- -V Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 30 Maart 1955 1 RAADSVERGADERING van Woensdag 30 Maart 1955 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: mevr. Heijmeijer-Croon en de heren Ir. van Balen Walter en Mr. van der Veen. Voorzitter: Mr. A. A. M. van der Meulen, burge meester. Te behandelen punten 1. Mededelingen. 2. Benoeming van twee leden van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs wegens vertrek van mevr. J. A. W. Leignes Bakhoven-Wolters en be danken van de heer Dr. R. Kuperus. 3. Voorstel tot opschorting van het ontslag aan mej. I. Disselsma, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 10 (g.l.o.) (bijlage no. 76). 4. Voorstel tot opschorting van het ontslag aan R. de Jong, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 12 (g.l.o.) (bijlage no. 75). 5. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. A. J. C. de Jong en mej. J. M. Korthals, als lerares in de Franse taal, resp. tekenen, aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 68). 6. Voorstel tot het overnemen in eigendom van een stoep, gelegen voor het perceel Noordvliet no. 5, van H. F. Dijkstra, alhier (bijlage no. 87). 7. Voorstel tot aankoop van het perceel De Ruijter- weg no. 110, van mevr. M. Visser -Kingma, alhier (bijlage no. 88). 8. Voorstel tot aankoop van het perceel Wester straat no. 30, van Tj. Jellema, alhier (bijlage no. 89). 9. Voorstel tot bekrachtiging van de aankoop van het perceel Boterhoek no. 135 (bijlage no. 73). 10. Voorstel tot aankoop van de percelen Bagijne- straat nos. 35 en 37 van J. van der Linde, alhier (bijlage no. 72). 11. Voorstel tot aankoop van een strook grond, ge legen aan de weg Achter de Hoven, van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs in Friesland, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 74). 12. Voorstel tot aankoop van twee perceeltjes grond, gelegen aan de Hendriksbuurt, van mevr. J. Hoekstra- Silvius e.c., alhier (bijlage no. 80). 13. Voorstel tot verkoop van industrieterreinen, ge legen in Leeuwarden-West, aan de Stichting „Leeuwar der Industriegebouwen" (bijlage no. 79). 14. Voorstel tot het verhuren van een gedeelte van een terrein, gelegen aan de Hofstraat, aan B. L. de Witte, alhier (bijlage no. 86). 15. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van ver schillende percelen bouwterrein (bijlage no. 84). 16. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van een 5-tal woningen (bijlage no. 90). 17. Voorstel tot het verlenen van vrijstelling van het verbod tot het bouwen achter de achtergevelrooilijn, ten behoeve van de bouw van een kantoor en autoboxen op het perceel Groningerstraatweg no. 218 (bijlage no. 85). 18. Voorstel tot het vaststellen van de vergoedingen en de voor vergoeding in aanmerking komende uitga ven der bijzondere scholen voor b.l.o. over de periode 1950 t.e.m. 1952 (bijlage no. 77). 19. Voorstel tot het vaststellen van de vergoedingen en de voor vergoeding in aanmerking komende uitga ven der bijzondere scholen voor g.l.o. en u.l.o. over de periode 1948 t.e.m. 1952 (bijlage no. 78). 20. Voorstel tot het afgeven van een garantiever klaring voor de geldleningen, welke zijn of zullen wor den gesloten door de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (bijlage no. 81). 21. Voorstel tot het aanleggen van straten op het industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West (bijlage no. 83). 22. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en van de begrotingen van de geneeskundige- en gezondheidsdienst, het grondbedrijf en de energiebedrij ven, voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 82). 23. Voorstel tot het wijzigen van het Algemeen Amb tenarenreglement, de Arbeidsovereenkomstenverorde ning en de Kindertoelageverordening (bijlage no. 69). 24. Voorstel tot het wijzigen van de Verplaatsings kostenverordening (bijlage no. 71). 25. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschap pelijke regeling ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in de pro vincie Friesland (bijlage no. 70). 26. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer J. Spiekhout. Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. het raadsbesluit van 26 Januari 1955, tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Blekerdwars- straat van K. Postma, alhier; 2. de raadsbesluiten van 16 Februari 1955 tot het wij zigen van de gemeentebegroting en de begrotingen van de geneeskundige- en gezondheidsdienst, het woningbedrijf en de openbare werken, voor het dienstjaar 1955; 3. het raadsbesluit van 9 Maart 1955 tot het garande ren van de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van een door de stichting ,,De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven" met de Algemeene Friesche Levens verzekering Maatschappij te sluiten geldlening; Voor kennisgeving aangenomen. B. dat bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1955, no. 5, is goedgekeurd het raadsbesluit van 26 Januari 1955 tot het wijzigen van de verordening op de heffing en in vordering van reinigingsrechten Voor kennisgeving aangenomen. C. dat is ingekomen: 1. een rapport omtrent controle van de administratie van de algemene begraafplaatsen; Voor kennisgeving aangenomen. 2. een schrijven van de firma gebr. Adema, te Goutum, waarbij deze beroep instelt tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 31 Januari 1955, tot weigering van de door genoemde firma gevraag de bouwvergunning voor de bouw van een wagen- loods te Hempens;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1