Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 1 juni 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 1 Juni 1955 Aanwezig: 35 leden. Voorzitter: Mr. A. A. M. van der Meulen, burge meester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 5 en 26 Januari 1955. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan T. J. Volkers, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 8 (g.l.o.) (bijlage no. 146). 4. Voorstel tot het overplaatsen van W. Visser, als onderwijzer van gemeenteschool no. 8 (g.l.o.) naar ge meenteschool no. 18 (u.l.o.) (bijlage no. 145). 5. Voorstel tot het benoemen van onderwijzend per soneel aan de gemeentescholen nos. 7, 8, 10, 13, 19, 21 en 32 (g.l.o.) (bijlage no. 147). 6. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 2 (v.g.l.o.) (bijlage no. 134). 7. Voorstel tot het benoemen van een leraar in de wiskunde en een lerares in de lichamelijke oefening, in tijdelijke dienst, aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 149). 8. Voorstel van het college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium tot het benoemen van een leraar in de oude talen, in vaste dienst, alsmede van een lerares in de lichamelijke oefening en een leraar in de aard rijkskunde, in tijdelijke dienst, aan dat gymnasium. 9. Voorstel tot aankoop van het perceel Schoppers- hof no. 22, van R. van Reenen te Berlikum en R. Bloem bergen te Minnertsga. (bijlage no. 138). 10. Voorstel tot aankoop van een perceel grond, ge legen aan de noordzijde van de Huizumerlaan, van K. Kuperus, alhier (bijlage no. 152). 11. Voorstel tot verkoop van een perceel grond, ge legen ten zuiden van de Greunsweg, aan de Coöpera tieve Condensfabriek „Friesland", alhier (bijlage no. 153). 12. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de „Stichting Leeuwarder Industriegebouwen", alhier (bijlage no. 139). 13. Voorstel tot verkoop van industrieterrein, ge legen ten noorden van de doorgetrokken Marshallweg, aan de „Stichting Leeuwarder Industriegebouwen", alhier (bijlage no. 140). 14. Voorstel tot het aanvaarden van de door de N.V. Maatschappij „Oldehove", alhier, aan de gemeente gedane schenking van een bedrag van f 1000, (bijlage no. 136). 15. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging tot stichting en instand houding van scholen met de Bijbel te Huizum voor de aanschaffing van een handwerkkast, alsmede van een vlag met vlaggestok ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs aan de Juliana!aan (bijlage no. 135). 16. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotterdam voor de aanschaffing van bibliotheekboeken, alsmede van banken en podiums in de leslokalen ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs aan de Grote Kerkstraat no. 89 (bijlage no. 148). 17. Voorstel tot het verstrekken van een renteloos voorschot aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotterdam ten behoeve van de bouw van een kleuter school aan de Boerhaavestraat, hoek Frederik Ruysch- straat (bijlage no. 144). 18. Voorstel tot het wijzigen van de verordening voor de Middelbare Handelsavondschool (bijlage no. 150). 19. Voorstel tot het aangaan van twee onderhandse annuïteitsleningen, resp. groot f 1.000.000,en f 300.000,— (bijlage no. 143). 20. Voorstel tot het aanbrengen van een nieuwe automatische huistelefooninstallatie in het Stadhuis en tot het treffen van enkele voorzieningen op de afdelingen Financiën/Belastingen en Bevolking/Militaire Zaken der gemeente-secretarie (bijlage no. 141). 21. Voorstel tot het bouwen van een commandopost ten behoeve van de Bescherming Bevolking in het Oosterpark (bijlage no. 142). 22. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aan de Woningstichting „Leeuwarden-Leeuwarderadeel", ten behoeve van de bouw van 20 woningen aan de Hercu les Seghersstraat (bijlage no. 154). 23. Voorstel tot het wijzigen van de gemeente-be groting, alsmede van de begrotingen der openbare wer ken, van het grondbedrijf en der energie-bedrijven, voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 155). 24. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de Afdeling Leeuwarden van de Ne derlandse Kappersbond, tot vaststelling van een ver plichte vacantieregeling voor de kappersbedrijven, krachtens artikel 5 der Winkelsluitingswet 1951 (bijlage no. 137). 25. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de Afdelingen Leeuwarden van de Ne derlandse Bond van Kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit, en van de Christelijke Bond van Kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit tot vaststelling van een verplichte vacantieregeling, krach tens artikel 5 der Winkelsluitingswet 1951 (bijlage no. 156). 26. Voorstel tot het vaststellen van een gemeen schappelijke regeling inzake de gasvoorziening in Noord-Oost-Nederland (bijlage no. 151). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 22 April 1954 tot herziening- van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel met betrekking tot gronden, ge legen ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden Zwolle; 2. de raadsbesluiten van 30 Maart 1955: a. tot aankoop van een strook grond, gelegen aan de weg Achter de Hoven, van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs in Friesland, alhier;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1