Vergadering van Woensdag 10 Maart 1948. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 10 Maart 1948. 21 Aanwezig: 33 leden. Afwezig: de heren V. d. Akker V. d. Veen. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1Beëdiging van de nieuw inkomende leden, de heren H. Slaterus en A. van der Wal. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een lid van de Commissie voor het markt- en havenwezen, vacature-B. Veenstra. 4. Alsvoren van een lid van de Financiële Com missie, vacature-T. de Jong. n*5. Alsvoren van een onderwijzer aan gemeente school no. 22 (bijlage no. 28). "6. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 23 (bijlage no. 29). j7. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 24 (bijlage no. 30). ■8. Alsvoren van een directeur voor de Gemeente- Lichtbedrijven, vacature Ir. J. N. Blaauw (bijlage no. 34). jj9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overname van een strookje grond aan de Mr. P. J. Troelstraweg van J. Zwarts (bijlage no. 35). IjlO. Alsvoren tot aankoop van percelen aan het z.g. Olid Panwerk van de erven W. Bergsma (bijlage no. 2i). Iji'il. Alsvoren tot vaststelling van het verslag be treffende de wijze waarop het op de gemeentebegroting 1947 uitgetrokken bedrag voor het in art. 36 der Leer- pli:htwet omschreven doel is besteed (bijlage no. 26). Bl2. Alsvoren tot afgifte van de verklaring ex art. 25 der Nijverheidsonderwijswet, dat de oprichting en int tandhouding van een van de Fryske Akademy uit- glande cursus voor voortgezet bouwkunstonderwijs ■dig wordt geoordeeld (bijlage no. 31). Ji3. Alsvoren tot conversie van geldleningen (bij- laten nos. 32 en 33). 1: 4. Alsvoren tot vaststelling van een Verordening to' heffing van een belasting op vermakelijkheden (bij- la; e no. 36) 1. De heren Slaterus en V. d. Wal worden door de Voorzitter beëdigd en leggen daartoe in di< handen de voorgeschreven beloften en verklarin- gln bedoeld in art. 45 der Gemeentewet, af. De Voorzitter wenst de nieuw benoemden geluk met hln intrede in de raad. Pint 2. Wordt medegedeeld: la dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de raads- blsluiten van 10 December 1947 tot aankoop van een pe ce aan het Hoogpad, van 28 Januari 1948 tot con- ve si. van diverse geldleningen en van 18 Februari 1|48 tot het aangaan van een geldlening met de Stich- tilg Waarborqfonds der Kon. Ned. Stoomboot Mij N V voor kennisgeving aangenomen. Hv dat is ingekomen: een verzoek van G. Brandsma, alhier, om hem in ur af te staan het perceel Ossekop no. 1. ■Om prae-advies in handen van B. en W. een verzoek van B. en W. van Beerta om adhaesie te netuigen aan een door de raad dier gemeente aan- gjnomen motie inzake de lonen en toestanden bij de P- W.-objecten. -Afgezien van de vraag of dit stuk niet als ongetekend te: zijde zou moeten worden gelegd, stellen B. en W. V#or het verzoek voor kennisgeving aan te nemen. ■Het voorstel van B. en W. wordt z.h.st. aangenomen. Punt 3. De heren H. Visser en Van Rooijen vormen het stembureau. Benoemd wordt de heer Slaterus, met 32 stemmen (1 bilj. blanco). Punt 4. De heer Posthuma vraagt het woord. Namens de fractie van de P.v.d.A. moet ik, aldus spr., de verklaring afleggen, dat zij, gezien de gang van zaken in Tsjechoslowakije en gezien de houding van de C.P.N. in Nederland daartegenover, niet bereid is, althans op dit moment, iemand van de C.P.N. te stemmen. De heer Wiersma legt de volgende verklaring af: Ik wens namens de A.R. raadsfractie te verklaren, dat wij ons tot onze spijt ik zeg tot onze spijt genoodzaakt zien om ons bij de woorden van de heer Posthuma aan te sluiten. Het spijt ons, dat het helaas zover gekomen is, dat maatregelen, als genoemd, ge nomen zullen moeten worden door hen, die oprecht het belang van ons vaderland op het oog hebben. De heer Posthuma heeft daar met een paar woorden reeds op gewezen. De zeer recente gebeurtenissen in de wereld, waar de C.P.N. achter staat, nopen ook ons dit stand punt in te nemen. Aan het adres van de afgevaardigden van de C.P.N. hier in de raad wil ik wel zeggen, dat dit niet hen als persoon betreft, doch zij beschikken over voldoende onderscheidingsvermogen om te weten hoe ons besluit bedoeld wordt. De heer Kamstra zegt heel kort te kunnen zijn. Na mens de R.K. fractie leg ik, aldus spr., de verklaring af, dat zij zich volkomen aansluit bij de verklaring, door de voorzitter van de fractie van de P.v.d.A. afgelegd. De heer Beuving verklaart het volgende: Deze verklaringen van de verschillende fractieleiders komen ons niet als een koude douche over het lichaam. Wij hebben toch kunnen lezen, dat iets dergelijks ook in de Groninger raad ter sprake is geweest. Ik kan niet anders doen dan werkelijk mijn spijt er over uitdrukken, dat een dergelijke uitspraak hier in de raad wordt ge daan, zonder enige motivering omtrent de gedachten- gang van democratie en dictatuur. Er wordt hier in korte woorden gewezen op de ontwikkeling in Tsjecho slowakije. Volgens mij is dat een heel korte, maar ook een heel slechte motivering, omdat we in de allereerste plaats toch mogen verwachten, dat een dergelijke vér strekkende verklaring ten minste politiek gemotiveerd is of gemotiveerd wordt. Ik kan er U dan ook, evenals mijn partijgenoot De Jong dat de raad in Groningen deed en met wie ik hierover heb gesproken, op wijzen, dat, als men, ook in de Leeuwarder gemeenteraad, de weg van dit z.g. anti-communisme wil gaan, deze zal moeten ondervinden, dat onze partij, die tijdens de be zetting de moeilijkste, maar dan ook de moeilijkste ogen blikken heeft meegemaakt (stemmen: Motiveren!) voor dergelijke maatregelen niet uit de weg gaat De heer De Groot betuigt zijn spijt over de door de verschillende fracties genomen maatregel. Hij vindt het heel begrijpelijk, dat, als in Tsjechoslowakije grote be drijven genationaliseerd worden, dit aanleiding voor de P.v.d.A. is om daartegen stelling te nemen. Spr. c.s. hebben haar steeds gezien als vertegenwoordigster van de kapitalistische klasse. Evenals de heer Beuving had ook hij van haar fractie een voldoende motivering verwacht. Spr. had wel gedacht, dat hetgeen in Tsjechoslo wakije gebeurd is, hier naar voren zou worden gebracht. Worden echter in Griekenland mensen, die voor vrij heid en democratie streden, gefusilleerd, dan demon streert de P.v.d.A. niet. Benoemd wordt de heer Schalkwijk, met 26 stemmen (de heren H, Visser en V. d. Wal ieder 2 stemmen en 3 bilj. blanco).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1