Vergadering van Woensdag 24 Nov. 1948. 96 Verslaq van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 3 November 1948. bedrijven, lijdt het geen twijfel, of de aan te brengen veranderingen aan het Hoeksterend zijn van het grootste belang voor de gemeente Leeuwarden. Spr. is het hier- i mee eens en acht de zaak tevens urgent. Maar om nu het personeel van deze verandering de dupe te laten worden, vindt hij wel wat heel erg. Deze mensen zitten in een bedrijf, waar een pensioenregeling is; als ze aanstonds in een particulier bedrijf komen, vinden ze die niet en bovendien hebben ze dan het nadeel als laatst-aangenomenen te werk te worden gesteld. De vrees van de heer V. d. Veen voor te langzame af vloeiing is overdreven. Er zijn onder het oude per soneel mensen, die heel dicht de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zodat het genoemde aantal van 19 arbeiders binnen betrekkelijk korte tijd al sterk ge reduceerd zal zijn. De Directeur meent, dat het gashouderbedrijf te Huizum na de verandering kan volstaan met één man personeel. Spr. gelooft, dat dit, wat de werkzaamheden aangaat, wel mogelijk is, maar wat de diensturen be treft, heel moeilijk zal gaan. Die ene man zou dan immers voortdurend aanwezig moeten zijn. Hij meent dan ook. dat van de af te voeren 19 man 1 of 2 naar Huizum overgeheveld kunnen worden. De heer Geerts (weth.) antwoordt op de vraag van de heer V. d. Veen, waarom men eigenlijk niet eerder met dit plan is gekomen, dat de raad zich zal herinneren, dat B. en W. eerst het plan hadden twee kleinkamer- ovens in Huizum te bouwen, daar bouw van deze twee ovens aan het Hoeksterend geen ruimte zou overlaten om in de toekomst, over 5 of 6 jaar, een nieuwe gas fabriek te bouwen. Het betreffende besluit van de raad is toen door de Directeur-Generaal voor Energie-voor ziening niet goedgekeurd. Deze meende," dat hier wel met één oven volstaan kon worden. Daarna is er niet in de raad, maar wel in andere kringen het plan geweest om één oven aan het Hoeksterend te bouwen, maar ook in dit geval bleef niet voldoende ruimte over voor het bouwen van een nieuwe fabriek. Nu komt men met een derde oplossing. De nieuwe directeur wil nu een kleinkameroven doen bouwen op de plaats van de tegenwoordige retortoven aan het Hoeksterend. In dit geval blijft er plaats voor eventuele bouw van een nieuwe fabriek. Dus het genoemde be zwaar tegen het vorige plan is thans vervallen. De raad kan dit voorstel dan ook met gerustheid aannemen. De economische toestand van de fabriek wordt er veel beter door. De tweede vraag van de heer V. d. Veen was, of de besparing van personeel niet eerder kon ingaan dan in-de-loop-van-de-tijd. Die vraag is eigenlijk al beant woord door de heer Kamstra. Spr. zou haar in dezelfde zin moeten beantwoorden. Hij wil er alleen aan toe voegen, dat het hier betreft personeel, dat in vaste dienst aan de gasfabriek verbonden is en dus niet ont slagen, hoogstens op wachtgeld gesteld kan worden. Dit laatste zou echter geen noemenswaardige besparing betekenen, omdat door uitbreiding van de stad en daar door van het buizennet de gasfabriek binnen niet te lange tijd wel meer personeel nodig zal hebben. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 19 (bijl. no. 173). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel der Commissie. Punten 20 en 21 (bijl. nos. 174 en 177). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 24 November 1948. 97 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren Bos, De Groot, Schootstra en Van der Wal. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen der raadsvergade ringen van 7 en 28 Januari, 18 Februari. 10 en 31 Maart, 21 April en 12 Mei 1948. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 4 (bijlage no. 185). 4. Alsvoren van onderwijzend personeel aan de Middelbare Avondhandelsschool voor de cursus 1948/ 1949 (bijlage no. 184). 5. Alsvoren van een directeur van de Gemeentelijke Markt- en Havendienst (bijlage no. 182). 6. Alsvoren van een adjunct-directeur van de Ge meentelijke Geneeskundige Dienst (bijlage no. 187). 7. Alsvoren van een lid van de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs, wegens periodieke aftreding van de heer T. Bakker. 8. Alsvoren van een bestuurslid van de Woning stichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarde- radeel. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overneming van stoepen in de Minnemastraat, de Grote Kerkstraat en de Singelstraat (bijlage no. 179). 10. Alsvoren tot aankoop van bouwland ten Noor- j den van de Weistraat (bijlage no. 190). 11. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Vijverstraat aan mej. M. Jansen te Irnsum (bijlage no. 178). 12. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Prinses Julianalaan aan K. Swierstra te Leeuwarden (bijlage no. 180). 13. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouw- errein aan de Prinses Julianalaan, hoek Pieter Lastman- traat, aan A. P. Wiersma (bijlage no. 183). 14. Alsvoren tot verhuring van schiphuisterrein aan et Vliet aan P. Gemser (bijlage no. 188). 15. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van on- erscheidene woningen (bijlage no. 181). 16. Alsvoren tot vaststelling van het kostenbedrag an het Openbaar Lager Onderwijs, ingevolge artikel 5ter der L.O.-wet, over 1947 (bijlage no. 186). 17. Alsvoren tot overneming van gebouwen op het vliegveld, van de N.V. tot Exploitatie van het Lucht- aartterrein „Leeuwarden" en verrekening van de huur- I rijs dezer opstallen (bijlage no. 189). 18. Alsvoren tot het bouwen van 24 beneden- en bovenwoningen op terrein ten Zuiden van het Kalver- I dijkje (bijlage no. 192). 19. Alsvoren tot wijziging van de Legesverordening (bijlage no. 191 Nagekomen punt. Alsvoren tot het aangaan van twee onderhandse annuïteitsleningen, resp. met de Pen sioenraad te 's-Gravenhage en met de Rijkspostspaar bank te Amsterdam (bijl. no. 193). Pant 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: 1. dat Gedeputeerde Staten: a. de ontvangst hebben bericht van een afschrift van het raadsbesluit'van 22 September 1948 tot wijziging van de verordening op het beheer van het Stadszieken- huis; b. hebben goedgekeurd de raadsbesluiten van 21 Juli 1948 tot wijziging van de begrotingen, dienst 1948, van de Gemeente en de Gemeentewerken, van 22 September 1948 tot wijziging van de begroting, dienst 1948, van het Gem. Woningbedrijf en tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Prins Bernhardstraat, van 13 Oc tober 1948 tot wijziging van de begroting der Gemeente, dienst 1948, en van 3 November 1948 tot het aangaan van kasgeldleningen over 1949; 2. dat zijn ingekomen: a. een schrijven van de Commissaris der Koningin in deze provincie, geleidende de dankbetuiging van H.K.H. Prinses Wïlhelmina voor de Haar aangeboden gelukwensen ter gelegenheid van Haar verjaardag en van Haar Regeringsjubileum; b. een rapport omtrent de opneming van kas en boeken van het Gem. Woningbedrijf: c. een schrijven van de Ned. Vrouwen-Beweging, afd. Leeuwarden, houdende verzoek om stappen bij de Regering te doen om de duurtetoeslag te verhogen tot ten minste 2,50 per week en de subsidies op de levens middelen en brandstoffen onverminderd te handhaven. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3 (bijl. no. 185). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: I. K. van der Schaaf, Sneek: 2. S. J. Engelsman, Leek; 3. P. Bilstra, Leeuwarden. De heren Rijpma en De Vries vormen het stembureau. Benoemd wordt de heer V. d. Schaaf, met 30 stemmen (de heer Bilstra 1 stem). Punt 4 (bijl. no. 184). De aanbevelingen van B. en W. luiden als volgt: a. directeur: E. G. Schaapman, alhier; b. leraar Boekhouden, Handelsrekenen en Handels recht: A. de Boer, alhier: c. leraar Nederlandse Handelscorrespondentie en Handelskennis: J. Kooistra, alhier. Benoemd worden: tot directeur de heer Schaapman en tot leraren de heren De Boer en Kooistra, allen met alg. stemmen. Punt 5 (bijl. no. 182). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: 1. C. Groendijk, Amsterdam; 2. H. van der Woude, Leeuwarden. De heer Heijstra vraagt een besloten zitting. De Voorzitter doet de deuren sluiten. Na heropening der openbare vergadering wordt be noemd de heer Groendijk met 29 stemmen (de heer V. d. Woude 2 stemmen). Punt 6 (bijl. no. 187). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: C. Winkel, Leeuwarden. Benoemd wordt de heer Wïnkel met alg. stemmen. Punt 7. De aanbeveling van de Commissie luidt als volgt: 1. T. Bakker; 2. Mr. T. de Jong Tzn.; 3. Mr. A. J. Hazenberg. Benoemd wordt de heer Bakker met 30 stemmen 1 bilj. van onwaarde).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1