Vergadering van Woensdag 18 Februari 1948. 18 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 28 Januari 1948. Leeuwarden niet van de 5e naar de 4e klasse mocht overgaan. Nu kan men wel zeggen: Leeuwarden behoort in de le klasse en het plattelandsgedeelte ook, en dat is dan wel een mooi gebaar, maar spr. heeft de overtuiging, dat men, verder gaande dan resp. de 4e en 7e klasse, in Den Haag geen enkel succes zal hebben. De Voorzitter brengt hierna eerst het voorstel-T. de Jong, het verst-gaande voorstel, in stemming. Het wordt verworpen met 27 tegen 2 stemmen (die van de heren Beuving en T. de Jong). Het voorstel van B. en W. wordt vervolgens z.h.st. aangenomen. Punt 21. De heer Wiersma rapporteert namens de commissie, belast geweest met het onderzoek van de geloofsbrief van de heer H. Visser en bestaande uit de heren Bos, Kamstra en Wiersma, dat de commissie de geloofs brief en de daarbij overgelegde stukken heeft gezien en in orde bevonden, weshalve zij de raad adviseert de heer H. Visser als lid van de raad toe te laten. Z.h.st. wordt dienovereenkomstig besloten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 18 Februari 1948. 19 Aanwezig: 29 leden. Afwezig: de heren V. d. Akker, Beuving, Geerts en V. Rooijen (2 vacatures). Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Beëdiging van het nieuw inkomende lid, de heer H. Visser. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een lid van de Commissie voor Openbare Werken, vacature-J. Weistra. 4. Alsvoren van een lid van de Commissie voor de j Gemeentereiniging, vacature-E. Beeksma. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhuring van diverse percelen hooiland aan en bij het Ouddeel (bijlage no. 22). 6. Alsvoren tot aankoop van het perceel Boterhoek no. 61 (bijlage no. 25). 7. Alsvoren tot conversie van een geldlening (bij lage no. 20). 8. Alsvoren tot aansluiting van de gemeente bij de „Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk" (bijlage no. 21 9. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden uit de gemeentekas aan de Ned. Herv. Schoolvereniging oor de aanschaffing van leermiddelen voor hare scholen (bijlage no. 19). 10. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden uit de gemeentekas aan de Vereniging voor Chr. School- nderwijs voor de aanschaffing van leermiddelen voor hare scholen (bijlage no. 23). 11. Prae-advies van de burgemeester op het ver zoek van Gedeputeerde Staten om 's raads oordeel te ragen over een herziening van de bezoldiging van de wethouders dezer gemeente (bijlage no. 24). 12. Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van de raad, de heren H. Slaterus en A. van der Wal. dunt 1. De heer H. Visser wordt door de Voorzitter beëdigd en legt daartoe in diens handen de bij art. 45 der Gemeentewet voorgeschreven beloften en verkla ringen af. De Voorzitter wenst de heer Visser geluk met zijn benoeming. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het raads besluit van 19 November 1947 tot aankoop van twee percelen land nabij het Keegsdijkje. Voor kennisgeving aangenomen. b. dat zijn ingekomen: 1rapporten omtrent de controle van boeken en kas van het Woningbedrijf en van de gemeenterekening over 1946; 2. een verslag van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs over 1947; 3. een bericht van de heer M. H. Geerts, wethouder van Financiën, waarbij deze verklaart de raadsverga deringen voorlopig niet te kunnen bijwonen. Voor kennisgeving aangenomen. 4. een verzoek van het R.K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Dominicus, om hem voor het stichten van een school en andere gebouwen op het terrein, kadas traal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, no. 3689, aan de Westerparkstraat ontheffing te verlenen van de voor dat terrein vastgestelde bebouwingsvoor schriften; 5. een verzoek van de Commissie van Toezicht op het l.o. om door aanstelling van vakleerkrachten de vakken lichamelijke oefening en zwemonderwijs op de lagere scholen beter tot hun recht te laten komen. In handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Punt 3. De heren De Vries en Wiersma vormen het stembureau. Benoemd wordt de heer H. Visser, met 27 stemmen (2 bilj. blanco). Punt 4. Benoemd wordt de heer W. C. Dijkstra, met 27 stemmen (2 bilj. blanco). Punten 5, 6, 7, 8, 9 en 10 (bijl. nos. 22, 25, 20, 21, 19 en 23). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 11 (bijl. no. 24). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het prae- advies van B. en W. Punt 12. De heer Wiersma rapporteert namens de commissie, belast geweest met het onderzoek der geloofsbrieven van de heren Slaterus en V. d. Wal, en bestaande uit de heren Bos, Kamstra en W4ersma, dat de commissie de geloofsbrieven en de daarbij overgelegde stukken heeft gezien en in orde bevonden, weshalve zij de raad adviseert de heren Slaterus en V. d. Wal als leden van de raad toe te laten. Z.h.st. wordt dienovereenkomstig besloten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1