1 Vergadering van Woensdag 15 December 1948 100 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 24 November 1948. W^at het vierde slaapkamertje betreft, spr, c.s. is de eigenaardige verhouding: 1 woonvertrek -4 slaap kamers, opgevallen. De aanwezigheid van 4 slaap kamers duidt op een woning voor een groot gezin. Maar omdat een groot gezin zeker behoefte zal hebben aan een studeerkamertje of iets dergelijks, lijkt het spr. nodig, dat het vertrekje verwarmd kan worden. De heer Witteveen (weth.) heeft niet, zoals de heer Visser zeide, beweerd, dat hij er van uitgaat, dat de kleine patroons niet zullen kunnen concurreren tegen de grote. Spr. heeft alleen te dien aanzien zijn twijfel uitgesproken. Hij heeft ook niet gezegd, dat B. en W. geen poging zullen doen in de richting van inschakeling van kleinere patroons. Spr.'s twijfel aan de mogelijkheid van uitvoering in onderdelen moet hij echter thans nog handhaven. Hij voorziet, dat B. en W., om deze woningen voor de vastgestelde prijs aan de man te krijgen, waarschijnlijk .alles af moeten vissenZouden B. en W. met een aanbieding komen, die boven die prijs ligt, dan zouden zij geen vergunning tot bouwen krijgen. Spr. voor zich zou zeggen, dat het hem uitgesloten lijkt om dit complex in 3 of 4 percelen aan te besteden. Hiermee wil hij echter niet zeggen, dat het door de heer Visser voor gestelde niet geprobeerd zal worden. Ook t.a.v. het vierde slaapkamertje, op welk punt de heer Visser terugkwam, meent spr. zijn mening te moeten handhaven. Hij heeft er bezwaar tegen er aan mede te werken, dat de kans vergroot zou worden, dat een tweede vertrek als woonkamer wordt gebruikt. In de nieuwbouw zijn er tot dusverre te veel voor beelden van, dat de mensen in een klein hokje kruipen en niet de grote woonkamer bewonen. Men moet in dit opzicht voorzichtig zijn. Spr. zou echter wel kunnen toezeggen, dat er in het vierde kamertje een nis gemaakt wordt, waarin een pijp geplaatst kan worden. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 19 (bijl. no. 191). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. De Voorzitter stelt thans aan de orde het nagekomen punt (bijl. no. 193). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 15 December 1948. 101 Aanwezig: 30 leden. Afwezig de heren Beeksma, Bos, Schalkwijk, Schootstra en mevr. UijthofMiedema. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen der raadsverga deringen van 19 Mei en 9 en 30 Juni 1948. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Leeuwarder Industrie- en Huishoud school gedurende 1949. 4. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Christelijke Industrie- en Huishoud school gedurende 1949. 5. Alsvoren van twee gedelegeerden der gemeente in het bestuur der Vereniging voor Middelbaar Tech nisch- en Ambachtsonderwijs gedurende 1949. 6. Alsvoren van een bestuurslid van de Woning stichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarde- radeel. 7. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 27 (bijlage no. 198). 8. Alsvoren van een onderwijzeres aan gemeente school no. 13 (bijlage no. 199). 9. Alsvoren van twee tijdelijke leraren in de Franse taal aan het Gymnasium. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot opschorten van het aan J. van Oostrum te verlenen ontslag als onderwijzer aan gemeenteschool no. 15 (bijlage no. 200). 11. Alsvoren tot afstand in erfpacht van bouw terrein aan de Pieter Lastmanstraat aan K. Jongsma (bijlage no. 194). 12. Alsvoren tot verkoop van terrein, gelegen ten Oosten van de Schrans, aan de firma J. Schuurmans (bijlage no. 195). 13. Alsvoren tot verpachting van de exploitatie van le buffetten in het Beurs- en Waaggebouw en in de Prinsentuin aan de firma Concertzaal Schaaf, alsmede ot ingebruikgeving van de verdieping van het koffie- ïuis in de Prinsentuin aan de Friese Kunstkring (bij- age no. 197). 14. Alsvoren tot het verstrekken van gelden aan de Treniging Leeuwarder Parkherstellingsoord voor het lanbrengen van verbeteringen in haar schoollokalen bijlage no. 201 15. Alsvoren tot het bouwen van een centrale auto- mshalte met wachtruimten en in verband daarmede tot vijziging van de gemeentebegroting, dienst 1948 (bij- age no. 196). 16. Alsvoren: tot de bouw van 28 woningen ten Zuiden van het Kalverdijkje vanwege de gemeente of door de Woningstichting ,.St. Joseph b. om over te gaan tot het bouwen van 36 woningen aan de Spoorstraat, hoek Achter de Hoven, bijlage no. 202). 17. Alsvoren tot het beschikbaar stellen van bouw- t rrein en het verlenen van grond- en bouwvoorschotten ten behoeve van de bouw van 12 woningen aan de Poppeweg door de Woningbouwvereniging ..Beter Wonen" (bijlage no. 203). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: a. dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de begro tingen voor 1946 met wijzigingsbesluiten van 13 Oc tober 1948 van de gemeente en haar bedrijven en de raadsbesluiten van 22 September 1948 tot afstand in erfpacht van grond aan de Prinses Julianalaan en Pieter Lastmanstraat, van 13 October 1948 tot koop van het perceel Schrans no. 53 en tot afstand van bouwterrein in erfpacht aan de Pasteurweg en de Poppeweg en van 3 November 1948 tot aankoop van de percelen Harlin- gertrekweg no. 10 en Achter het Hoogpad no. 7 en tot verhuring van land aan de Huizumerlaan; b. dat zijn ingekomen rapporten betreffende de con trole op boeken en kas van het Gasbedrijf, het Electri- citeitbedrijf, de Reinigingsdienst en de Begraafplaatsen; c. dat B. en W., met intrekking van de plaatselijke benaming Poppeweg" voor een gedeelte van deze straat, aan de, in de nabijheid hiervan aangelegde, nieuwe straten de volgende straatnamen hebben gege ven: Archipelweg, Linnaeusstraat., F. C. Dondersstraat, Schroeder van der Kolkstraat en Mathijsenstraat;. d. 1. dat de ontwerp-begrotingen 1949 in de loop der volgende week de raadsleden zullen worden aan geboden; 2. dat de sectievergaderingen voor het onderzoek op de volgende data zijn vastgesteld: le sectie op Dinsdag 11 Januari 1949; 2e sectie op Woensdag 12 Januari 1949; 3e sectie op Donderdag 13 Januari 1949, telkens des avonds 8 uur; 3. dat het sectierapport bij B. en W. moet inkomen uiterlijk 17 Januari 1949; 4. dat de Memorie van Antwoord van B. en W. zo spoedig mogelijk daarna zal verschijnen. Voor kennisgeving aangenomen. 5. dat de openbare behandeling waarschijnlijk aan de orde zal worden gesteld op een tegen Dinsdag 15 Februari 1949 uit te schrijven raadsvergadering, even tueel voort te zetten op 16 Februari 1949. De Voorzitter had enige hoop, dat de goede na-oor- logse traditie van zakelijkheid de raad zo zou bezielen, dat deze direct de toezegging zou kunnen doen de be groting in één dag te zullen behandelen. De heer Wiersma meent, dat het best mogelijk zal zijn, dat de raad daarvan het bewijs levert, echter zonder op het ogenblik een belofte te kunnen doen. Ook de mededeling sub 5 wordt voor kennisgeving aangenomen. Punt 3. De heren Sijbrandij en Visser vormen het stembureau. Benoemd worden mevr. Mr. A. A. VondelingVan 't Hof, met 25 stemmen en de heer Mr. J. v. d. Schaaf, met 24 stemmen (de heer Mr. L. G. Boelens 1 stem en de heer Heeringa 1 stem. 3 blanco stemmen voor een der vacatures en 3 bilj. blanco voor beide vacatures). Punt 4. Benoemd worden mevr. L. RingenaldusV. d. Wal, met 25 stemmen, en de heer H. Rijpma, met 24 stemmen (de zittenden 2 stemmen, de heer Schootstra 1 stem en 3 bilj. voor beide vacatures blanco). Punt 5. Benoemd worden de heer M. H. Geerts, met 27 stemmen en de heer G. D. Kamstra, met 26 stemmen (de zittenden 2 stemmen en 3 bilj. voor beide vacatures blanco) Punt 6. De aanbeveling van het bestuur der Stichting luidt als volgt: 1. Mr. L. G. Boelens, te Huizum; 2. J. Stienstra, te Huizum. Benoemd wordt de heer Mr. L. G. Boelens, met 28 stemmen (2 bilj. van onwaarde). Punt 7 (bijl. no. 198). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: 1. mej. E. Kuiper, te Jelsum; 2. W. J. K. Haarman, te Stiens; 3. M. de Vries, alhier. Benoemd wordt mej. Kuiper, met alg. stemmen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1948 | | pagina 1