8 gevolge de vraag van de heer Santema nader verstaan met het bestuur van de Openbare Leeszaal en Biblio theek, maar er is wel bezwaar tegen, al bij voorbaat te eisen, dat in beide bibliotheken op geen enkel gebied dezelfde boeken zouden zijn. De hear Santema seit, dat de Foarsitter natuerlik net miene moat, dat spr. dit yn syn uterste konsekwin- sjes trochfiere wol. It is der him allinnich om to dwaen, dat men yn dizzen in bipaelde öfbeakening fan terrein yn 'e gaten halde sil. Spr. stiet hjir natuerlik as rieds- lid. Foar safier as hy it sjocht, liket it him wol in saek fan gemeentebilang ta, omdat it hjir ek om in gemeente- subsydzje giet. De Voorzitter gelooft, dat hij de heer Santema in tweede instantie weinig behoeft te antwoorden. Het mag hem bekend zijn, dat in de practijk regelmatig overleg plaats heeft ter afbakening van het terrein. Of dat nu speciaal t.a.v. deze aanschaffing nodig is? Het zou spr. echter niet verwonderen, dat dit ook t.a.v. de onderhavige boeken wel het geval is geweest. Hij is be reid, mocht dit niet zo zijn, ook t.a.v. dergelijke aan schaffingen overleg te bevorderen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punten 26, 27 en 28 (bijlagen nos. 117, 96 en 102). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 29 (bijlage no. 95). De Voorzitter deelt mede, dat er na het uitgaan van de agenda en de tervisieligging van de stukken nog een aan de raad gericht adres is ingekomen, ondertekend door de firma's Wiemers, Drijver en Boetes, waarin de raad wordt verzocht om de Maandagmiddagsluiting te handhaven en de regeling te laten, zoals ze nu is. Dit adres zal dus deel van de beraadslagingen kunnen uitmaken. De hear Van der Meer soe krekt nei oanlieding fan it adres, dat de Foarsitter neamde, in pear wurden sizze wolle. Dêr stiet yn, dat it ek foaral mei it each op it blomwurk foar bigraffenissen en troupartijen en foar de troupartijen moat binammen tocht wurde oan de R.K. ynwenners tige fan bilang is, dat Moandeitomoarns de blomwinkels iepen binne. Hwant as dy winkels dan ticht wêze soene, is der net altyd gelegenheit om op tiid blommen to stjüren. Itselde jildt ek foar jierdagen. Der is spr. in listke tastjürd, hwerüt blykt, hoe't de tastan yn ünderskate gemeenten yn Nederlan is. Der steane 45 gemeenten op en der binne mar twa by Zoetermeer en Hoorn hwer't Moandeitomoarns de blomwinkels ticht binne; op de oare plakken binne hja de middeis ticht en it is ek mooglik de winkels hielendal net ticht to hawwen. Dit adres is fansels oan de rie rjochte, doe't yn de krante stie, hokker ütstel B. en W. oan de rie dwaen woene. Nou soe spr. it hjirby litte wolle, mar hy wol oan it kolleezje noch de fraech stelle: soe it net better wêze, dat dit punt joun net öfdien wurdt, mar dat de oppo santen noch de gelegenheit krije har miening ütinoar to setten? Hja steane op itselde stanpunt, dat yn 1951 ek ynnommen waerd troch de Bloemistenvereniging. Nou kin men sizze: De Keamer fan Keaphannel is it hjir wol mei iens; dy seit: „As de blomwinkellju it graech wolle, dan fine wy it ek bést; wy fine it ek bet ter, dat yn it sintrum de winkels Moandeitomoarns alle- gearre ticht binne", mar spr. bitwivelet wol, oft it fan algemien bilang is om de blomwinkels Moandeitomoarns ticht to hawwen. De Voorzitter zegt, dat, als hij de heer Van der Meer goed begrijpt, deze dit punt wil aanhouden. Daar komt het op neer; anders is er geen mogelijkheid om aan zijn wens gevolg te geven. En als de raad daarvoor ge voelt, dan behoeft de zaak zelf op dit moment niet be sproken te worden. Spr. voor zich ziet er geen enkel bezwaar in al thans geen overwegend bezwaar om dit punt drie weken aan te houden. Of aan de opposanten, zoals de- heer Van der Meer deze adressanten betitelde, dan nog nader gelegenheid moet worden gegeven hun bezwaren uiteen te zetten, is een vraag, die spr. in het midden wil laten. Maar aan de andere kant zou uitstel B. en W. de gelegenheid kunnen geven om hun standpunt t.a.v. die bezwaren nog kenbaar te maken. Kort gezegd, is spr. bereid het voorstel van de heer Van der Meer over te nemen en dus de raad voor te stellen dit punt voor vandaag van de agenda af te voeren. De raad gaat hiermede, desgevraagd, accoord. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 11 Mei 1955 1 RAADSVERGADERING van Woensdag 11 Mei 1955 Aanwezig: 35 leden. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Benoeming van een lid van het bestuur van de woningvereniging „Leeuwarden", aftredende op de dag der statutaire algemene vergadering in April 1955. 3. Voorstel tot het overnemen in eigendom van een stoep, gelegen voor het perceel Bij de Put no. 4, van O. van der Bijl, alhier (bijlage no. 124). 4. Voorstel tot aankoop van het perceel Schoppers- hof no. 15, van mevr. M. Bakker-Sjoerdsma, alhier (bijlage no. 122). 5. Voorstel tot bekrachtiging van de aankoop van het perceel Heer Ivostraatje no. 59. (bijlage no. 123). 6. Voorstel tot aankoop van het perceel Cambuur- sterpad no. 8, van O. van der Meulen, alhier (bijlage no. 128). 7. Voorstel tot het verhuren van een perceel grond, gelegen aan de zuidwestzijde van het Nieuwe Kanaal, aan de Coöp. Ver. tot Aankoop en Bewerking van Land- bouwbenodigdheden voor Friesland (C.A.F.) (bijlage no. 129). 8. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van een zestal woningen (bijlage no. 118). 9. Voorstel tot het vaststellen van een bijzondere voorgev el rooilijn voor de gronden, gelegen aan de noord zijde van de Bagijnestraat, tussen de Bollemanssteeg en de Kleine Kerkstraat (bijlage no. 119). 10. Voorstel tot het verlenen van vergoedingen ex artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (bijlage no. 121). 11. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, voor de bouw van een gymnastiek lokaal bij de school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Karei Doormanstraat (bijlage no. 120). 12. Voorstel tot het uitbreiden van gemeenteschool no. 30 (Finse school) aan de Boerhaavestraat met twee leslokalen (bijlage no. 130). 13. Voorstel tot het bouwen van een openbare la gere school voor gewoon lager onderwijs aan de Plataan straat (bijlage no. 133). 14. Voorstel tot het verbeteren van een gedeelte van de walmuur aan de Voorstreek, alsmede van een gedeelte van de walmuur tussen de Nieuweweg en de Wirdumer- poortsbrug (bijlage no. 127). 15. Voorstel tot het toekennen van een schadever goeding aan W. F. Beek, alhier, voor de overplaatsing van zijn bedrijf in verband met de plannen voor de bouw van een bejaardencentrum (bijlage no. 131). 16. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en de begroting-en van de takken van dienst voor het dienstjaar 1953, alsmede tot het wijzigen van de gemeente-begroting voor het dienstjaar 1954 (bijlage no. 126). 17. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en de begroting van het grondbedrijf voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 132). 18. Voorstel inzake de regeling van de jaarwedden van de secretarissen en de ontvangers (bijlage no. 125). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goed gekeurd: 1. de raadsbesluiten van 9 Maart 1955: a. tot wijziging van de gemeentebegroting, de be groting der openbare werken, van het woning bedrijf en van de energiebedrijven, voor het dienst jaar 1955; b. tot aankoop van de percelen Houtstraat nos. 92 en 74, van W. E. Vahrenkamp te Voorburg, resp. J. Th. Bottinga te Giekerk; c. tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Van Roonhuysestraat, van H. J. Visser, alhier; d. tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan de zuidzijde van de Ver di straat, aan de C.V. Bouwmaatschappij „Leeuwar den", alhier; e. tot het verpachten van een aantal percelen bouw-, wei- en gardeniersland, aan A. Rinsma, M. Kui pers en P. Bergsma, allen alhier; f. tot het verhuren van een aantal percelen tuin grond, aan O. B. Hoekstra en de Vereniging van Volkstuinders te Huizum; g. tot het verhuren van de kiosk in het noordelijke gedeelte van de centrale autobushalte op het Wilhelminaplein, aan H. Brunsting, alhier; h. tot aankoop van de percelen Panwerk nos. 9, 11 en 13, van D. en Th. D. Schipper te Heerenveen; 2. de raadsbesluiten van 30 Maart 1955: a. tot wijziging van de gemeentebegroting, de be groting van de geneeskundige- en gezondheids dienst en van het grondbedrijf, voor het dienst jaar 1955; b. tot bekrachtiging van de aankoop van het perceel Boterhoek no. 135; c. tot aankoop van de percelen Bagijnestraat nos. 35 en 37, van J. van der Linde, alhier; d. tot verkoop van industrieterrein, gelegen in Leeu warden-West, aan de Stichting „Leeuwarder Industriegebouwen" e. tot het afstaan in erfpacht van bouwterreinen, aan de fa. Th. Kats en Cie te Surhuizum; K. Ha- venga, alhier; de N.V. Bouw- en Aannemersbe drijf „Gebr. de Jong" te Grouw; de fa. Massolt, alhier, en de fa. Gebr. Hettema, alhier; f. tot aankoop van het perceel De Ruyterweg no. 110, van mevr. M. Visser-Kingma, alhier; 3. de raadsbesluiten van 20 April 1955: a. tot het deelnemen in een op te richten stichting, genaamd „Electro-Adviesraad" b. tot het verstrekken van een tweetal geldleningen aan de Stichting „Leeuwarder Industriege bouwen". Voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, der openbare werken, van het openbaar slachthuis, en van de geneeskundige- en gezondheidsdienst. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2. Benoemd wordt de heer Mani, met 32 stemmen (de heer Bootsma 1 stem en 2 bilj. blanco).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1