Vergadering van Woensdag 21 April 1948. j burgemeester. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 21 April 1948. 31 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: de heer De Vries. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Herstemming over het voorstel van Burgemeester t Wethouders inzake de verhuring van het perceel J Ossekop no. 1 (bijlage no. 45). 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ;t verlenen van eervol ontslag aan J. H. de Leeuw >ls leraar aan het Gymnasium (bijlage no. 52). 4. Benoeming van een leraar in het Nederlands an de Gem. Hogere Burgerschool A (bijlage no. 53). 5. Alsvoren van twee herschatters voor het bepalen an het vergunningsrecht ingevolge de Drankwet bij - "•age no. 60). 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot erhuring van schiphuisterrein aan het Vliet aan S. Attema (bijlage no. 57). 7. Alsvoren tot uitgifte in erfpacht van bouwterrein iegen aan de Lekkumerweg, aan B. van der Zee I (bijlage no. 54). 8. Alsvoren tot het aanbrengen van was- en kleed gelegenheden op de sportterreinen aan de Marnixstraat j en de Fonteinstraat (bijlage no. 62). 9. Alsvoren tot wijziging van de verordening be ffende de winkelsluiting (bijlage no. 61). 10. Alsvoren tot conversie van geldleningen bij - i ge no. 59). 11Alsvoren tot het garanderen van rente en af- sing van een door de kinderspeeltuinvereniging 'engerspark" aan te gane geldlening, groot 5000, ijlage no. 58). 12. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders het verzoek van het R.K. kerkbestuur der Parochie n de H. Dominicus om ontheffing te verlenen van d voor het terrein, kadastraal bekend gemeente Leeu- irden, sectie D, no. 3689, vastgestelde bebouwings- orschriften (bijlage no. 56). 13. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van bouwterrein aan de Greunsweg aan S. S. Fostma, B. Feenstra en B. van der Heijde (bijlage no. 63). 14. Alsvoren tot wijziging van de loonregeling van de gemeentewerklieden (bijlage no. 64). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de raads besluiten van 7 Januari 1948 tot verhuring van land a n en bij de Boerhaavestraat en van terrein bij de vral. Centrale Keuken en van 28 Januari 1948 tot het a ngaan van een grondtransactie met de N.V. Leeu- v. arder Papierwarenfabriek. Voor kennisgeving aangenomen. b. dat is ontvangen: 1. een rapport omtrent de kas-verificatie van de C em. Dienst voor Sociale Zaken; 2. een bericht van de heer Ir. J. G. van der Zee, adjunct-directeur der Gemeente Lichtbedrijven, dat hij heeft afgezien van verdere actie tegen het raadsbesluit, waarbij de heer Ir. H. H. Ph. Backer tot directeur van de Lichtbedrijven werd benoemd. In verband hiermede kan het tot de raad gerichte verzoek van de heer Van der Zee van 22 Maart 1948, om alsnog tot directeur benoemd te worden, als inge trokken worden beschouwd. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2. (bijl. no. 45). De heer V. d. Vlerk vraagt, of het mogelijk is t.a.v. deze affaire nog enkele vragen te stellen. De Voorzitter zegt, dat in dat geval de beraad slagingen, die de vorige keer zijn gesloten, heropend moeten worden. Daaromtrent zal de raad een besluit moeten nemen. De heer V. d. Vlerk stelt voor de beraadslagingen te heropenen. Het voorstel-V. d. Vlerk tot heropening der be raadslagingen wordt aangenomen met 22 tegen 11 stem men (die van de heren Heerma van Voss, Whersma, Schootstra, Heeringa, Beeksma, W. C. Dijkstra, Tiekstra, J. K. Dijkstra, Witteveen, Geerts en V. d. Schaaf) De Voorzitter doet de deuren sluiten. Na heropening der openbare vergadering wordt het voorstel van B. en W. verworpen; 16 leden stemmen voor en 18 tegen. (Tegen de heren Schalkwijk, De Groot en J. Visser, mevr. Ringenaldus, de heren Kamstra, Rijpma, V. d. Akker, Vellenga, Van Rooijen, De Jong, Beuving, V. d. Wal, Leijenaar, Heerma van Voss, V. d. Vlerk, Heeringa, Heijstra en H. Visser). Punt 3 (bijl. no. 52). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 4 (bijl. no. 53). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: F. Drost, tijdelijk als zodanig werkzaam. De heren Kamstra en Rijpma vormen het stembureau. Benoemd wordt de heer Drost, met alg. stemmen. Punt 5 (bijl. no. 60). De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt: 1. a. J. Mes, aftredend; b. R. G. de Vries; 2. a. A. Vroom, aftredend; b. K. Kundersma. Benoemd worden de heren Mes en Vroom, elk met 30 stemmen (4 bilj. blanco). Punten 6, 7 en 8 (bijl. nos. 57, 54 en 62). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 9 (bijl. no. 61). De heer Wiersma zegt, dat hem na raadpleging der stukken is gebleken, dat B. en Wj in deze aangelegen heid het advies van de Kamer van Koophandel hebben gevraagd. Dit heeft tot gevolg gehad of het een noodwendig gevolg is, weet spr. niet dat hier slechts een der beide groepen betrokkenen bij deze bedrijfstak is geraadpleegd. Spr. had liever gezien, dat B. en W. het zo aangelegd hadden, dat ook overleg was gepleegd met de hier ter plaatse bestaande Unie van Handels- en Kantoorbedienden, waarin de drie samenwerkende organisaties zijn verenigd. Hij zou gaarne willen weten, waarom dat verzuimd is. Hij twijfelt er niet aan, dat het formeel juist is, dat B. en W. zich t.a.v. een der gelijke aangelegenheid tot de Kamer van Koophandel wenden, maar zij hadden óf rechtstreeks óf via de Kamer van Koophandel de mening van het personeel kunnen vragen. Spr.'s bezwaar verhindert hem niet zijn stem voor dit voorstel uit te brengen; hij meende dit slechts even te moeten laten horen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1