Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 20 April 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 20 April 1955 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: mevr. Dr. Blanksma-Kok. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Beëdiging van het nieuw inkomende lid de heer J. Spiekhout. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het opmaken van een voordracht voor het benoemen van een voorzitter van de raad van com missarissen van de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (bijlage no. 92). 4. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan K. de Vries, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 19 (g.l.o.) (bijlage no. 91). 5. Voorstel tot het overplaatsen van mej. M. T. Kloosterman, als onderwijzeres van gemeenteschool no. 21 (g.l.o.) naar gemeenteschool no. 9 (b.l.o.) (bijlage no. 93). 6. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mevr. M. Epema-Brugman, als tijdelijk lerares in de wis- en scheikunde aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 107). 7. Voorstel tot het aankopen van een perceel grond, gelegen ten oosten van de Verl. Schrans en ten zuiden van de Borniastraat, van N. Ottema, alhier (bijlage no. 98). 8. Voorstel tot het aankopen van de percelen Schop- pershof nos. 9, 13 en 14, van G. van der Meer, alhier, resp. van de erven B. van der Woude-Gossels (bijlage no. 100). 9. Voorstel tot het aankopen van het perceel Ooster singel no. 98, van G. van der Meer, alhier (bijlage no. 101). 10. Voorstel tot het aankopen van de percelen Wes terstraat nos. 65 en 73 en Houtstraat no. 90, van H. van Keulen, alhier (bijlage no. 105). 11. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen ten zuidwesten van de Dirk Boutsstraat, aan de N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf „Gebr. de Jong" te Grouw (bijlage no. 106). 12. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het door de firma Gebr. Adema te Goutum ingestelde beroep tegen de weigering van de door genoemde firma aangevraagde bouwvergunning voor de bouw van een wagenloods te Hempens (bijlage ro. 94). 13. Voorstel tot partiële herziening van het uitbrei dingsplan in onderdelen der gemeente Leeuwarderadeel in verband met de bouw van een bejaardencentrum achter de Borniakliniek (bijlage no. 97). 14. Voorstel tot partiële herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel ten behoeve van industrievestiging tussen de spoorlijn naar Zwolle en de Sneekertrekvaart (bijlage no. 103). 15. Voorstel tot partiële herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel ten behoeve van de reservering van gronden voor volks tuinen ten oosten van de Overijsselsestraatweg en ten zuiden van het Van Harinxmakanaal (bijlage no. 111). 16. Voorstel tot het vaststellen van een uitbreidings plan in onderdelen, genaamd „Uitbreidingsplan Vee markt", met de daarbij behorende bebouwingsvoor schriften (bijlage no. 99). 17. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor uitbreiding van een rijwielbergplaats, aanschaf fing van banken en vernieuwing van bordstellingen ten behoeve van een tweetal scholen van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier (bijlage no. 104). 18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor het leggen van een vloerbedekking en het ver nieuwen van plafonds in een aantal lokalen van de R.K.-school voor g.l.o. en u.l.o., aan de Grote Kerk straat 81, alhier (bijlage no. 110). 19. Voorstel tot het verhogen van de gemeentelijke b.l.o.-marge, van de vergoeding voor het bezit van de Friese akte en van de bezoldiging van de onderwijzeres aan de gemeentelijke cursus voor spraakgebrekkigen (bijlage no. 113). 20. Voorstel om burgemeester en wethouders te machtigen tot het verlenen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel over het eerste halfjaar 1955 (bijlage no. 115). 21. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet van f 93.600,op de begroting van de gemeente reiniging voor het dienstjaar 1955, ten behoeve van het doen van verschillende investeringen (bijlage no. 109). 22. Voorstel tot het verstrekken van een tweetal geldleningen, respectievelijk groot f 305.000,en f 22.500,aan de Stichting „Leeuwarder Industriege bouwen" (bijlage no. 114). 23. Voorstel tot het verbeteren van een gedeelte van de Emmaka.de N.Z. (bijlage no. 112). 24. Voorstel tot het aanleggen van straten, het op hogen van de Plataanstraat en de Schieringerweg en tot het ophogen en afgraven van bouwterrein in het uit breidingsplan „Oost" (bijlage no. 116). 25. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting voor het dienstjaar 1954 (bijlage no. 108). 26. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en de begrotingen van de gemeentereiniging, de openbare werken, het grondbedrijf en de energiebedrij ven, voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 117). 27. Voorstel tot het oprichten van een stichting tot het exploiteren van de theeschenkerij in de Prinsentuin (bijlage no. 96). 28. Voorstel tot het deelnemen in een op te richten stichting, genaamd „Electro-Adviesraad" (bijlage no. 102). 29. Voorstel tot het wijzigen van de verordening in gevolge art. 4 van de Winkelsluitingswet 1951 (bijlage no. 95). Punt 1. De Voorzitter doet voorlezing van het bericht van Ged. Staten d.d. 13 April 1955, 2e afd., no. 48, waarbij dezen voor kennisgeving aannemen het schrijven van B. en W. van Leeuwarden d.d. 31 Maart 1955, no. 40, afd. Verk., houdende mededeling van de toelating als raadslid van de heer J. Spiekhout te Leeuwarden. De heer Spiekhout wordt daarna door de Voorzitter beëdigd en legt daartoe in diens handen de voorgeschre ven eden, bedoeld bij art. 45 der Gemeentewet, af. De Voorzitter wenst de heer Spiekhout geluk met diens benoeming en verzoekt hem de voor hem bestem de plaats te willen innemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1