Vergadering van Woensdag 3 November 1948. 92 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 13 October 1948. onder handen is. En dat zou niet van een juist beleid getuigen. Het bouwvolume laat wel toe meer woningen te bouwen en men kan die ook wel op papier zetten, doch het gaat er maar om de bouw te kunnen realiseren. Men moet uiteindelijk economisch zijn. Het is beter 10 woningen klaar te hebben dan 100 in aanbouw. B. en W. hebben, als gevolg van de destijds heer sende omstandigheden, 500 woningen in een kort tijds bestek kunnen aanbesteden. De markt is hiermede te zwaar belast gebleken. Doordat het landelijk beleid niet anders was, hebben B. en W. ook niet anders kunnen handelen. Zij moesten mee in het zog. Het is een on juist beleid gebleken. Een verdeling in twee of drie etappes had een snellere oplevering bevorderd. Men heeft zich nu zelf concurrentie aangedaan. Dat er voorts een zeer groot kapitaalverlies aan rente ontstond, is ook verklaarbaar. Het is nu misschien een jaar geleden, dat de toe zegging van B. en W. i.z. woningbouw in de dorpen is gedaan. En zij hebben deze nog niet kunnen reali seren. Maar in een jaar doet men ook niet zo heel veel. Spr. wil graag toezeggen en hij hoopt, dat de raad dit wil aannemen dat, als de gemeente inderdaad de gelegenheid krijgt om in de dorpen te bouwen, zij dit niet zal nalaten. De Voorzitter wil hieraan toevoegen, om misverstand te vermijden, dat deze toezegging niet de toezegging is, die de heer Visser zo juist gevraagd heeft. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Aanwezig: 33 leden. Afwezig: de heren Bos en Heijstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. N. Koopal als onderwijzeres aan de O.L. school te Wirdum (bij lage no. 167). 3. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. A. E. Woudstra als onderwijzeres aan gemeente school no. 13 (bijlage no. 168). 4. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan mevr. F. L. W. M. Buismande Savornin Lohman als tijdelijk lerares aan het Gymnasium (bijlaae no. 158). 5. Benoeming van een lid van de Commissie van Beheer over het Stadsziekenhuis (bijlage no. 161). 6. Alsvoren van een tijdelijk leraar in het Neder lands aan de Gem. Hogere Burgerschool-A (bijlage no. 169). 7. Alsvoren van een tijdelijk leraar in het Fries aan de Gem. Hogere Burgerschool-A (bijlage no. 170). 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om S. van der Meer toe te laten tot afkoop van grondrente op perceel Nieuweburen 107 (bijlage no. 162). 9. Alsvoren tot aankoop van het perceel Achter het Hoogpad no. 7 (bijlage no. 175). 10. Alsvoren tot aankoop van perceel Harlinger- trekweg no. 10 (bijlage no. 172). 11Alsvoren tot verhuring van een gedeelte van het weiland ,,De Lange Negen" aan de firma A. en J. Drijver (bijlage no. 159). 12. Alsvoren tot verhuring van land aan de Hui- itmerlaan aan de Friese Tuinbouwvereniging (bijlage *10. 160). 13. Alsvoren tot verpachting van de opbrengst der -aterdagavondmarkt (bijlage no. 176). 14. Alsvoren tot het verlenen van een subsidie in e restauratiekosten van het perceel Amelandsstraat 10. 12 (bijlage no. 163). 15. Alsvoren tot vaststelling van de vergoedingen x art. 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 over 1947, it te keren aan de besturen van bijzondere scholen I bijlage no. 165). 16. Alsvoren tot vaststelling van de vergoedingen 1 x art. 103. 2e lid. der Lager-onderwijswet 1920 over fet jaar 1947, uit te keren aan de besturen van bijzon- cere scholen (bijlage no. 166). 17. Alsvoren tot verstrekking van gelden uit de gemeentekas aan het bestuur der R.K. Schoolvereniging x )or aanschaffing van leermiddelen voor de school Speelmansstraat no. 1 (bijlage no. 164). 18. Alsvoren tot het bouwen van een klein-kamer- I 0 en bij de Gemeente-Gasfabriek aan het Hoeksterend (bijlage no. 171). 19. Voorstel van de Commissie voor de Strafver- 0 deningen tot vaststelling van een Verordening tot angifte woongelegenheid (bijlage no. 173). 20. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot v; ststelling van Regelen van de Gemeenteraad krach- te is art. 4 der Woonruimtewet 1947 (bijlage no. 174). 21. Alsvoren om hun machtiging te verlenen tot het aangaan van tijdelijke kasgeldleningen gedurende 1949 (bijlage no. 177). P' nt 1. lijnen voor de bebouwing aan de Prinses Julianalaan en van 22 September 1948 tot verhuring van schip- huisruimte aan het Vliet: b. dat zijn ingekomen: 1. een rapport omtrent kasverificatie van het Stads ziekenhuis. Voor kennisgeving aangenomen. 2. een schrijven van het Algemeen Vrouwencomité ,,Tot Opbouw", houdende verzoek om verbetering van het aan een particulier eigenaar behorend gedeelte van de Dokkumertrekweg. Wordt voorgesteld dit schrijven om prae-advies in handen te stellen van B. en W. Dienovereenkomstig wordt besloten. Punten 2, 3 en 4 (bijl. nos. 167, 168 en 158). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 5 (bijl. no. 161). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: 1. mej. J. W. Poldermans; 2. mevr. M. E. de GrootReimeringer. De heren Kamstra en Van Rooijen vormen het stem bureau. Benoemd wordt mej. J. W. Poldermans, met alg. stemmen. Punt 6 (bijl. no. 169). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: Tj. W. Jeelof, alhier. De heer Van der Veen meent, dat, als zijn inlich tingen juist zijn, de voorgedragen candidaat niet geheel bevoegd is, terwijl er ook candidaten zijn. die wel de bevoegdheid hebben, doch om andere redenen geen aanbeveling verdienen. Spr. zou hierover graag nog enige inlichtingen hebben. )e Voorzitter deelt mede: 3. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de raads- be luiten van 30 Juni 1948 tot wijziging van de rooi- De heer J. K. Dijkstra (weth.) zegt, dat de heer V. d. Veen ongetwijfeld gelijk heeft, als hij zegt, dat wij hier te doen hebben met de benoeming van een onbevoegde. De heer Jeelof hoopt het volgend jaar be voegd te zijn voor het vak Geschiedenis. Dat is nog niet hetzelfde als Nederlandse taal. hoewel beide vakken, naar spr. meent, bij de universitaire studie in één fa culteit verenigd zijn. Dit brengt echter niet mee, dat bij voorbaat vast staat, dat de heer Jeelof bij overigens vrije sollicitatie uit dien hoofde de geschiktste candidaat zou zijn. Er waren drie sollicitanten: de heer Jeelof, gesecondeerd door prof. De Vries, ons allen uit de bezettingstijd wel bekend meer berucht dan bekend, mag spr. in dit gezelschap wel zeggen en een derde sollicitant, die in beruchtheid weinig voor prof. de Vries onderdeed. Als deze mensen zouden solliciteren als pachter van een bedrijf, dat de gemeente in eigendom zou bezitten een boerenbedrijf b.v. dan zou men eerder ge neigd zijn, een beetje over het gedrag van die mensen daar door de vingers te zien dan bij het geven van onderwijs aan opgroeiende kinderen. Voor een lagere school, zo meent spr., ligt de zaak nog weer anders dan voor een school als de gem. H.B.S., waar jongemensen van 14—20 jaar op gaan. Dan is de kwestie wel bijzonder moeilijk; de leraren hebben n.l. hier niet alleen tot taak de leerlingen in te wijden in de geheimen van de Nederlandse taal en litteratuur; een belangrijk deel van de taak van de do cent van het vak litteratuur ligt op het terrein van het opvoeden van de jongelui. Dat is de reden geweest, dat B. en W., in overeenstemming met het advies van de inspecteur, in elk geval nu nog niet bereid waren om mede te werken aan de benoeming van mensen, die zich in de bezettingstijd slecht hebben gedragen. Spr. gelooft wel, dat hij duidelijk is geweest.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1