du Vergadering van Woensdag 30 Juni 1948. b. dat zijn ingekomen rapporten omtrent opneming van boeken en kas van de Alg. Begraafplaatsen en van de Centrale Kas. l« j*~ Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 30 Juni 1948. 67 Aanwezig: 30 leden. Afwezig: de heren De Groot, Schootstra en H. Visser, mevr. VondelingVan 't Hof en de heer V. d. Wal. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga deringen van 19 Februari, 12 Maart, 2 April, 23 April, 14 Mei, 4 Juni, 2 Juli en 23 Juli 1947. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een leraar in het Frans aan het Gymnasium. 4. Alsvoren van een conrector aan het Gymnasium voor de cursus 1948/1949. 5. Alsvoren van een tijdelijk lerares in het Frans aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes voor het tijdvak van 31 Mei t/m 24 Juli 1948 (bijlage no. 92). 6. Alsvoren van een tijdelijk lerares in het Frans aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes voor de cursus 1948/1949 (bijlage no. 93). 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van eervol ontslag aan C. P. de Heer als leraar aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meis jes (bijlage no. 94). 8. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan J. Steenbeek als onderwijzer aan gemeenteschool no. 23 (bijlage no. 91). 9. Alsvoren tot verhuring van schiphuisterrein aan het Vliet aan P. J. Rutgers (bijlage no. 98). 10. Alsvoren tot verpachting van de exploitatie van de buffetten in het Beurs- en Waaggebouw en in de Prinsentuin (bijlage no. 84). 11Alsvoren tot aankoop van het perceel Ooster singel no. 10 (bijlage no. 88). 12. Alsvoren tot aankoop van het perceel Oldehoof- sterkerkhof no. 52 (bijlage no. 99). 13. Alsvoren tot overname van de stoep, gelegen voor het perceel Minnemastraat no. 8 (bijlage no. 100). 14. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden voor de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Huizum voor aanschaffing van eermiddelen voor haar school Borniastraat no. 125 (bijlage no. 85). 15. Alsvoren tot beschikbaarstelling van gelden aan de Schoolstichting ,,St. Joannes de Dooper" te Huizum 'oor herstelling van haar schoolgebouw aan de Huizu- nerlaan (bijlage no. 95). 16. Alsvoren tot instelling van een cursus voor ivondonderwijs ten behoeve van oud-leerlingen der 3.L.O.-scholen (bijlage no. 89). 17. Alsvoren tot wijziging van de rooilijnen voor ie bebouwing aan de Prinses Julianalaan (bijlage no. 36). 18. Alsvoren tot het doortrekken van straten en ouwrijp maken van terreinen bij het Kalverdijkje (bij- age no. 96). 19. Alsvoren tot demping van een sloot en aanleg an riolering en een ventweg langs de Poppeweg bij - age no. 97). 20. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegro- ing (nos. 3 en 4) en van de begroting van het Ge meentelijk Electriciteitbedrijf (no. 1), dienst 1948. 21. Alsvoren tot vaststelling van een verordening n zake toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaux (bijlage no. 87). 22. Voorstel van de Commissie voor de Strafver ordeningen tot wijziging van de Algemene Politiever ordening voor de gemeente Leeuwarden (bijlage no. Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: a. dat door Ged. Staten zijn goedgekeurd de raads besluiten van 31 Maart 1948 tot verhuring van grond aan de Greunsweg, van schiphuisterrein aan het Vliet, tot aankoop van plekken grond te Wijtgaard en tot verhuring van weiland aan de Harlingertrekweg, van 21 April 1948 tot verkoop van grond aan de Greuns weg, afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Lek- kumerweg en verhuring van schiphuisterrein aan het Vliet en van 12 Mei 1948 tot aankoop van het perceel Bagijnestraat 11 en afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Poppeweg; Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3. De heren Heijstra en Kamstra vormen het stem bureau. De aanbeveling van Curatoren luidt als volgt: W. J. Meijer, te Deventer. Benoemd wordt de heer Meijer, met 28 stemmen (2 bilj. blanco). Punt 4. De aanbeveling van Curatoren luidt als volgt: Ir. J. C. van den Berg. Benoemd wordt de heer Van den Berg, met alg. stemmen. Punt 5 (bijl. no. 92). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: Mevr. J. A. C. M. BakkerMaks, te Sneek. Benoemd wordt mevr. BakkerMaks, met 29 stem men (1 bilj. blanco). Punt 6 (bijl. no. 93). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: Mevr. J. A. C. M. Bakker-Maks, te Sneek. Benoemd wordt mevr. BakkerMaks, met 29 stem men (2 bilj. blanco). Punten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (bijl. nos. 94, 91, 98, 84, 88, 99. 100, 85 en 95). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 16 (bijl. no. 89). De heer W. C. Dijkstra zou het college graag hulde willen brengen voor de voortvarendheid, bij het in dienen van dit voorstel betracht. Mede daardoor is het, zo meent spr., mogelijk om de verordening in de komende winter reeds in practijk te brengen. Een paar vragen zou hij willen stellen. In het voorstel wordt opgemerkt, dat debielen, die in de regel geen kameraden hebben, vaak het slacht offer zijn van „vrienden" op de weg en van dezen veelal last ondervinden en dat mede daarom gezocht moet worden naar een mogelijkheid om ze van de straat te houden. Dat is ongetwijfeld juist, maar dit euvel doet zich z.i. het sterkst gevoelen in die tijd, waarop het het drukst op straat is, dus in de zomer. Daarom is bij spr.'s fractie de vraag gerezen, of men niet in nog ster kere mate, dan deze verordening mogelijk zal maken, voor de debiele kinderen ook in de zomer een of andere gelegenheid dient te scheppen, waardoor ze aan die invloed kunnen worden onttrokken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1