2 2. een schrijven van burgemeester en wethouders van Enschede, houdende mededeling, dat zij gaarne 2 September a.s. zien bepaald als datum, waarop het tegenbezoek aan de gemeente Leeuwarden kan plaats vinden door de leden van de raad en een aantal hoofden van dienst der gemeente Enschede; Spr. zou de raadsleden willen verzoeken de datum van 2 September a.s. alvast te noteren, omdat de gemeente raad als gastheer van de gemeenteraad van Enschede heeft op te treden. 3. een uitnodiging van het Comité Sportweek Leeu warden 1955, tot het afnemen van het op 24 Juni a.s. te houden défilé, ter gelegenheid van de ope ning van de sportweek Leeuwarden 1955. Spr. deelt mede, dat, als hij goed is geïnfor meerd, dit défilé Vrijdagavond omstreeks 8.15 uur op het Raadhuisplein zal plaats hebben. Als de raadsleden dus aan deze uitnodiging gevolg willen geven, zou hij hun willen verzoeken dan op het Stadhuis aanwezig te zijn. 4. Berichten van verhindering van de heren Slaterus en Venema. De mededelingen sub B worden voor kennisgeving aangenomen. Punt 2a. De Voorzitter voegt aan de agenda toe als punt 2a: „Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag, m.i.v. 1 September a.s., aan de heer E. J. Veenstra, leraar Oude Talen aan het Stedelijk Gymnasium alhier." Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 3. Benoemd worden de heren Van der Meer en De Vries, elk met 28 stemmen, en de heer K. de Jong, met 27 stemmen (de heren Beeksma, J. de Jong, W. M. de Jong en Pols elk 1 stem en 1 bilj. blanco). Punt 4 (bijlage no. 157). Benoemd wordt de heer Spiekhout, met 28 stemmen (2 bilj. blanco). Punt 5. De aanbeveling van het college van curatoren luidt als volgt: 1. Drs. H. Smits te Assen; 2. Mevr. Dra. A. M. van Assendelft-Veenbaas, alhier. Benoemd wordt de heer Smits, met 28 stemmen (mevr. Van Assendelft-Veenbaas 2 stemmen). De heren Van den Brink en Pols vormden het stem bureau. Punten 6 t.e.m. 17 (bijlagen nos. 168, 165, 162, 163, 164, 161, 167, 170, 169, 160, 158 en 172). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 18 (bijlage no. 168). De heer Mani beschouwt de wijziging van deze ver ordening, gezien in het kader van de Winkelsluitings wet, als een positieve verslechtering en hij kan dan ook tot zijn spijt niet zijn stem aan het voorstel geven. Dit betekent echter niet, dat hij stemming zal vragen; wel verzoekt hij aantekening, dat hij tegen is. De Voorzitter gelooft niet, dat hij de heer Mani na mens het college behoeft te antwoorden. Deze heeft alleen zijn mening te kennen gegeven. Het college hand haaft daartegenover zijn voorstel. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., met aantekening, dat de heer Mani tegen is. Punten 19 en 20 (bijlagen nos. 171 en 159). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 13 Juli 1955 1 RAADSVERGADERING van Woensdag 13 Juli 1955 Aanwezig: 29 leden. Afwezig: mevr. Heijmeijer-Croon en de heren G. de Jong, Kamstra, Pols, Mr. van der Schaaf en Wiersma. Voorzitter: de heer J. K. Dijkstra, l.-burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 17 November 1954 en 8 December 1954. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van een gedelegeerde in het bestuur van de Stichting „Katholiek Nijverheidsonderwijs voor Meisjes" te Leeuwarden (R.K. Huishoudschool en Ma ter Amabilisschool) (vacature R. Wijkstra). 4. Voorstel tot het benoemen van leden van de com missie tot wering van schoolverzuim voor oud-Leeu warden, wegens periodieke aftreding van de heren J. J. Swart, J. Jongebloed, E. van Gorkum, mej. H. Hamming en de heer W. Kuitert (bijlage no. 175). 5. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. J. Kuipers, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 25 (g.l.o.) (bijlage no. 176). 6. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. W. H. Oostveen, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 16 (g.i.o.) (bijlage no. 179). 7. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. G. Hoogland, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 25 (g.l.o.) (bijlage no. 185). 8. Voorstel tot het benoemen van onderwijzend per soneel aan de gemeentescholen nos. 16, 25, 32 en 33 (g.l.o.) (bijlage no. 186). 9. Voorstel tot het overnemen in eigendom van een stoep, gelegen voor het perceel Kruisstraat no. 22, van J. A. Hoog, alhier (bijlage no. 182). 10. Voorstel tot het aankopen van het perceel Schoppershof no. 2, van D. de Vries, alhier (bijlage no. 191). 11. Voorstel tot het aankopen van een perceel grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxmakanaal, van F. Hiemstra, alhier (bijlage no. 192). 12. Voorstel tot het in eigendom overdragen van een perceel bouwterrein, gelegen in het dorp Lekkum, aan de Woningstichting in de gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel (bijlage no. 181). 13. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de westzijde van de Schieringerweg, aan de C.V. Fries Bouwbedrijf „Leeu warden", alhier (bijlage no. 194). 14. Prae-advies van burgemeester en wethouders op de door Mr. A. W. Bokma te Rotterdam ingediende klacht, inzake de slechte afwatering van het perceel Warmoezenierstraat no. 7 (bijlage no. 183). 15. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de commissies tot wering van school verzuim, tot verhoging van het presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van deze commissies (bijlage no. 178). 16. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de Nederlands Hervormde Schoolver eniging te Leeuwarden, voor de aanschaffing van leer middelen voor de school voor gewoon lager onderwijs aan de Beukenstraat (bijlage no. 188). 17. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Rooms-Katholieke Schoolvereniging te Leeuwarden voor de aanschaffing van banken voor de school voor gewoon l.o. aan de Speelmansstraat 1 (bijlage no. 174). 18. Voorstel tot verhoging van de beloningen wegens het bezit der Friese akte en tot verhoging van de ge meentelijke b.l.o.-marge (bijlage no. 177). 19. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening tot regeling van het onderwijs aan de cursus voor spraak- gebrekkigen der gemeente Leeuwarden (bijlage no. 189). 20. Voorstel tot het bouwen van een gymnastiek lokaal op een terrein, gelegen achter gemeenteschool no. 25 aan de Huizumerlaan (bijlage no. 187). 21. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Nederlands Hervormde Schoolvereni ging te Leeuwarden, voor de stichting van een zes- klassige school voor gewoon lager onderwijs in het Westen der stad (bijlage no. 190). 22. Voorstel tot het in eigendom overdragen van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de weg naar Swichum en ten oosten van de Wirdumervaart, aan de Vereniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Wirdum, ten behoeve van een door genoemde vereniging te stichten vierklassige school voor gewoon lager onderwijs (bijlage no. 180). 23. Voorstel tot het oninvorderbaar verklaren van verschillende posten (bijlage no. 184). 24. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de ba lansen op 31 December 1953 en van de verlies- en winst rekeningen en de rekeningen van baten en lasten en kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1953 van: 1. de energiebedrijven; 2. het grondbedrijf; 3. het woningbedrijf; 4. het bedrijf der gemeentereiniging; 5. het bedrijf der openbare werken; 6. het openbaar slachthuis. 25. Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen over 1953 van: 1. het stadsziekenhuis; 2. het nieuwe stadsweeshuis; 3. de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon. 26. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de ge meenterekening, dienst 1953. 27. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de Stichting „Katholieke Openbare Uitleenbibliotheek" te Leeuwarden, om toekenning van een subsidie uit de gemeentekas overeenkomstig de Rijkssubsidievoorwaarden (bijlage no. 195).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1