Vergadering van Woensdag 28 Januari 1948. 8 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad de weg, waarover de uitgaande autobussen hebben te rijden. Men heeft dus, met de uitdrukkelijke bedoeling om het publiek zo weinig mogelijk op de rijweg te heb ben, de uitgang voor de autobussen betrekkelijk nauw geprojecteerd. Het publiek kan op het vrij brede trot toir aan de Zuidkant in alle veiligheid het station binnenwandelen en aan het begin de tamelijk smalle rijweg oversteken naar het plateau, waar het ook weer veilig is. Het kan ook verder doorwandelen op het trottoir aan de Zuidkant en dan oversteken naar de plaatsen, waar de autobussen geparkeerd zullen staan. Als de heer Posthuma zegt, dat hier een toegang is van 4 m breed, dan begrijpt spr. niet waarop hij dit baseert. De breedte van de ingang en uitgang voor de autobussen is veel meer dan 4 m. Spr. herhaalt, dat op een bepaald punt de uitgang voor de autobussen vrij smal genomen is uit veiligheidsoverwegingen t.a.v. het publiek. Meer heeft hij niet aan het betoog van de wethouder toe te voegen. De heer Witteveen (weth.) wil nog even terugkomen op het bezwaar van de heer Posthuma i.z. het mate rieel, dat, als na 10 jaar het autobusstation zou ver dwijnen, nog aanwezig zou zijn. Spr. wil er op wijzen dat al dit materieel nog wel waarde blijft behouden. De heer Posthuma: Dat heb ik zelf gezegd. van Leeuwarden van Woensdag 7 Januari 1948. De Voorzitter: Goed. dan bestaat dit misverstand dus niet. De heer Posthuma vraagt, of hij zijn bedoeling nog even mag toelichten. De Voorzitter: Dat zou ik de raad eerst moeten vragen. U gaat over de zaak zelf spreken. De heer Posthuma: Als mij in tweede instantie vragen door de wethouder worden gesteld, mag ik daar dan geen antwoord op geven? De Voorzitter zegt, dat dit toch zou neerkomen op het woord voeren in derde instantie en sluit, na raad pleging van de raad, de beraadslagingen. Het voorstel van B. en W. wordt z.h.st. aangenomen. Punt 17 (bijl. no. 181 Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. De Voorzitter lijkt het wenselijk, om, alvorens de vergadering te sluiten, nog een onderwerp met de raad in besloten zitting te bespreken. Na heropening der openbare zitting sluit de Voor zitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 28 Januari 1948. 9 Aanwezig: 29 leden. Afwezig: de heren De Groot, Heerma van Voss, Heijstra en V. d. Veen. Twee vacatures. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga dering van 3 Februari 1947. 2. Mededelingen. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. R. C. Wier- sma, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 22 (bijlage no. 1). 4. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan Ir. J. N. Blaauw, als directeur der Gemeentelijke Licht- bedrijven (bijlage no. 9). 5. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 13 (bijlage no. 4). 6. Alsvoren van leden van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs in verband met het overlijden van de heer J. P. Smit en periodieke af treding van de heren H. Harmsma, R. Th. A. Bisschop, M. Boonstra en P. van der Molen. 7. Alsvoren van een lid van de Commissie van beheer over het Stadsziekenhuis, wegens periodieke aftreding van Dr. P. C. Römer. 8. Alsvoren van twee ambtenaren van de Burger lijke Stand, belast met huwelijksvoltrekkingen (bijlage no. 5). 9. Alsvoren van een lid, tevens voorzitter, van de Commissie van Advies, bedoeld bij art. 8 van de Woonruimtewet 1947, in verband met het bedanken als zodaniq van de heer W. C. Dijkstra (bijlage no. 16). 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot toekenning van pensioen aan mevr. wed. D. Botke geb. Botke (bijlage no. 7). 11Alsvoren tot overname van stoepen, behorende bij de percelen Amelandsstraat 12 en Waeze 32 (bij lage no. 3). 12. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van wo ningen (bijlage no. 8). 13. Alsvoren tot aankoop van het perceel Bagijne- straat no. 7 (bijlage no. 6). 14. Alsvoren tot verstrekken van gelden aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht, krachtens art. 72 der Lager-onderwijswet, voor zijn school Grote Kerk straat no. 81 (bijlaqe no. 2). 15. A'svoren tot overneming in eigendom van grond van de N.V. Leeuwarder Papierwarenfabriek (bijlage no. 11). 16. Alsvoren tot conversie van onderscheidene geldleningen (bijlagen nos. 10, 12 en 13). 17. Alsvoren tot wijziging van de begroting der Gem. Gasfabriek 1947 in verband met het bouwen van één kleinkameroven in de Gem. Gasfabriek te Huizum (bijlage no. 14). 18. Alsvoren tot de aanleg van zit- en staanplaatsen op het sportterrein Cambuur (bijlage no. 15). 19. Alsvoren tot uitbreiding van het sportterrein aan de Fonteinstraat (bijlage no. 18). 20. Alsvoren tot herclassificatie van de gemeente in de personele belasting (bijlage no. 17). 21. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer H. Visser. Punt 1. De heer Van Rooijen las in de notulen, dat hij af wezig was. Hij heeft zich echter juist die dag zeer beijverd om van de vroege morgen tot de late avond aanwezig te zijn. Hij heeft zijn handtekening boven dien op de presentielijst geplaatst. De Voorzitter zegt toe, dat dit nagekeken zal worden en als er inderdaad sprake blijkt te zijn van een ver gissing, zal het gerectificeerd worden. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het raads besluit van 19 November 1947 tot wijziging van de gemeentebegroting, dienst 1947. Voor kennisgeving aangenomen. b. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van de Dienst voor Soc. Zaken, het Gem. Electriciteitbedrijf, de Gem. Gasfabriek, de Wo ningstichting ,,St. Joseph" en de Woningbouwvereni ging „Beter Wonen"; 2. verslagen van de Commissie tot wering van schoolverzuim te Leeuwarden en van het Zuidelijk deel der gemeente, beide over 1947. Voor kennisgeving aangenomen. 3. een schrijven van Ged. Staten, met verzoek om overeenkomstig art. 100 der Gemeentewet 's raads oordeel te mogen vernemen over een herziening van de bezoldiging van de wethouders dezer gemeente. In handen van B. en W. gesteld om prae-advies. 4. een schrijven van de heer B. Veenstra, houdende mededeling, dat hij bedankt als lid van de gemeenteraad. Voor kennisgeving aangenomen. De heer Van Rooijen legt de volgende verklaring af: Mijnheer de Voorzitter, De Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Vrijheid, op Zaterdag 24 Januari j.l. gehouden, heeft na kennisneming van het resultaat van het overleg, gevoerd tussen een delegatie uit haar Hoofdbestuur en een delegatie uit het bestuur van het Comité tot voor bereiding van een Democratische Volkspartij, met vol doening geconstateerd, dat dit overleg heeft geleid tot het gemeenschappelijk inzicht, dat samenwerking mo gelijk is tussen de Partij van de Vrijheid en de leden van gemeld Comité in een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, welker beginselen zijn neergelegd in een programma van beginselen, gelijk dit door de boven gemelde delegaties in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld. De Algemene Vergadering van de Partij van de Vrijheid heeft zich bereid verklaard tot de vorming dezer partij mede te werken door in haar reqlementen zodanige wijziging aan te brengen, dat de Partij van de Vrijheid wordt omgezet in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie met het tevens door de Alge mene Vergadering goedgekeurde Beginselprogram tot grondslag van haar staatkundig streven. Op grond van dit door de Algemene Vergadering van de Partij van de Vrijheid genomen besluit, maken dus de leden van Uw college, die tot de Partij van de Vrijheid behoorden, thans deel uit van de Volks partij voor Vrijheid en Democratie. Ik heb er prijs op gesteld hiervan U, Mijnheer de Voorzitter, en mijne medeleden in het openbaar in kennis te stellen. Punten 3 en 4 (bijl. nos. 1 en 9). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 5 (bijl. no. 4). De heren Kamstra en V. d. Schaaf vormen het stembureau. De voordracht van B. en W. luidt als volgt: 1. J. van der Meulen, alhier; 2. T. Kinderman, alhier; 3. R. M. Renger, te Hardegarijp. Benoemd wordt de heer V. d. Meulen, met alg. stemmen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1