Vergadering van Woensdag 9 Juni 1948. 64 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 19 Mei 1948. met elkaar te praten. Dan schiet men er niet veel mee op. Wanneer men spr. weet te overtuigen, dat in Leeu warden in het belang van de sociale zorg in haar geheel noodzakelijk een orgaan moet komen, dat o.a. coör dinerend werkt, zal spr. zich daar niet tegen verzetten. De heer Leijenaar bevredigt dit antwoord van de wethouder niet geheel. Spr. heeft, zo meent hij, met geen enkel woord over een onnuttig of stroef toporgaan gerept, dat misschien een enkele keer bijeenkomt. Waar het hier om gaat, is een stuk reorganisatie van de sociale dienst, dat, naar spr.'s gevoelen, onverbrekelijk vastzit aan dit tijdsbestek. Men is er nog niet, wanneer men bij deze dienst een paar sociale werksters aanstelt. Aan dit probleem zitten zoveel kanten, dat het nood zakelijk is, om te proberen die mensen, die instellingen in het leven hebben geroepen waarvan bekend is. dat deze met buitengewoon enthousiasme en succes werken, in te schakelen, waardoor men in de gemeenschap, die de plaatselijke overheid en de stad met elkaar vormen, het gevoel krijgt samen in het belang van deze gemeen schap werkzaam te zijn. Spr. wil voorkomen, dat men hier werk gaat doen, dat op ander terrein ook al ge beurt, dus dat men niet voldoende coördinerend werk zaam is, waardoor niet bereikt wordt wat men zich had voorgesteld in de practijk te realiseren. Deze gedachte is het vorige jaar door spr. gelanceerd en het is ver heugend, dat men het daar over het algemeen wel mee eens was. Spr. hoopt, dat de bespreking, die de wethouder in uitzicht heeft gesteld, tot resultaat mag hebben, dat men ook aan dit hoofdstuk van sociale dienst aandacht zal schenken. Volgnos. 510 t/m 593 worden onveranderd vastge steld. Aan de orde zijn de Inkomsten. Volgnos. 1 t/m 162 worden onveranderd vastgesteld. Volgno. 163. Belasting op de honden f 38.000. De heer De Jong heeft zich. toen de raad de vorige keer met zijn volle instemming deze belasting heeft verhoogd, wel eens afgevraagd hoe het publiek daar in het algemeen op zou reageren, hoewel dit het standpunt van de raad toen en ook nu niet zou hebben beïnvloed. Spr. heeft kunnen constateren, dat de reactie over het algemeen deze is: had er maar 100, van ge maakt in plaats van 20,Hij wil dit hier nog even opmerken, omdat het aantal honden nog steeds veel te groot is. Hij heeft met genoegen in de M.v.A. zien staan, dat dit iets daalt, al drukken B. en W. zich nog voorzichtig uit: ,.De verhoogde heffing schijnt derhalve reeds tot vermindering van het aantal honden te heb ben geleid, welke vermindering zich waarschijnlijk nog zal voortzetten." Spr. meent, dat het aantal honden zeer spoedig tot normale proporties moet worden teruggebracht, hetzij door belastingverhoging, hetzij door een vergunning stelsel (Gelach). Zou zo'n systeem werkelijk onuit voerbaar zijn? Spr. meent, dat over die gedachte, die goede gevolgen zou kunnen hebben, serieus gesproken moet worden. De burgerij immers is er mee gediend, dat het aantal honden terugloopt. Overigens mag wel eens aan het adres van de hondenhouders gezegd worden, dat zij helaas wel de lusten, maar niet de lasten van het houden van een hond begeren. Men krijgt de typische situatie spr. zal er niet breed over uitweiden, want dat zou weer vermakelijk worden dat iemand, die het prettig vindt om een hond te houden, het blijkbaar ook nood zakelijk acht. dat hij die hond niet uitlaat in eigen tuin, maar op publiek terrein en dan liefst niet voor het eigen huis, maar voor dat van een ander. Er zijn belangrijker kwesties in de wereld, maar hij meent toch zeker namens een groot deel van de bur gerij, ook namens de automobilisten, te spreken, als hij zeqt. dat hier inderdaad dringend iets moet gebeuren. Hij hoopt, dat het college een oplossing zal trachten te vinden, eventueel, als belastingverhoging te grote be zwaren meebrengt, in de geest van een vergunning systeem. Men zou, evenals dat bij de Drankwet het geval is t.a.v. het aantal drankvergunningen en -ver- loven. kunnen voorschrijven, dat in een bepaalde wijk niet meer dan een bepaald aantal honden mag voor komen. Hoe het ook zij. dit euvel moet de kop ingedrukt worden. De Voorzitter antwoordt de heer De Jong, dat B. en W. diens gedachte zullen overwegen. De verhoging der hondenbelasting is nog maar vrij kort in werking en daardoor is het juiste gevolg nog niet in volle om vang te beoordelen. Het lijkt spr. toe, dat dit geva: over een iets langere duur bekeken moet worden. Dan kan men pas zien. of het inderdaad nog nodig is, ver dere maatregelen te treffen. Volgnos. 163 t/m 186a worden onveranderd vast gesteld, waarna de begroting van de gewone diens z.h.st. wordt aangenomen. De volgnos. van de kapitaalsinkomsten en -uitgaven worden onveranderd vastgesteld, waarna de begrotin van de kapitaaldienst, zomede de gehele begroting, z.h.st. wordt aangenomen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., houdende vaststelling van de veror dening tot heffing van opcenten op de hoofdsom de: personele belasting (gevoegd bij de Aanbiedingsbrie I bijl. no. 55). Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. rp?. mi.* Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 9 Juni 1948. 65 Aanwezig: 30 leden. Afwezig: de heer Heijstra, mevr. Ringenaldus en de heren Van Rooijen, Slaterus en Van der Wal. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van twee percelen weiland onder Huizum (bijlage no. 77). 3. Alsvoren tot uitgifte in erfpacht van bouwterrein aan de Pasteurweg aan H. J. Visser (bijlage no. 80). 4. Alsvoren tot verkoop van bouwterrein aan de De Merode- en de Woudmansstraat aan de N.V. Ned. Emulgatoren Industrie (bijlage no. 78). 5. Alsvoren tot ruiling van grond aan de Emmakade N.Z. en de Rembrandtstraat met de R. G. van Slooten's Suikerwerkfabriek N.V. (bijlage no. 79). 6. Alsvoren tot verkoop van na slootdemping ver kregen terrein achter de aan de Oostzijde van de Schrans gelegen percelen (bijlage no. 81). 7. Alsvoren tot verhuring van het perceel Post- hoornsteeg no. 5 aan de Firma Hoeksma en Velt (bij lage no. 82). 8. Alsvoren in zake de exploitatie van het vml. Ericadorp" (bijlage no. 83). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de raads besluiten van 21 April 1948 en 12 Mei 1948 tot con versie, resp. het aangaan van geldleningen. b. dat bij Kon. besluit is goedgekeurd het raads besluit van 21 April 1948 tot vaststelling van een Ver ordening tot wijziging van de verordening betreffende de winkelsluiting. Voor kennisgeving aangenomen. c. dat zijn ingekomen: 1een rapport omtrent de controle van boeken en kas van de directeur der Alg. Begraafplaatsen. Voor kennisgeving aangenomen. 2. een verzoek van de heer K. E. Paasman e.a. be treffende het onderhoud van woningen der woning stichting Patrimonium". Ter afdoening in handen van B. en W. gesteld. 3. een voorstel van B. en W. tot vaststelling van de pensioensgrondslag van Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Dienovereenkomstig wordt besloten. Punten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (bijl. nos. 77, 80, 78, 79, 81, 82 en 83). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1