Vergadering van Woensdag 13 October 1948 b. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het raads- I b. sluit van 1 September 1948 tot bekrachtiging van de I a nkoop van het perceel Oostersingel 12a. I b. gemeenteschool no. 15: b. gemeenteschool no. 17: b. leraren in Duits: d. leraar in Duits en Boekhouden: f. leraar in Boekhouden en Handelsrecht: Punt 7 (bijl. no. 142). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: O. E. van Lohuizen, te Groningen. Benoemd wordt de heer Van Lohuizen, met alg. stemmen. Punt 8 (bijl. no. 136). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: B. van der Wal, te Oldeboorn. Benoemd wordt de heer V. d. Wal, met alg. stemmen Punt 9 (bijl. no. 146). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: 1. A. van Engen, alhier: 2. R. van der Veen, te Deinum. Benoemd wordt de heer Van Engen, met stemmen. De heer V. d. Veen komt ter vergadering. Punt 10 (bijl. no. 139). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: mej. G. van der Veer, alhier. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., waarna benoemd wordt mej. V. d. Veer, met alg. stemmen. Punt 11 (bijl. no. 141). Benoemd worden: de heren W. C. Dijkstra en G. Th. Heitink en mevr. L. RingenaldusV. d. Wal, elk met alg. 29 stemmen, de heer Wiersma, met 28 stemmen en de heer W. B. Schalkwijk, met 23 stemmen (de heer T. Stobbe 3 stemmen, mevr. A. UijthofMiedema en de heer B. P. v. d. Veen elk 2 stemmen, de heren De Groot, De Jong, Rijpma, Po^thuma, Schootstra en V. d. Vlerk elk 1 stem en 9 blanco stemmen voor verschillende vacatures. Punten 12, 13, 14, 15 en 16 (bijl. nos. 131, 132, 133, 134 en 144). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 17 (bijl. no. 148). De Voorzitter deelt mede, dat dit voorstel een kleine wijziging behoeft. De 7e gegadigde, de heer K. Swier- stra, valt n.l. uit. doordat hij, ondanks zijn toezegging, niet tijdig zijn verklaring van bewilliging in de voor waarden heeft ingestuurd. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., zoals het bij monde van de Voorzitter is gewijzigd. Punten 18, 19 en 20 (bijl. nos. 138, 140 en 135). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 21. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 13 October 1948. 89 Aanwezig: 28 leden. Afwezig: de heren Bos, Hartstra, Heijstra, Posthuma, Schootstra, V. d. Veen en V. d. Wal. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Benoeming van onderwijzers aan de gemeente scholen nos. 5 en 15 (bijlage no. 156). 3. Alsvoren van onderwijzeressen aan de gemeente scholen nos. 16 en 17 (bijlage no. 154). 4. Alsvoren van tijdelijk onderwijzend personeel aan de Lagere Avondhandelsschool (bijlage no. 149). 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Pasteur- weg aan H. J. Visser (bijlage no. 150). 6. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Poppeweg aan O. Lantinga (bijlage no. 153). 7. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan het Van Miereveltplantsoen (bijlage no. 157). 8. Alsvoren tot aankoop van het perceel Schrans no. 53 (bijlage no. 152). 9. Alsvoren tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur der Rooms-Katholieke Schoolvereni ging voor de aanschaffing van leermiddelen voor de school Baljeebuurt no. 52 (bijlage no. 151). 10. Alsvoren tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, voor de aanschaffing van leermiddelen voor diverse scholen der vereniging (bijlage no. 155). 11. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegro- ing, dienst 1946. 12. Alsvoren tot wijziging van de gemeentebegro- ing, dienst 1948. 'unt 1. De Voorzitter deelt mede: a. dat zijn ingekomen: 1rapporten omtrent opneming van kas en boeken \an de Gemeenteontvanger, de Gemeente Gasfabriek, het Gem. Electriciteitbedrijf, de Gem. Dienst voor Soc. aken. de Gemeentewerken, het Gem. Grondbedrijf, het Gem. Woningbedrijf, het Openbaar Slachthuis, de rem. Reiniging en de Centrale Kas. Voor kennisgeving aangenomen. 2. een verzoek van het raadslid J. Visser om in de i radsvergadering vragen te mogen stellen omtrent oningbouw in de dorpen. Wordt voorgesteld na afhandeling der agenda hier omtrent te beraadslagen en te besluiten. Dienovereenkomstig wordt besloten. Voor kennisgeving aangenomen. I Punt 2 (bijl. no. 156). De voordrachten van B. en W. luiden als volgt: I a. gemeenteschool no. 5: 1. E. de Vries, te Almelo: 2. H. H. Meijer, te Anjum; 3. K. Groen, te Hoorn: 1. H. H. Meijer, te Anjum: 2. E. de Vries, te Almelo: 3. M. Steensma, te Roswinkel. De heren De Jong en Van Rooijen vormen het stem bureau. benoemd worden de heren De Vries en Meijer, beiden met 25 stemmen (3 stemmen van onwaarde). De heer V. d. Veen komt ter vergadering. Punt 3 (bijl. no. 154). De voordrachten van B. en W. luiden als volgt: a. gemeenteschool no. 16: 1. mej. J. E. Garrelds, te Alkmaar: 2. R. Sijtema, te Stiens; 3. H. J. Loman. alhier; 1. mej. H. J. Loman, alhier; 2. J. E. Garrelds, te Alkmaar; 3. R. Sijtema, te Stiens. Benoemd worden de dames Garrelds en Loman, beiden met alg. stemmen. Punt 4 (bijl. no. 149). De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt: I. directeur: M. Steunebrink; II. a. leraren in Nederlands: J. G. Groothoff, R. v. d. Noord en J. v. d. Wal; C. Vermeer en H. Smedes; c. leraren in Engels: M. Steunebrink, P. Bilstra en J. Graafsma; J. Oostra; e. leraren in Boekhouden en Handelsrekenen: J. H. de Jager en R. Woldring; P. van Kuik. Benoemd worden: tot directeur: de heer Steunebrink en tot leraren de heren Groothoff, V. d. Noord, V. d. Wal, Vermeer, Smedes, Steunebrink, Bilstra, Graafsma, Oostra, De Jager, Woldring en Van Kuik, allen met alg. stemmen. Punten 5, 6 en 7 (bijl. nos. 150, 153 en 157). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 8 (bijl. no. 152). De heer De Vries heeft in de stukken gezien, dat de Directeur der Gemeentewerken de waarde van het perceel aldus berekent: op 9 Mei 1940 was de waarde 3500,thans is die 100 hoger, of wel 7000,—. Er waren intussen nog drie slaapkamertjes bijgebouwd, wat de waarde op 8500,bracht. De gemeente krijgt 4000,aan herbouwpremie terug, zodat het pand dus 4500,moet kosten. De Directeur kan met de vraagprijs van 5000,accoord gaan. Spr. meent echter, dat de gemeente een stuk grond koopt voor 30.per m2, waar zij weinig belang bij heeft. Hij althans vindt die grond achter de Schrans niet zo be langrijk. Het lijkt hem een eigenaardige transactie, ge zien ook het feit, dat een bod van een andere gega digde, dat 1000,hoger is, door het Prijzenbureau nog niet goedgekeurd, maar ook nog niet afgekeurd is. Spr. zou gaarne antwoord willen hebben op de vraag, waarom de gemeente deze grond koopt. De heer ^Vitteveen (weth.) zou allereerst willen opmerken, dat de prijsberekening door de Directeur der Gemeentewerken min of meer theoretisch is. Het gaat er echter uiteindelijk om, of deze prijs redelijk genoemd kan worden. De afwikkeling van deze zaak dateert al vanaf het laatste stadium van de oorlog, toen de bominslag plaats had. De mogelijkheid tot herbouw door particulieren ter plaatse is uitgesloten. B. en W. hebben n.l. het uitbreidingsplan van Leeuwarderadeel in revisie genomen. Er is door Gemeentewerken een straat geprojecteerd, die achter de huizen van de Schrans langs loopt, dus parallel met de Schrans en die uitmondt in de Huizumerlaan. B. en W. willen deze straat echter niet tot stand doen komen, vóór en aleer dit gehele complex, met spoorwegovergang, enz.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1