Vergadering van Woensdag fi Augustus 1941. 40 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 16 Juli 1941. bedrag voor de klompen, terwijl het bedrag voor de voeding juist zoo mooi is gespecificeerd, waardoor men daarvan een prachtig overzicht heeft. Het bedrag van inkoop der klompen is Gem.werken bekend; men trekke dus even dat cijfer van het ver melde totaalbedrag af. Was dit nu de eerste maal, dat spr. hiernaar informeerde, dan zou hij genoegen kunnen nemen met een toezegging, maar daar er hier meer naar gevraagd is, zag spr. graag, dat aan dit rapport een toelichting of specificatie i.z. de klompen werd toege voegd. De Voorzitter antwoordt, dat met de aanschaffing en verstrekking van klompen f 3290.— is gemoeid. Als dit bedrag gespecificeerd in het rapport had ge staan n.l. de kosten van aanschaffing en verstrek king apart dan was de zaak dus in orde geweest. Spr. zou wel even naar Gem.werken willen laten tele- foneeren, hoe de specificatie is, maar hij vreest, dat de vergadering al afgeloopen is, wanneer het antwoord komt. Hij zegt echter toe, den Raad den volgenden keer te zullen mededeelen, waaruit het bedrag ad 3290. bestaat. De heer Praamsma heeft na deze toezegging niet het minste bezwaar het verslag aan te nemen. Wat is er echter op tegen voortaan een dergelijke specificatie in het verslag te zetten De specificatie van de voedsel- verstrekking is toch ook in alle opzichten juist en volledig. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 9 (bijl. no. 94). De Voorzitter zegt, namens B. en W., dat in art. 5bis der Ontwerp-verordening in plaats van ,,1 April tot 1 October en op Maandag na 1 uur des namiddags gedurende het tijdvak van 1 October tot 1 April" wordt gelezen „1 October tot 1 April en op Maandag na 1 uur des namiddags gedurende het tijdvak van 1 April tot 1 October". Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het bij monde van den Voorzitter gewijzigde voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 6 Augustus 1941. 41 Aanwezig 22 leden. Afwezig de heeren Algera, Bueving, Van Eyck van Heslinga, Rom Colthoff, Praamsma en Feitsma. Eén vacature. Voorzitterde heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderin gen van 14 Mei en 4 Juni 1941. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan M. A. E. Jonxis met ingang van 1 September 1941 eervol ontslag te verleenen als tijdelijk leeraar aan de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool A met 5-jarigen cursus (bijlage no. 101). 4. Alsvoren tot verkoop van een strook grond aan den Mr. P. J. Troelstraweg aan E. G. van der Zee, te Huizum (bijlage no. 99). 5. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor verbouwing van het Stadhuis en, in verband daarmede, tot wijziging der gemeentebegrooting en van die van het bedrijf der Gemeentewerken, dienst 1941 (bijlage no. 100). 6. Alsvoren tot wijziging van de aan de N.V. Inter communale Waterleiding Gebied Leeuwarden verleende concessie tot het leggen en hebben van waterleiding buizen in deze gemeente (bijlage no. 98). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat Ged. Staten 1. de ontvangst hebben bericht van een afschrift van het Raadsbesluit van 4 Juni 1941 tot wijziging van de verordening op de marktpolitie 2. hebben goedgekeurd de begrootingen van de gemeente, het Gem. Electr.bedrijf, Gem. Grondbedrijf, Gem. Woningbedrijf, Gem. Gasfabriek, Gem.reiniging en die van het bedrijf der Gemeentewerken, dienst 1940, met wijzigingsbesluiten van 13 Maart 1940 en 12 Maart 1941, en van de begrooting, dienst 1940, van het Openb. Slachthuis, en de Raadsbesluiten van 12 Maart 1941 tot vaststelling van de Bouwverordening, van 25 Juni 1941 tot wijziging van de begrootingen van de gemeente, het bedrijf der Gemeentewerken en het Gem. Grondbedrijf, alle dienst 1941, en onttrekking van grond aan het Hoeksterkerkhof aan het openbaar ver keer, van 16 Juli 1941 tot afstand in erfpacht van grond nabij het Noordvliet, tot ruiling van grond aan en nabij den Groningerstraatweg, aankoop van een strookje grond aan den Mr. P. J. Troelstraweg en afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Fred. Ruijschstraat b. dat door den Secretaris-Generaal van het Depar tement van Binnenlandsche Zaken is goedgekeurd het Raadsbesluit van 4 Juni 1941 tot wijziging van de verordening op de heffing van beurs- en waagrechten c. rapporten omtrent de kasopneming van het Gem. Electriciteitbedrijf, de Gem. Gasfabriek en de Gem. Reiniging d. verslag omtrent den toestand van het Gymna sium over 1940. Voor kennisgeving aangenomen. e. verzoek van de afd. Leeuwarden van de Centrale Politie Federatie om toekenning van een vergoeding voor door de ambtenaren van politie in Mei 1940 ver richt overwerk. Wordt om praeadvies in handen van B. en W. gesteld. Punten 3 en 4 (bijl. nos. 101 en 99). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voor stellen van B. en W. Punt 5 (bijl. no. 100). De heer Westra zegt, dat B. en W. mededeelen, dat de werkzaamheden aan de afd. Bevolking zeer sterk zijn toegenomen. Niet alleen, dat men nu weer eenig geld uitgeeft, maar men voert een verbouwing uit, bestemd voor iets dat langen tijd zal duren. Hebben B. en W. aanleiding te veronderstellen, dat deze uitbreiding van werkzaamheden inderdaad van langen duur en ook in de toekomst zóó zal zijn, dat deze verbouwing gewet tigd is Anders ware het beter, een ander gebouw tijdelijk daarvoor in dienst te stellen. Naar spr. meent, ontbreekt een nadere motiveering aan het voorstel. Den heer Buiël bevreemdt het, dat ondanks dat de verbouwing van het Stadhuis twee of drie jaar geleden zoo grondig in den Raad is bekeken en uitgevoerd, nu weer een verbouwing aan de orde is. Nu is het zoo, dat de werkzaamheden op het Stad huis uitgebreid zijn en veel wijst er op, dat dit niet van tijdelijken aard is. Spr. wijst echter op het terrein dat de gemeente nog steeds op den hoek van de St. Jacobs- straat en het Gouverneursplein heeft, het „Damterrein" van Leeuwarden. Is het niet wenschelijk en economisch daarop een gebouw te zetten en dat geheel of gedeel telijk voor gemeentelijke doeleinden te benutten? Inder tijd zijn er ook een paar particuliere gegadigden om geweest. Uit het feit, dat langs het terrein een plant- soenstrook is aangelegd, zou men kunnen concludeeren, dat het ettelijke jaren zóó zal blijven liggen Daar echter nieuwe diensten in het leven zijn geroepen, zou het, naar spr. meent, alleszins aandacht verdienen verschillende kleine diensten onder te brengen in een nieuw te bouwen gebouw, mede om de nog beschikbare materialen en arbeidskrachten op de juiste manier aan te wenden. En nu de verbouwing van het Stadhuis aan de orde is, verdient het alleszins overweging, op dit bij uitstek geschikt terrein een behoorlijk gebouw te zetten. Het bedrag dezer verbouwing is wel niet hoog een nieuw gebouw zal zeker meer kosten maar nu is het nog tijd iets in dezen geest te doen en het Rijk zal daarbij zeker willen helpen. Uitbreiding van de werkzaamheden van de betrok ken afdeeling, die voor langen tijd zal zijn, maakt ver bouwing noodig. Is het niet mogelijk als tijdelijken maatregel op een of andere kamer in het Stadhuis een paar schrijfbureaux voor Bevolking te plaatsen, zooals den laatsten tijd t.a.v. andere diensten ook gebeurd is, en dan intusschen een behoorlijk gebouw op den hoek van de St. Jacobsstraat te zetten Spr. dringt er bij B. en W. op aan, eens te bekijken, of dit terrein daar voor geschikt is. De Voorzitter zegt, dat, toen destijds het Stadhuis is ingericht zooals het thans nog is, B. en W. gemeend hebben voor jaren klaar te zijn. Burg. Stand heeft dan ook nu nog een kantoor, waar zeer behoorlijk gewerkt kan worden; er is daar voor personeel en archief vol doende ruimte; zelfs zou er nog ruimte zijn voor uit breiding van ambtenaren. Ook de afdeelingen Alg. Zaken, Financiën, Onderwijs en Expeditie kunnen met haar ruimte toe, zelfs al zou een geruime uitbreiding van personeel om welke reden dan ook noodig zijn. Bevolking en Mil. Zaken is eigenlijk de eenige afdee ling, die plaats te kort komt. Deze heeft er veel per soneel en materiaal bijgekregen, zoodat het daar lang zamerhand zeer nauw geworden is en er uitbreiding moet komen. Nu was de voorgestelde verbouw niet mogelijk geweest, als het gebouw Raadhuisplein 30 niet verbouwd zou worden en o.a. ingericht voor wethou derskamers en Burg. Stand in de tegenwoordige wet houderskamers ondergebracht kon worden, waardoor het kantoor van den Burg. Stand bij Bevolking kan worden getrokken. Bevolking kan niet met een boven gelegen afdeeling van bureauruimte ruilen, omdat het een afdeeling is, waar zeer veel, zooniet het meeste, publiek komt. Het Stadhuis is toch niet zoo lang geleden verbouwd, is gezegd. Dat het thans op Bevolking zeer druk is, wil men wel aannemen, maar men vraagt, of die drukte j geruimen tijd zal duren, of over zekeren tijd weer gaat K 1638

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1