Vergadering van Woensdag 31 Maart 1948. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 31 Maart 1948. 25 Aanwezig: 31 leden. - Afwezig: de heren V. d. Akker, Heijstra, Schootstra en Witteveen. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: I 1. Mededelingen en rapporten. 2. Benoeming van een directeur en van leraren in boekhouden en handelsrekenen en in Ned. correspon dentie en algemene handelskennis aan de Middelbare Avondhandelsschool (bijlage no. 40). 3. Alsvoren van een tijdelijk leraar in de handels wetenschappen aan de Gem. H.B.S.-A (bijlage no. 50). 4. Alsvoren van een leraar in de aardrijkskunde aan het Gymnasium. 5. Alsvoren van een lid van het bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp betoon (bijlage no. 49). 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om ce heer E. Beeksma te ontheffen van het lidmaatschap \an de commissie, bedoeld in art. 8 van de Woonruimte- v et 1947, en als lid dier commissie te benoemen de leer W. C. Dijkstra (bijlage no. 43). i 7. Alsvoren tot aankoop van het perceel Harlin- c trekweg no. 69 (bijlage no. 37). Alsvoren tot aankoop van twee terreintjes te 3 rgaard voor het bouwen van transformatorstations J lage no. 38). Alsvoren inzake de verhuring van het perceel ;ekop no. 1 (bijlage no. 44). iO. Alsvoren tot verhuring van terrein aan de msweg aan de afdeling Friesland der Nederlandse niging tot Bescherming van Dieren (bijlage no. 5). Alsvoren tot verhuring van bouwland gelegen i iij de Harlingertrekweg (bijlage no. 46). 2. Alsvoren tot wederverhuring van schiphuis- 1 ein aan het Vliet (bijlage no. 39). 13. Alsvoren tot het verlenen van voorschotten op vergoedingen ex art. 101 der L.O.-wet over 1948 jlage no. 48). 4. Alsvoren tot vaststelling van het kostenbedrag onderwijs over 1947 en tot het verlenen van voor- otten op de vergoedingen ex art. lOlbis der L.O.- J r over 1948 (bijlage no. 47). 5. Alsvoren tot conversie van geldleningen (bij- 1 e no. 41 6. Alsvoren inzake de aanstelling van een adjunct- i cteur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst age no. 42). Alsvoren inzake het bouwen van 25 montage- Bvc ïingen aan de Prinses Julianalaan, de Pieter Last- fc;' straat en het Van Miereveltplantsoen (bijlage no. |l). Pu t 1. Wordt medegedeeld: dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de begro- tin n, dienst 1947, van de gemeente en hare bedrijven pe wijzigingsbesluiten van 10 December 1947, bene- N de raadsbesluiten van 10 December 1947 tot ver- Bcoop van een strookje grond aan de Hofstraat, van P J. nuari 1948 tot aankoop van percelen aan de Ruiter- kteeg en de Bagijnestraat, van 28 Januari 1948 tot aan- o o van perceel Bagijnestraat no. 7, van 18 Februari 1 tot aankoop van perceel Boterhoek 61 en tot aan- pli iting van de gemeente bij de „Stichting Friesland or Maatschappelijk Werk", en van 10 Maart 1948 1 het aangaan van een geldlening en tot conversie r n een geldlening. oor kennisgeving aangenomen. b. dat zijn ingekomen: 1. een schrijven van mevr. W. de GrootKuilart, houdende kennisgeving, dat zij wegens gezondheids redenen bedankt als lid van de Commissie van Beheer over het Stadsziekenhuis. Voor kennisgeving aangenomen, onder dankbetui ging voor de als zodanig verrichte langdurige diensten. 2. rapporten omtrent de opneming van boeken en kas van de Gemeentereiniging, de Gemeentewerken en het Grondbedrijf. Voor kennisgeving aangenomen. 3. een schrijven van Ir. J. G. van der Zee, adjunct directeur der Gem. Lichtbedrijven, houdende verzoek hem te benoemen tot directeur der Gem. Lichtbedrijven. In verband met het feit, dat adressant blijkens de mede overgelegde brief voornemens is bij de Kroon een verzoek in te dienen om op grond van art. 185 der Gemeentewet het benoemingsbesluit van de heer Backer te vernietigen en daarnaast bij de Ambtenarenrechter in beroep te gaan tegen de weigering van de raad om hem (Van der Zee) te benoemen, stellen B. en W. voor de behandeling van het thans tot de raad gerichte verzoek van de heer Van der Zee aan te houden tot op de door hem bij de Kroon en de Ambtenarenrechter in te dienen verzoeken zal zijn beschikt. Dienovereenkomstig wordt besloten. c. dat gebleken is, dat van de bij raadsbesluit van 23 April 1947 door de gemeente overgenomen stoepen, gelegen voor de percelen Hoeksterkerkhof en het Hoeksterachterom, kad. bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nos. 4035, 61, 110, 109 en 108, de eerstge noemde twee percelen niet op naam van de diaconie der Geref. Kerk, doch op naam van de Geref. Kerk staan. Voorgesteld wordt in genoemd raadsbesluit de nodige wijziging aan te brengen. Aldus wordt besloten. d. dat de ontwerp-begrotingen 1948 binnenkort de raadsleden zullen worden aangeboden, dat de sectievergaderingen voor het onderzoek op de volgende data zijn vastgesteld: le sectie Maandag 26 April 1948; 2e sectie Dinsdag 27 April 1948; 3e sectie Woensdag 28 April 1948, telkens des avonds 8 uur; dat het sectierapport bij B. en W. moet inkomen uiterlijk 1 Mei 1948; dat de Mem. van Antwoord van B. en W. zo spoedig mogelijk daarna zal verschijnen en dat de openbare behandeling waarschijnlijk aan de orde zal worden gesteld in een tegen Woensdag 19 Mei 1948, 10 uur, uit te schrijven raadsvergadering. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2 (bijl. no. 40). De heren Bos en Vellenga vormen het stembureau. De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt: a. directeur: E. G. Schaapman, alhier; b. leraar in boekhouden en handelsrekenen: A. de Boer, alhier; c. leraar Ned. correspondentie en algemene handels kennis: J. Kooistra, alhier. Benoemd worden de heren Schaapman, De Boer en Kooistra, met alg. stemmen. Punt 3 (bijl. no. 50). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: S. de Vries te Amsterdam. Benoemd wordt de heer De Vries, met alg. stemmen. Punt 4. De aanbeveling van curatoren luidt als volgt: Th. van Huystee, thans tijdelijk als zodanig werkzaam. Benoemd wordt de heer Van Huystee, met 30 stem men (1 bilj. blanco).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1