-4 J%- Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 5 Januari 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 5 Januari 1955 Aanwezig: 33 leden. Afwezig: mevr. Dr. Blanksma-Kok en mevr. Boer- sma-Hemminga. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Beëdiging van het nieuw inkomende lid, de heer J. Fennema. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan Dr. B. Klein Wassink, als tijdelijk leraar in het He breeuws aan het stedelijk gymnasium (bijlage no. 1). 4. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan F. van Dijk Tzn., als ambtenaar van de burgerlijke stand (bijlage no. 5). 5. Voorstel tot het opschorten van het ontslag, te verlenen aan J. Okkinga, onderwijzer aan gemeente school no. 7 (g.l.o.) (bijlage no. 4). 6. Voorstel tot het benoemen van leden van het be stuur van de gemeentelijke instelling voor maatschap pelijk hulpbetoon, wegens periodieke aftreding van mevr. G. den Houting-van Haselen en de heren H. Rijp- ma en P. Graafsma (bijlage no. 3). 7. Voorstel tot het overnemen in eigendom van stoepen, gelegen aan de Sacramentstraat (bijlage no. 6). 8. Voorstel tot het aankopen van strookjes grond, gelegen langs de Harlingertrekweg (bijlage no. 7). 9. Voorstel tot het aankopen van het perceel Menno van Coehoornstraat no. 30 (bijlage no. 11). 10. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de Boerhaavestraat, hoek Frederik Ruyschstraat, aan het Sint Buciagesticht te Rotterdam (bijlage no. 2). 11. Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, met betrekking tot gronden, behorende tot en gelegen in de nabijheid van het vliegveld (bijlage no. 8). 12. Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen, met betrekking tot gronden, gelegen ten zuiden van de bebouwing aan de Tijnjedijk en gren zende aan de Oude Potmarge (bijlage no. 10). 13. Voorstel tot het verbouwen en verbeteren van de openbare lagere scholen te Goutum en Hempens (bijlage no. 13). 14. Voorstel tot het inrichten van een klas voor kramerskinderen in het woonwagenkamp (bijlage no. 12). 15. Voorstel tot het wijzigen van de gemeente-be groting en de begroting der gemeente-lichtbedrijven, beide voor het dienstjaar 1954 (bijlage no. 9). 16. Voorstel tot het wijzigen van de gemeente-be groting en van diverse bedrijfs-begrotingen, voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 14). Punt 1. De Voorzitter doet voorlezing van het bericht van Ged. Staten d.d. 27 December 1954, 2e afd. no. 99, waar bij dezen voor kennisgeving aannemen het schrijven van B. en W. van Leeuwarden d.d. 16 December 1954, no. 39, houdende mededeling van de toelating als raadslid van de heer J. Fennema te Wijtgaard. De heer Fennema wordt daarna door de Voorzitter beëdigd en legt daartoe in diens handen de voorge schreven eden, bedoeld bij art. 45 der Gemeentewet, af. De Voorzitter wenst de heer Fennema geluk met diens benoeming en verzoekt hem de voor hem bestemde plaats te willen innemen. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goed gekeurd: 1. de raadsbesluiten van 17 November 1954 a. tot aankoop van de percelen Spanjaardslaan nos. 68 en 70, van S. Bruinja, wed. van A. Jasper en cons., alhier; b. tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouwter rein, gelegen aan de noord-oöstzijde van de Jan van Scorelstraat, tussen de Hondiusstraat en de Cornelis Trooststraat, aan A. Lindeboom, alhier; c. tot aankoop van het perceel Schoppershof no. 16 van de erven G. Laffra, alhier; d. tot aankoop van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de Nieuwlandsweg, van R. Santema en cons., te Tietjerk; e. tot opheffing van het Stadsziekenhuis als burger lijke instelling van weldadigheid; 2. de raadsbesluiten van 8 December 1954; a. tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te Den Haag, waarbij het crediet in rekening-courant voor het jaar 1955 wordt vastgesteld op f 1.000.000,—; b. tot het machtigen van het college van burge meester en wethouders om gedurende het dienst jaar 1955 kasgeldleningen aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van f3.380.000, B. dat zijn ingekomen rapporten omtrent: a. kasopneming en controle van de administratie van het openbaar slachthuis, de gemeente-lichtbedrijven en de markt- en havendienst; b. controle van de administratie der kostwinnersvergoe dingen, van de voorschotkas van de afd. financiën en belastingen en van het hoofd van de bescherming bevolking, van de leges-administratie van de afde ling bevolking en militaire zaken, van de afdracht van entrée-gelden van het Princessehof en het Cou- lonhuis, van de voorschotkas en leges-administratie van de afdelingen expeditie en drukkerij, algemene zaken en burgerlijke stand. Voor kennisgeving aangenomen. C. dat is ingekomen: a. een schrijven van mevr. W. C. Koopmans-Hubenet en de heer J. M. Kingma, alhier, houdende medede ling, dat zij hun benoeming tot voogdes, resp. voogd van het Nieuwe Stadsweeshuis aannemen; b. berichten van verhindering van mevr. Dr. Blanksma- Kok en mevr. Boersma-Hemminga. Voor kennisgeving aangenomen. c. een verzoek van het Hoofdbestuur van de Stichting- Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront te Amsterdam, om in aanmerking te komen voor een subsidie ten behoeve van haar Militaire Tehuizen. B. en W. stellen voor dit verzoek in hun handen te stellen om prae-advies. Dienovereenkomstig wordt besloten. Punten 3, 4 en 5 (bijl. nos. 1, 5 en 4). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1