1 12 komen. Natuurlijk kan men, zoals over alle dingen, over deze zaak wel verschillend denken. Gegeven ech ter spr. herhaalt het de uitspraak van de raad van verleden jaar en ook de zeer grote meerderheid van voorstanders, die zich dit jaar heeft aangediend, maar bovendien het gunstige advies van de Kamer van Koophandel en de Leeuwarder Middenstandsraad, was voor het college de keus niet moeilijk meer. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. De V.V.D.-fractie wil geacht worden te hebben tegengestemd. Punt 26 (bijlage no. 151). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorste! van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 22 Juni 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 22 Juni 1955 Aanwezig: 30 leden. Afwezig: de heren Hartstra, G. de Jong, Slaterus, Venema en Mr. van der Schaaf. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 16 Februari 1955 en 9 en 30 Maart 1955. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van drie leden der commissie voor het onderzoek der gemeenterekening dienst 1953. 4. Voorstel tot het benoemen van een lid der com missie, bedoeld in art. 8 van de Woonruimtewet 1947 (vacature R. Wijkstra) (bijlage no. 157). 5. Voorstel van het college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium tot het benoemen van een leraar in de oude talen, in vaste dienst, aan dat gymnasium. 6. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan M. Roosma, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 5 (g.l.o.) (bijlage no. 168). 7. Voorstel tot het overnemen in eigendom van stoepen, gelegen aan het Noordvliet en de Sacrament straat (bijlage no. 165). 8. Voorstel tot het aankopen van het perceel Wes terstraat no. 91, van H. de Boer, alhier (bijlage no. 162). 9. Voorstel tot het aankopen van het perceel Noord- vliet no. 59, van J. H. Lambrechts (bijlage no. 163). 10. Voorstel tot het aankopen van percelen gelegen aan de Molenbuurt, het Schoppershof en in de stads wijk ten noorden van de Spanjaardslaan, van E. en Tj. de Jong, alhier (bijlage no. 164). 11. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen ten zuiden van de Snekertrekweg aan de Gulf Oil (Ne derland) N.V. te Rotterdam (bijlage no. 161). 12. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de Groningerstraatweg, hoek Van Leeuwenhoekstraat, aan J. Hettema, handelende onder de naam ,,Gebr. Hettema", alhier (bijlage no. 167). 13. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de westzijde van de Pasteurweg, hoek Camminghastraat, aan R. G. Boiten te Groningen (bijlage no. 170). 14. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, voor de aanschaffing van leermiddelen voor de scholen voor u.l.o. aan de Margaretha de Heer straat en de Karei Doormanstraat en van banken voor de school voor g.l.o. aan de Margaretha de Heerstraat (bijlage no. 169). 15. Voorstel tot het wijzigen van de verordening op de gemeentelijke kleuterscholen (bijlage no. 160). 16. Voorstel tot het aangaan van een rekening courant-overeenkomst met de Coöperatieve Zuivelbank, alhier (bijlage no. 158). 17. Voorstel tot het verhogen van het maximum- crediet in rekening-courant voor de „Stichting Volks- crediet", alhier, van f 250.000,tot f 500.000, (bijlage no. 172). 18. Voorstel tot het wijzigen van de verordening ingevolge artikel 4 van de Winkelsluitingswet 1951 (bijlage no. 166). 19. Voorstel tot het vaststellen van een verplichte vacantieregeling, krachtens artikel 5 der Winkelslui tingswet 1951 voor de slagerswinkels (bijlage no. 171). 20. Voorstel tot het wijzigen van de Legesverorde ning (bijlage no. 159). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 16 Februari 1955 tot her ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel, met betrekking tot gron den, gelegen onmiddellijk ten westen van de Tijnje; 2. het raadsbesluit van 30 Maart 1955 tot wijziging van de begroting der energiebedrijven voor het dienstjaar 1955; 3. de raadsbesluiten van 20 April 1955: a. tot aankoop van een perceel grond, gelegen ten oosten van de Verl. Schrans en ten zuiden van de Borniastraat, van N. Ottema; b. tot aankoop van de percelen Schoppershof nos. 9, 13 en 14, van G. van der Meer, resp. van de erven B. van der Woude-Gossels; c. tot aankoop van het perceel Oostersingel no. 98, van G. van der Meer; d. tot aankoop van de percelen Westerstraat nos. 65 en 73 en Houtstraat no. 90, van H. van Keulen e. tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1954 en voor het dienstjaar 1955, als mede tot wijziging van de begroting der open bare werken, der gemeentereiniging en der ener giebedrijven, voor het dienstjaar 1955; 4. de raadsbesluiten van 11 Mei 1955: a. tot het bouwen van een openbare lagere school voor gewoon lager onderwijs aan de Plataan straat b. tot het wijzigen van de gemeentebegroting en de begroting van de energiebedrijven, de open bare werken, het grondbedrijf, de gemeente reiniging, het woningbedrijf en het openbaar slachthuis, voor het dienstjaar 1953; c. tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1954 en voor het dienstjaar 1955, als mede tot wijziging van de begroting van het grondbedrijf voor het dienstjaar 1955; 5. de raadsbesluiten van 1 Juni 1955: a. tot het verstrekken van een geldlening aan de „Stichting Leeuwarder Industriegebouwen"; b. tot het verstrekken van een renteloos voorschot aan het St. Lucia Gesticht te Rotterdam ten behoeve van de bouw van een kleuterschool aan de Boerhaavestraat, hoek Frederik Ruyschstraat. De mededelingen sub A worden voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen: 1. een rapport omtrent kasopneming en controle van de administratie van de gemeentereiniging;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1