naam hebben gegeven van Cambuurplein. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3. De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt mevr. J. G. H. de MaarNijssen te Leeuwarden. De heeren Praamsma en Algera vormen het stem bureau. Benoemd wordt de aanbevolene met alg. stemmen. Punt 4 (bijl. no. 69). De heer Posthuma grijpt deze gelegenheid aan om te vragen, hoe het gaat met de Centrale Keuken, Neemt de afname toe of af en wordt de keuken ook stopgezet, zooals eertijds het plan was De heer Feddema (weth.) antwoordt, dat de afname eerst is toegenomen, doch nu weer afneemt, wat B. en W. ook hadden voorzien. Tot nu toe is zij echter be vredigend geweest. In den vollen zomer zal de afname nog wel minder worden. Dit is echter een landelijk ver schijnsel en ligt niet aan de kwaliteit van het eten. De heer Posthuma: Gaat de Centrale Keuken in den zomer door K 1638 De 26ste regel van boven in kolom 1 wordt gelezen 8. Alsvoren tot aankoop van strooken grond aan

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1