28 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 4 Juni 1941. De heer Feddema (weth.): Deze gaat door tot Den Haag eventueel een sein zou geven tot sluiting. De Voorzitter wil, nu er toch over de Keuken ge sproken wordt, enkele mededeelingen doen. Men is be gonnen met 1600 porties per dag. wat is opgeloopen tot 1900 en nu weer teruggeloopen is tot 1000 a 1100. Men mag aannemen, dat de zomer daarvan de oorzaak is. Op het eten is niets te zeggen, op den prijs heelemaal niets, dus dat kan de oorzaak niet zijn. Spr.'s gedachte is en dat is ook de reden, dat hij er hier iets van zegt, n.l. om het publiek te bereiken dat dit er niet genoeg mee op de hoogte is. De Centrale Keuken staat aan den Oostkant, maar men heeft direct in verschillende deelen van de stad uitdeelplaatsen waar ook de kaarten verkocht worden ingericht in de Vinkstraat voor het Westen, in de Posthoorn- steeg voor het Zuiden en in de Heerestraat voor het Centrum. Het is spr. gebleken, dat verscheidene inwo ners dat niet weten en meenen, dat men het eten van de Centrale Keuken moet halen. Ieder kan dus betrek kelijk dicht in de buurt een plaats vinden om de kaarten en het eten te halen. Bovendien zijn er bezorgdiensten. In de eene buurt functioneert deze misschien beter dan in de andere indien er voldoende deelname is, kan men tegen een kleine vergoeding het eten in de eigen pannen thuis krijgen. Het wordt den menschen dus wel gemak kelijk gemaakt. Ook wordt gezegd men moet er zooveel bons voor geven. Men moet een knipkaart voor 6 porties nemen, doch is verder vrij, die porties te nemen zooals men wil. Is men met z'n drieën, dan kan men tv/ee willekeurige dagen drie porties nemen; is men alleen, dan neemt men zes dagen één portie. Nu is het op het oogenblik zoo, dat men. wat de aard appelbons betreft, veel voordeeliger via de Centrale Keuken kan eten dan thuis. Als men voor een knipkaart een aardappelbon inlevert, krijgt men een bon terug, die voor de volgende week geldig is, zoodat men dus de helft meer aardappelen op de bons krijgt. Men had het eten liever wat vetter, hoort men zeg gen. Thuis misschien ook, maar dat kan nu eenmaal niet anders. Spr.'s persoonlijke ervaring hij heeft het eten thuis gehad is, dat het zeer goed is en uitstekend smaakt. Het eene menu vindt men natuurlijk lekkerder dan het andere, maar dat is thuis ook zoo. Aanwijsbare oorzaken, waarom de afname terugloopt, zijn er niet. Men zou haast zeggen de menschen hebben het nog zoo slecht niet, ofschoon de rantsoenen niet zoo uitge breid zijn. Er zou eigenlijk alle reden zijn om gemeen schappelijk te koken. De porties zijn 9/10 liter en spr. meent, dat deze door de meesten niet in één keer kun nen worden opgegeten er blijft iets over voor den vol genden dag. Dus men kan ook niet zeggen, dat de por ties te klein zijn, noch dat men al zijn bons kwijt raakt. Ook behoeft men niet regelmatig uit de Keuken te eten. Staat een bepaald menu niet aan, dan neemt men het dien daq niet. Ook kan men alleen een bepaald menu nemen. Men moet het echter steeds twee dagen te voren opgeven. Men heeft er over geklaagd, dat er een keer voor de helft rauwe andijvie door het eten gehakt is. En toen zeiden de afnemers je moet het eten thuis nog nakoken ook. Maar het was juist gebeurd om het vitaminegehalte hoog te houden. Geheel gekookte andijvie laat zich mis schien wel iets beter eten en smaakt lekkerder dan half gekookte, doch men doet het andere juist om uit het eten te halen, wat er uit te halen is. Ook is er eens groentesoep gegeven, die niet dik was, wat wel noodig is, als men er zijn middagmaal mee moet doen. Dit was echter door bijzondere omstandigheden zoo gekomen. Ook bij de Centrale Keuken kan iets wel eens minder goed uitvallen. Op de exploitatie is verder niets aan te merken het eten is goed en wordt zindelijk behandeld wat is er dan op tegen er van te eten Rijk en gemeente hebben er geld in gestoken de keuken is berekend op 4000 porties per dag en worden er maar 1000 porties afge geven, dan is het verlies voor Rijk en gemeente grooter, daar de vaste lasten ongeveer gelijk blijven. Het is merkwaardig, dat het publiek een zekeren tegenzin in de Centrale Keuken heeft. Waarom kan men niet precies zeggen. Als men er over praat, wordt er gezegd daar denken wij niet aan. De heer Meek heeft met zijn gezin opzettelijk van den beginne af geregeld af en toe uit de Centrale Keu ken gegeten, dus feitelijk van alles geproefd, om zich in dezen een oordeel te kunnen vormen. Men heeft zich bij de Centrale Keuken echter niet ge houden aan de opgegeven menu's. De tweede week van haar bestaan werd aangekondigd, dat veranderingen waren voorbehouden. Eens had spr. gerekend op aard appelen met boontjes, maar kreeg erwtensoep. Dat is geen fout. maar toch iets, waar de menschen wellicht het meeste bezwaar tegen hebben. Bij den uitreikpost aan de Vinkstraat was althans onder het publiek de klacht te vernemen, dat iemand, die na de aardappelen met boontjes karnemelksche pap zou eten, deze combi natie nu in .snert en süpenbrij" zag gewijzigd Spr. at dien middag rijst toe, zoodat het evenwicht in zijn menu niet verstoord werd, maar dat was slechts een toeval. Een dag daarna heeft spr. andijvie uit de Keuken ge geten daar zat veel zand in, wat zeer hinderlijk was. Misschien wil de Voorzitter deze opmerking doen over brengen aan de Centrale Keuken. De Voorzitter In een gewone huishouding is het eten den eenen dag ook wel eens lekkerder dan den an deren. Spr. heeft van de erwtensoep uit de Centrale Keuken gesmuld De heer Meek gelooft, dat het van belang is, als de Keuken zich aan de menu's houdt. De heer Rom Colthoff herinnert er aan, dat de Voor zitter bij de opening van de Centrale Keuken heeft ge zegd, dat andere gemeenten hadden gevraagd, of er ook mogelijkheid tot samenwerking in dezen was. Heeft zulks nog eenig gevolg gehad De Voorzitter antwoordt, dat de gemeente, die hij toen bedoelde, daarop niet teruggekomen is samen werking met de naastliggende gemeenten is reeds be sproken en zal eerstdaags tot stand komen, op basis b.v. van de afgegeven porties. Later heeft een andere ge meente nog informaties ingewonnen daarmede zijn B. en W. nog doende. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 5 en 6 (bijl. 73 en 68). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 7 (bijl. no. 70) De heer Meck c.s. zien met genoegen dit punt weer op de agenda. Spr. dankt den Weth. van O.W., dat hij een kaart bij de stukken heeft gevoegd, waarnaar spr. destijds gevraagd heeft om een beter overzicht van de reeds aangekochte panden te verkrijgen. Het blijkt, dat één hoek van de Weerklank nu grootendeels is aange kocht. Mocht het zoo voortgaan, dan zullen spr. c.s. dat zeer op prijs stellen. De saneering van de Weer klank dient zoo spoedig mogelijk aan kant te zijn. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 8 (bijl. no. 67). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 9 (bijl. no. 72). De heer Van der Meulen zegt, dat B. en W. blijkens hun voorstel voor de financiering van dit werk de hulp van den Rijksdienst voor de Werkverruiming (Werk fonds) zullen inroepen. Vroeger hield die hulp o.m. in, dat het Werkfonds voorwaarden stelde t.a.v. de ar- beidsloonen, n.l., dat die gewoonlijk moesten liggen be neden de loonen, vastgesteld bij de collectieve contrac ten in de bouwbedrijven. Dit lijkt spr. voor dezen tijd Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 4 Juni 1941. 29 niet juist meer. De loonen, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomsten, zijn al aan den lagen kant en het is dus niet juist om mede te werken aan vaststelling van loonen, die daar nog beneden liggen. Spr. verzoekt B. en W. om, als het Werkfonds hulp verleent, het daarheen te leiden, dat loonen vastgesteld worden, ge lijk aan die der collectieve arbeidscontracten. De heer J. de Boer (weth.) antwoordt, dat B. en W. hebben getracht de medewerking van het Werkfonds te verkrijgen voor dit werk. Het is bekend, dat het fonds zekere voorwaarden stelt van technischen, maar ook van administratieven aard, b.v. wat de arbeids voorwaarden betreft. Of het echter zijn medewerking voor dit werk verleent, is niet zeker. Het is zelfs zeer twijfelachtig, of het werk wel onder de normen te brengen is, die het fonds gewoonlijk stelt. Wordt echter wél medewerking verleend, dan gelooft spr., dat B. en W. zeer gaarne bereid zullen zijn te trachten, de ar beidsvoorwaarden overeenkomstig die der collectieve contracten toegepast te krijgen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 10 (bijl. no. 65). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 11 (bijl. no. 66). De heer Buiël heeft geen bezwaar tegen deze voor schriften als zoodanig, maar vraagt, welke verplichtin gen verbonden zijn aan het innemen van een vaste standplaats door dergelijke karren i.z. het opruimen van den rommel, die daar gemaakt wordt. Bij de Alma Ta- demastraat b.v. verscheen plotseling zoon wagen, waarin in den winter nogal flink gestookt wordt. Hier door kwam er asch op de straat te liggen en ook andere rommel. Dat is toch niet in orde. De Voorzitter zegt, dat deze opmerking met het onderhavige voorstel eigenlijk niets te maken heeft. Als dergelijke karren er niet komen, kunnen ze ook geen rommel maken. De heer BuiëlZe kwamen er welNu het toch over politieverordeningen gaat, merkt spr. nog op, dat er hier niet aan openbare gebouwen van de gemeente aangeplakt mag worden. De Voorzitter: Dat heeft met de ijscokarren al heele maal niets te maken De heer Buiël: Er bestaat toch een verordening, dat daar niet aangeplakt mag worden De Voorzitter: Dit is niet aan de orde; het gaat nu over de verordening i.z. ijscokarren. De heer Buiël hoopt, dat zijn opmerking toch tot den Voorzitter is doorgedrongen. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van den Burgemeester. Punt 11a (bijl. no. 74). Met alg. stemmen wordt beslo ten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 12. De heer Feitsma rapporteert namens de Commissie, belast geweest met het onderzoek van den geloofsbrief van den heer T. Laverman en bestaande uit de heeren Feitsma, Balk en Hooiring, dat de Commissie den ge loofsbrief en de daarbij overgelegde stukken heeft onderzocht en in orde bevonden, weshalve zij den Raad adviseert den heer T. Laverman als lid van den Raad toe te laten. Met alg. stemmen wordt dienovereenkomstig besloten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 2