Vergadering van Woensdag 19 Mei 1948. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 19 Mei 1948. 39 Aanwezig: 33 leden. Afwezig: de heren Van Rooijen en Stobbe; des ramiddags afwezig de heer Tiekstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de begroting van inkomsten en uit- ■aven voor 1948: I a van de Gemeentelijke Insteling voor Maat schappelijk Hulpbetoon: b. van het Stads Ziekenhuis; 1 c. van het Nieuwe Stads Weeshuis. 2. De ontwerp-begrotingen van de baten en lasten lier gemeentebedrijven en de ontwerp-begroting der fcemeente, alle dienst 1948, met voorstel van Burge- l ieester en Wethouders tot vaststelling van een Ver- I Tening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der lersonele belasting over het belastingjaar 1948/1949 bijl. nos. 55 en 76 van 1948). runt 1. Lh.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen |an B. en W. sub a, b en c. I'unt 2 (bijl. nos. 55 en 76). ALGEMENE BESCHOUWINGEN. )e heer Van der Vlerk beschouwt deze begroting fc!? het werkprogram van B. en W. voor het lopende la al is ook een derde gedeelte van dat jaar reeds I treken. Dit is heel iets anders dan het voorschrift art. 238 der Gemeentewet: ,,De begroting der b' atselijke inkomsten en uitgaven wordt, met de nodige I chting en bescheiden, jaarlijks ten minste vier b' mden voor de aanvang van het jaar, waarvoor zij b it dienen, door B. en W. aan de raad aangeboden." literaard is voor die late indiening een alleszins L eptabele reden aanwezig. Het is toch vanzelfspre kend, dat, zolang B. en W. niet wisten hoe groot de bi :ering van het Rijk zou zijn, zij er ook niet over f .mden denken een begroting van uitgaven op te I ien. Niet zodra waren de cijfers bekend geworden, jj 5. en W. haastten zich de begroting persklaar te [1 gen. Dit was een lofwaardig streven en wettigt het trouwen, dat B. en W. hun voornemen zullen kun- pii - realiseren om de begroting voor 1949 op tijd aan f bieden. lp de begroting komen posten voor, welke het ge- r g zijn van Rijkswetten, andere, die door de raad [reeds zijn goedgekeurd en ten slotte posten, welke als [voorstellen aan de raad moeten worden beschouwd. IP'nk zij de uitnemende toelichting bij de posten en |ber prijzenswaardig antwoord van B. en W. op het |se< erapport zijn er weinig duistere punten meer over- behieven. Het zou deswege het meest gewenst zijn, de pef adeling der begroting zonder algemene beschou wingen ter hand te nemen. Lu het echter traditioneel schijnt te zijn om op de pegrotingsdag wat breder dan gewoonlijk op het beleid pan B. en W. in te gaan en blijkens het sectierapport pen id zelfs enige algemene beschouwingen van poli tieke aard wenst te houden en een tweede zich voor- pee,at de houding van zijn fractie t.o.v. de C.P.N. nader pe motiveren, meent spr., dat er ook van de kant van pijn iractie reden bestaat wat uitvoeriger over de be- feroting te spreken. Hij legt de nadruk op de begroting, pmdat het hem in het geheel niet ligt thans over de politieke samenstelling van de raad en al wat daarmede ia verband staat het woord te voeren. Hij heeft er ook piet de minste behoefte aan om de gedragingen van de verschillende groeperingen in de raad onder de loupe te nemen. Een debat, als hier verleden week plaats had, moge volgens het Fries Dagblad leerzaam zijn, voor het prestige van de raad in de gemeente en daarbuiten acht spr. het zeer ongewenst. Het enige goede wat het voor hem heeft opgeleverd, is de we tenschap, dat de Leeuwarder raad een Voorzitter heeft, wiens zelfbeheersing en tact te loven is. Hij wil dan ook niet nalaten hem daarvoor hulde te brengen. Spr. weet wel, dat de Voorzitter die hulde niet verlangt, maar op een begrotingsdag mag wel eens uiting aan de gevoelens gegeven worden. Spr. wil, tot de begroting zelf komende, beginnen met zijn ingenomenheid er over uit te spreken, dat het college kans heeft gezien de begroting sluitende te maken. Dit is weliswaar geschied door een bedrag als bijzondere uitkering te stellen, maar, daar deze toch als een solvente vordering mag worden beschouwd, steu nend op een Ministeriële toezegging, zit er geen spe culatieve factor in. Wel een dwingende, want, daar die uitkering voor de volgende drie jaren is vastgesteld, zullen B. en W. zich bij het opstellen van de volgende begrotingen genoopt zien met de getrokken grenzen rekening te houden. Is dit op zichzelf een minder aan gename aangelegenheid, omdat de autonomie der ge meente daardoor niet tot haar recht kan komen, het moet anderszins tot tevredenheid stemmen, omdat het thans mogelijk is geworden de begroting naar vast staande gegevens en wel zulke, die het college de ge legenheid bieden de sociale en culturele welvaart der gemeente te bevorderen, op te stellen. Daar het gemeenteprogram van de C.H.U. de ge meentelijke overheid geroepen acht in het bestuur der gemeente alles te doen wat kan strekken tot verhoging van het zedelijke, maatschappelijke en culturele peil der bevolking, spreekt het wel vanzelf, dat spr. met bijzon der genoegen van deze begroting heeft kennis genomen. Hoewel het niet zijn bedoeling is de posten een voor een te bezien, wil hij toch niet in gebreke blijven te zeggen, dat vooral de sterk sociale tendenz, welke deze begroting kenmerkt, en welke zowel uit het hoofdstuk Volksgezondheid als Maatschappelijke Steun en Voor zorg blijkt, zijn bijzondere waardering heeft. Prijzens waard is de verhoging van het subsidie voor de uit zending van kinderen naar buiten, voor het Beatrixoord, de speeltuinverenigingen, de drankbestrijdersvereni gingen en het Groene Kruis. Dit zijn min of meer offers, welke de gemeentekas brengt aan het welzijn van de toekomst der gemeente. Daaraan moet terdege aandacht worden besteed. De uitwerking van de oor logsomstandigheden doet zich in belangrijke mate gel den in een zwakke gezondheidstoestand van vele kin deren. Het weerstandsvermogen tegen de t.b.c.-bacil is belangrijk verminderd en het toenemend drankgebruik werkt dat nog in de hand. Dit zijn alle factoren, waar mede het gemeentebestuur heeft te rekenen en dit gelukkig ook doet als het een open oog wil hebben voor de belangen der inwoners. Neemt spr. hierbij nog in aanmerking, dat op het hoofdstuk Lager Onderwijs een bedrag van 12.500, is uitgetrokken voor zwemonderricht voor de leerlingen van de 5de en hogere klassen van het L.O. en B.L.O. en voor de leerlingen van het V.G.L.O., zowel open baar als bijzonder, wat uit gezondheidsoogpunt een uit stekende maatregel is, dan blijkt, dat het college van zins is de nadelige gevolgen van de oorlogstijd zoveel mogelijk op te vangen. Het hoofdstuk van Maatschappelijke Steun en Voor zorg heeft alleszins spr.'s sympathie. Dank zij de tijde lijke rijksuitkering aan ouden van dagen, kon het subsidie aan de Gemeentelijke Instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon met 110.000,worden ver minderd. De reorganisatie van de Gemeentelijke Dienst voor Soc. Zaken zal zeker bijdragen tot coördinatie van de werkzaamheden, welke er tot op heden op dit ge-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1