Vergadering van Woensdag 7 Januari 1948. VII Alphabetisch register op het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1948. Blad zijde ge- Wijziging van de rooilijnen voor bebouwing aan de Prinses Julianalaan (bijl. 86) Doortrekken van straten en bouwrijp maken van terreinen bij het Kalverdijkje (bijl. 96) Benoeming W. M. de Jong in het bestuur der woningstichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel Onbewoonbaarverklaring van woningen (bijl. 105) Vaststelling verordening (ex art. 1 der Woningwet) op de bestrijding van ongedierte in de meente Leeuwarden (bijl. 108) Bepaling, dat een herziening van het plan van uitbreiding, geldend voor het overgegane gebied Leeuwarderadeel, in voorbereiding is (bijl. 123) Wijziging van de „Bebouwingsvoorschriften Leeuwarderadeel" (bijl. 138) Interpellatie omtrent woningbouw in de dorpen Verlenen subsidie in restauratiekosten perceel Amelandsstr. 12 (bijl. 163) Vaststelling Regelen van de Gemeenteraad krachtens art. 4 der Woonruimtewet 1947 (bijl. 174) Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 7 Januari 1948. 1 Aanwezig 34 leden. 1 vacature. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga deringen van 27 November en 18 December 1946 en van 8 en 29 Januari 1947. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een wethouder. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van eervol ontslag aan Mej. T. Klaassen als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 23 (bijlage no. 177). 5. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan D. Nieuwenhuis als onderwijzer aan gemeenteschool no. 1 (bijlage no. 180). 6. Benoeming van een voogd en een voogdes van het Nieuwe Stads-Weeshuis, wegens periodieke af treding van de heer A. J. Feddema en mevr. T. A. PollemaTromp. 7. Alsvoren van een tijdelijke leraar in het Duits aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 178). 8. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Leeuwarder Industrie- en Huishoud school gedurende 1948. 9. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Christelijke Industrie- en Huishoud school gedurende 1948. 10. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereniging voor Middelbaar Tech nisch- en Ambachtsonderwijs gedurende 1948. 11Alsvoren van een lid in het bestuur der Woning vereniging „Leeuwarden", aftredende op de dag der statuaire vergadering in 1950. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot bekrachtiging van de aankoop in openbare veiling van de percelen Ruitersteeg nos. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 29 en 31 en Bagijnestraat no. 13 (bijlage no. 176). 13. Alsvoren tot verhuring aan A. Efdé van twee percelen weiland, gelegen aan en nabij de Boerhaave- straat (bijlage no. 175). 14. Alsvoren tot verhuring aan het Rijk van ge meenteterrein, gelegen ten Zuiden en ten Oosten van de vml. Centrale Keuken aan de De Ruyterweg (bijlage no. 174). 15. Alsvoren inzake het beschikbaar stellen van gelden overeenkomstig art. 72 der L.O.-wet 1920 aan de Leeuwarder Schoolvereniging voor de aanschaffing en het cartonneren van leerboeken voor hare school Raadhuisplein no. 25 (bijlage no. 179). 16. Alsvoren inzake het inrichten van een autobus station (bijlage no. 182). 17. Alsvoren tot wijziging van onderscheidene over eenkomsten van geldlening (bijlage no. 181). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: a. 1. dat door Ged. Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten van 20 Augustus 1947 tot wijziging van het plan van uitbreiding ten Zuiden van de Harlinger- straatweg en ten Oosten van de spoorweg naar Stiens en tot vaststelling van bebouwingsvoorschriften en rooi lijnen voor de bebouwing op terreinen, gelegen ten Zuiden van de Oostervijver, ten Westen van de Jac. Binckesstraat, ten Noorden van het Noordvliet en ten Oosten van de Oostersingel: van 17 September 1947 tot wijziging van de plannen van uitbreiding 1939 en „plan Noord-Oost" met de daarbij behorende en een geheel uitmakende bebouwingsvoorschriften; van 29 October 1947 tot verhuring van land aan de Huizumer- laan; van 19 November 1947 tot wijziging van de begrotingen van de Gemeente en de Gemeentewerken, dienst 1947, en tot instandhouding van de gemeente scholen nos. 26, 27, 28 en 29; 2. dat de Ged. Staten de ontvangst hebben bericht van bovenbedoelde bebouwingsvoorschriften; 3. dat bij Kon. besluit is goedgekeurd het raads besluit van 8 October 1947 tot vaststelling van een ver ordening tot heffing van een belasting op het houden van honden. Voor kennisgeving aangenomen. b. dat zijn ingekomen de volgende stukken: 1. een schrijven van de heer W. C. Dijkstra, hou dende mededeling, dat hij ontslag neemt als wethouder; 2. een schrijven van de heer J. Weistra, houdende mededeling, dat hij ontslag neemt als lid van de raad; 3. rapporten omtrent de opneming van boeken en kas van het Grondbedrijf en de Gemeentewerken; 4. een verslag van de Friese Landbouw Tentoon stelling 1947 aan de deelnemers in het waarborgfonds omtrent de financiële resultaten. Voor kennisgeving aangenomen. 5. een verslag omtrent de toestand van het Stedelijk Gymnasium over 1947. Ligt nog enige tijd ter inzage. 6. een verzoek van de vereniging „De Harmonie" en de Verenigde Ned. Bioscopen en van de Bedrijfs- horeca om niet over te gaan tot verhoging der verma kelijkheidsbelasting; 7. een verzoek van mevr. D. Botke-geb. Botke, om toekenning van weduwenpensioen. Om prae-advies in handen van B. en W. Punt 3. De heer Kamstra zegt, dat bij vorige gelegenheden de drie minderheidsfracties, namens welke hij thans spreekt, reeds uiting gaven aan haar mening, dat de samenstelling van het college van B. en W. niet de verhoudingen in de raad weergaf. Het aantal van drie zetels, dat de P.v.d.A. in dit college opeiste, is meer dan haar getalsterkte in de raad zou toelaten. Uit het heel eenvoudige rekensommetje: 35 gedeeld door 4 blijkt, dat elke wethouder op 8% raadszetels moet steunen, dus de 3 wethouders van de P.v.d.A. zouden moeten steunen op 26J4 raadzetels; deze partij beschikt echter in de raad slechts over 17 zetels. Bij het op treden van de nieuwe raad en bij de algemene beschou wingen tijdens de behandeling van de gemeentebegro ting is deze mening ter kennis van de raad gebracht en gemotiveerd, zodat de drie genoemde fracties menen, dat het niet nodig is de zaak nogmaals breed uit te meten. Haar standpunt mag voldoende bekend geacht worden. Spr. wil nog opmerken, dat men op de destijds gehouden bespreking van fractievoorzitters algemeen van oordeel was (dus ook de voorzitter van de fractie van de P.v.d.A.), dat een college zou moeten worden gekozen op zo breed mogelijke basis. Dit standpunt is, aldus spr., bij de drie kleinste fracties nog onverzwakt blijven bestaan. Volgens haar zou de verhouding in de raad beter weergegeven worden, indien het college als volgt was samengesteld: 2 wethouders van de P.v.d.A., 1 A.R. en 1 uit de kleine- of minderheidsfracties. Over dit standpunt hebben de drie kleinste fracties zich beraden en spr. mag de raad als resultaat daarvan mededelen, dat door de fracties der C.H., P.v.d.Vr. en R.K. als candidaat gesteld wordt voor de wethou dersvacature-W. C. Dijkstra het lid van de raad W. B. Schalkwijk. De heer Wiersma zegt, dat zijn fractie na de vrij breedvoerige besprekingen, die nu al in twee verga deringen aan deze kwestie zijn gewijd, geen behoefte gevoelt om er nog eens in den brede over uit te weiden, te meer niet, daar de heer Kamstra zich hoofdzakelijk

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1