Vergaring van Woensdag 27 Augustus 1941. 42 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 6 Augustus 1941. luwen. Op het oogenblik is het er natuurlijk zeer druk, maar B. en W. meenen, dat het ook druk zal blijven. Bevolking wordt steeds meer met allerlei zaken belast. Het is als 't ware de centrale boekhouding van de gemeente. Daarom meent spr.. dat, wat ook met het terrein hoek St. Jacobsstraat-Gouverneursplein zal ge schieden, Bevolking beslist niet hetzij tijdelijk, hetzij voorgoed uit het eigenlijke Stadhuis gebracht mag worden, omdat deze afdeeling bij zeer veel zaken ge raadpleegd moet worden. De koperinzameling b.v. toegegeven, dat dit iets tijdelijks is heeft absoluut gedreven op het kaartsysteem van Bevolking, maar er kunnen ook andere maatregelen komen. En het komt in de practijk herhaaldelijk voor, ook t.a.v. blijvende dingen, dat de centrale boekhouding leidraad is; daarom zal deze altijd in het centrum van het Stadhuis gevestigd moeten blijven. Op het oogenblik krijgt Bevolking er weer materiaal bij, dat niet geborgen kan worden, waar het behoort. Wel is er een klein archief je, maar het zou wenschelijk zijn, materiaal, waar het op aan komt en waarvan geen duplicaten aanwezig zijn, brandvrijer op te bergen dan thans. En dat wordt bij deze uitbreiding mogelijk. Burg. Stand krijgt een nieuw archief, terwijl het archief van Burg. Stand vrij komt voor Bevolking. Of deze verandering voor geruimen tijd voldoende is? B. en W. meenen van wel. Zij hebben op alle eventua liteiten in de naaste, zelfs niet de allernaaste, toekomst gerekend, hoewel het natuurlijk zeer wel mogelijk is, dat iemand, die jaren later op spr.'s plaats zit, de ruimte dan niet meer voldoende vindt. Den heer Buiël, die het terrein hoek St. Jacobsstraat voor uitbreiding wilde gebruiken, zegt spr., dat het inderdaad eerst een idee van B. en W. geweest is, op dit terrein een gedeelte Stadhuis te bouwen. Dan zou men echter een verbinding moeten maken met het be staande Stadhuis. Spr. wil niet ontkennen, dat men zulks in enkele andere steden ook wel vindt, maar dan als noodmaatregel, doordat er te weinig andere uitbrei dingsmogelijkheden waren. Doch niet alleen Bevolking, ook andere afdeelingen als Alg. Zaken, Financiën, On derwijs en Expeditie moeten eigenlijk in één gebouw vereenigd zijn. Een dergelijke uitbreiding zou overigens, naar B. en W. meenen, thans misschien wel wenschelijk, maar niet noodig zijn. Spr. gelooft, dat het nu ook prac- tisch niet mogelijk is, op den hoek St. Jacobsstraat te bouwen. Andere bouw, waaraan men thans bezig is, levert immers ook al moeilijkheden op, o.a. om zich aan het uitgetrokken bedrag te houden. Op het oogen blik moet men zich dus het idee van bouw hoek St. Jacobsstraat uit het hoofd zetten en in petto houden voor betere tijden. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 6 (bijl. no. 98). De Voorzitter zegt, dat, nadat deze zaak een paar keer is behandeld in de vergadering van den Raad van Commissarissen, waarin de vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig waren, ten slotte dit ontwerp is aangenomen. Met dit ontwerp kon Leeuwarden zich heel gemakkelijk vereenigen, omdat Leeuwarden en spr. meent Harlingen ook al steeds naar de bewoordingen daarvan hebben gehan deld. Er is dus geen bezwaar dit voorstel aan te nemen. En ook de andere gemeenten in het concessiegebied zullen dit wel doen, zoodat dan eindelijk uniformiteit op dit gebied wordt bereikt. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 27 Augustus 1941. 43 Aanwezig 22 leden. Afwezig de heeren Algera, Bueving, Van Eyck van Heslinga, Feitsma, Praamsma en De Vries. Een vacature. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 25 Juni, 16 Juli en 6 Augustus 1941. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van tijdelijk onderwijzend personeel aan de middelbare avondhandelsschool (bijlage no. 107). 4. Alsvoren van een Gemeentelijk Inspecteur voor het Woningtoezicht. vacature-Ir. W. Zuurmond (bij lage no. 115). 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming van de stoep, gelegen voor het perceel Speelmansstraat no. 9 en van een stoepgedeelte, behoo- rende bij het perceel Bollemanssteeg no. 64 (bijlage no. 103). 6. Alsvoren in zake afstand van grond aan en rege ling van den eigendom van grond aan den Dokkumer- trekweg met R. C. van Duijsen en tot overneming van een strook grond aan de Dokkumer Ee van de Coöp. Verbruiksvereeniging „Excelsior" U.A. (bijlage no. 116). 7. Alsvoren tot aankoop van de woning Kapelsteeg no. 5 van G. Blom (bijlage no. 104). 8. Alsvoren tot verkoop aan J. S. Lubberts van een aedeelte van de voormalige Wissesstraat (bijlage no. 108). 9. Alsvoren tot vaststelling van voorgevel- en ach tergevelrooilijnen voor de bebouwing langs de Oostzijde van de Vondelstraat en langs de Noordzijde van de aldaar geprojecteerde zijstraat (bijlage no. 111). 10. Alsvoren tot voorloopige vaststelling van de kosten van het lager onderwijs over 1940 ingevolge art. 55fer der Lageronderwijswet 1920 (bijlage no. 105). 11Alsvoren in zake het verstrekken van gelden aan de Leeuwarder Schoolvereeniging voor het aan schaffen van leermiddelen voor hare school Raadhuis plein no. 25 (bijlage no. 102). 12. Alsvoren tot vaststelling van een arbeidsover- eenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst (bijlage no. 106). 13. Alsvoren tot wijziging van de Toelageverorde ning 1940 (bijlage no. 113). 14. Alsvoren tot vaststelling van een nieuwe Ver ordening op de Gemeentepolitie (bijlage no. 109). 15. Alsvoren tot wijziging van de Verordening be treffende de Winkelsluiting (bijlage no. 112). 16. Alsvoren tot voorloopige vaststelling van de balansen op 31 December 1940 en van de verlies- en winstrekeningen en de rekeningen van baten en lasten en kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1940 van 1. het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf 2. het Gemeentelijk Grondbedrijf 3. het Gemeentelijk Woningbedrijf 4. de Gemeentelijke Gasfabriek 5. het bedrijf der Gemeentereiniging; 6. het bedrijf der Gemeentewerken 7. het Openbaar Slachthuis. 17. Alsvoren tot goedkeuring van de rekeningen over 1940 van 1het Stads Ziekenhuis 2. de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 3. het Nieuwe Stads Weeshuis. 18. Alsvoren tot wijziging van de Gemeentebegroo- ting, dienst 1941. 19. Praeadvies van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van het Bestuur der afd. Friesland van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs om verbetering van de rechtspositie van de kweekelingen met akte bij het gemeentelijk bewaar- schoolonderwijs, met voorstel tot wijziging der ge- meentebegrooting, dienst 1941 (bijlage no. 110). 20. Voorstel van den Burgemeester tot bekrachtiging van een door hem ingevolge art. 220 der Gemeentewet uitgevaardigd algemeen voorschrift van politie met be trekking tot het uitoefenen van de jacht in een gedeelte der gemeente (bijlage no. 114). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. Wordt medegedeeld a. dat de Secretaris-Generaal van het Dep. van Binnenl. Zaken heeft goedgekeurd de Raadsbesluiten van 19 Februari 1941 tot wijziging van de verordening op de gemeentepolitie b. dat Ged. Staten 1. hebben vastgesteld de rekeningen, dienst 1938, van de gemeente en hare bedrijven 2. hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten van 25 Juni 1941 tot wijziging van de begrootingen van de gemeente, de Gem. Gasfabriek, het Gem. Electriciteit bedrijf, het Gem. Woningbedrijf, de Gemeentereiniging, het Openbaar Slachthuis, het Gem. Grondbedrijf en de Gemeentewerken, alle dienst 1940, en van 6 Augustus 1941 tot verkoop van grond aan den Mr. P. J. Troelstra- weg. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3 (bijl. no. 107). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt a. voor leeraar in de Engelsche taal E. G. Schaapman, te Leeuwarden b. voor leeraar in boekhouden, handelsrekenen en han delsrecht J. van Kuik, te Leeuwarden, beiden reeds als zoodanig werkzaam. De heeren Geerts en De Bruin vormen het stem bureau. Benoemd worden de aanbevolenen met alg. stemmen. Punt 4 (bijl. no. 115). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt 1. Ir. J. Enklaar, bouwk. ing. te Arnhem; 2. Ir. H. J. G. van der Veen, bouwk. ing. te Wage- ningen 3. Ir. Th. J. W. Lantermans, bouwk. ing. te Driebergen. De Voorzitter doet de deuren sluiten. Na heropening der openbare vergadering wordt Ir. H. J. G. van der Veen benoemd met 12 stemmen (de heer Enklaar 10 stemmen). Punt 5 (bijl. no. 103). De heer Wiersma vraagt, of bij dit voorstel ook over wogen is, het bordes in de Bollemanssteeg weg te ne men. Dat zou een belangrijke verbetering zijn. De heer De Boer (weth.) beantwoordt deze vraag ontkennend; die kwestie is trouwens niet aan de orde geweest. Werd het bordes weggenomen, dan zou er een ingebouwde trap moeten komen, wat veel kosten mee brengt. Bovendien is het een particulier huis. waar B. en W. dus geen zeggenschap over hebben. De stoep, welke nu overgedragen wordt, ligt aan den rechterkant van het gebouw en daar wordt een trottoir gelegd. Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 6, 7, 8, 9, 10 en 11 (bijl. nos. 116. 104. 108, 111, 105 en 102). Met alg. stemmen wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 12 (bijl. no. 106). De heer Rom Colthoff zegt, dat de Secretaris-Gene raal van het Dep. van Binn. Zaken vraagt, deze veror dening ongewijzigd vast te stellen. Men zou dan ver wachten, dat zij geheel volledig is, maar spr. mist er een duidelijke bepaling i.z. het verlof in. Wel komt er een eigenaardige zin voor in art. 4 „Aan den arbeider, die ten minste 6 maanden in werkelijken dienst is, wordt K 1638

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1941 | | pagina 1