Vergadering van Woensdag 25 Juni 1941. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 25 Juni 1941. 31 Aanwezig 23 leden. Afwezig de heeren Algera, Bueving, Buiël, Van Eyck van Heslinga en Feitsma. Eén vacature. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Beëediging van het nieuw inkomende lid, den heer T. Laverman. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 2 en 23 April 1941. 3. Mededeelingen en rapporten. 4. Benoeming van een lid der Commissie voor het Markt- en Havenwezen en het Openbaar Slachthuis (vacature-H. de Boer). 5. Alsvoren van een lid der Commissie voor de Gemeentelijke Bewaarscholen (vacature-H. de Boer). 6. Alsvoren van een directeur van de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool A, vacature-Dr. J. L. Cardozo (bijlage no. 78). 7. Alsvoren van onderwijzeressen aan de gemeente scholen nos. 5, 7b, 17 en 7a (bijlage no. 86). 8. Alsvoren van een onderwijzer aan de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (vacature-U. Jensma) (bijlage no. 79). 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan den Pasteur- weg aan Tj. Kolk en F. van der Velde (Beton- en Bouwmaterialen Handelsbedrijf firma Kolk en Co.) (bijlage no. 76). 10. Alsvoren tot overneming van de stoepen voor de perceelen Nieuwestad no. 117 en Speelmansstraat no. 19 (bijlage no. 80). 11Alsvoren tot overneming van de stoep, gelegen voor het perceel Nieuweburen no. 95 (bijlage no. 87). 12. Alsvoren tot overneming van strooken grond aan den Mr. P. J. Troelstraweg van P. J. en K. J. de Boer en van P. Bergsma (bijlage no. 88). 13. Alsvoren tot nadere vaststelling van het voor schot op de vergoeding ex art. 101 der Lager-onderwijs- wet 1920 over 1941 ten behoeve van de U.L.O.-school Tweebaksmarkt no. 44 (bijlage no. 89). 14. Alsvoren tot onttrekking aan het openbaar ver keer van een straatje aan het Hoeksterkerkhof (bijlage no. 83). 15. Alsvoren tot doortrekking van den Pasteurweg en in verband daarmede tot aankoop van grond van en ruiling van grond met N. Stoffels en tot wijziging van de begrootingen der gemeente, de Gemeentewerken en het Gemeentelijk Grondbedrijf, dienst 1941 (bijlage no. 82). 16. Alsvoren tot aanleg van de ten Noorden van het Sportterrein „Cambuur" geprojecteerde straat en in verband daarmede tot wijziging van de begrootingen van de gemeente en de Gemeentewerken, dienst 1941 (bijlage no. 84). 17. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegroo- ting en onderscheidene bedrijfsbegrootingen en van de begrooting van het Stadsziekenhuis, zoomede tot goed keuring van een wijziging van de begrooting der Ge meentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, alle dienst 1940. 18. Alsvoren tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement (bijlage no. 77). 19. Alsvoren tot wijziging van de Salarisverordening (bijlage no. 85). 20. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van Gedeputeerde Staten om 's Raads oordeel te vernemen in zake toekenning van een kin derbijslag en een duurtebijslag aan de burgemeesters, secretarissen en ontvangers in deze provincie (bijlage no. 81). 21. Alsvoren op het verzoek van de Vereeniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs, alhier, om afgifte van de verklaring overeenkomstig art. 25 der Nijver heidsonderwijswet, waarbij de oprichting en instand houding van de secundaire afdeeling harer Industrie- en Huishoudschool noodig wordt geoordeeld (bijlage no. 75). Punt 1. De Voorzitter deelt mede. dat Ged. Staten hebben bericht, geen bezwaar te hebben tegen toelating van den heer T. Laverman als lid van den Raad. De heer Laverman, door den Secretaris binnengeleid, wordt door den Voorzitter beëedigd en legt daartoe in handen van dezen de voorgeschreven beloften, als bedoeld in art. 45 der Gemeentewet, overeenkomstig de thans geldende wijziging, af. De Voorzitter wenscht den heer Laverman geluk met zijn benoeming. Hij hoopt, dat deze in onderling aan gename samenwerking mag medewerken aan de belan gen der gemeente Leeuwarden. Punt 2. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 3. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten 1. de ontvangst hebben bericht van een afschrift van het Raadsbesluit van 4 Juni 1941, no. 118R/99, tot wijziging van de Alg. Politieverordening 2. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 14 Mei 1941 tot wijziging van de begrootingen van de Gemeente, van Gemeentewerken en van de Gemeentereiniging, dienstjaar 1941; ruiling van grond aan de Westerstraat en aan den Pasteurweg; verkoop van grond aan het Hoeksterkerkhof en aan den Kanaal- weg d.d. 4 Juni 1941 tot aanwijzing van den Administra teur van de Centrale Keuken als sub-ontvanger, belast met de inning van de gelden in zake den verkoop van maaltijden; aankoop van strooken grond aan den Mr. P. J. Troelstraweg en het instellen van een rechtsvor dering tot onteigening; aankoop van de woning Hoog- pad no. 31; afkoop van grondrente en afstand in erf pacht van bouwterrein aan de Vondelstraat; b. proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeenteontvanger c. rapport omtrent kasopneming van het Gem. Woningbedrijf. Wordt voor kennisgeving aangenomen. d. adres van den Voorzitter en den Secretaris van de Comm. in zake Werkverschaffing, ingesteld door den Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf, houdende ver zoek om de verbetering van Camstraburen en Dokku- mertrekweg op normale wijze en niet in werkverschaf fing te doen uitvoeren. Wordt voorgesteld dit adres voor kennisgeving aan te nemen. De Voorzitter zegt, dat uit de mededeelingen van den wethouder bij de behandeling van het voorstel in den Raad voldoende gebleken is, dat, bij eventueele mede werking van het Werkfonds, de kwestie van de arbeids voorwaarden de volle aandacht van B. en W. heeft. Het betreft hier geen werkverschaffing, doch uit sluitend het vragen van financieele medewerking van het Werkfonds. De heer Praamsma zegt, dat hij c.s. er mede accoord gaan, dit adres voor kennisgeving aan te nemen. In de vorige vergadering hebben B. en W. voldoende geantwoord op een desbetreffende vraag van den heer Van der Meulen. In ieder geval is het adres foutief, omdat hier geen sprake is van werkverschaffing. Noch B. en W., noch Raad hebben het werk in werkverschaffing willen uitvoeren. Daar dit werk in de zomermaanden moet worden uit gevoerd, vraagt spr., of er gegronde hoop is er tijdig financieele hulp van het Werkfonds voor te krijgen, met behoud van eigen vrijheid i.z. de arbeidsvoor waarden. Is die hoop niet gegrond, zou het dan niet K 1638

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1