10 de subsidie-aanvraagster. De raad heeft een eigen ver antwoordelijkheid. Natuurlijk moet het bedrag van de aanloopkosten door de stichting worden gevonden. Datzelfde is bij heel veel subsidie-aanvragen het geval. Men moet zor gen, dat men de zaken voor elkaar heeft en dan zal het gemeentebestuur verder zien, hoe het zal handelen. De Voorzitter wil aan het betoog van de wethouder toevoegen, dat aan de orde is een prae-advies van B. en W. op een verzoek om subsidie. Dit prae-advies heeft een afwijzende strekking. Nu wordt hier telkens gesproken over de veronder stelde aan- of afwezigheid van een bereidheid van het college om de gevraagde verklaring af te geven, maar dat is niet aan de orde. Aan de orde is het prae-advies, dat gevolgd is op een verzoek, dat nu eenmaal luidde, zoals het luidde. Nu kan men het, al of niet namens adressante, anders uitleggen en het laten uitlopen op een verzoek om iets anders te doen dan wat adressante bedoelt, maar dan is men toch al weer, voor de zo veelste keer vanavond, buiten de orde. Spr. wil dan nu, tenzij hem een voorstel van een an dere strekking uit het midden van de raad zou bereiken, het prae-advies van B. en W. in stemming brengen. De raad verlangt, desgevraagd, geen stemming. De Voorzitter meent dus te mogen aannemen, dat het prae-advies met eenstemmigheid is aanvaard. Punt 28 (bijlage no. 193). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 3 Augustus 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 3 Augustus 1955 Aanwezig: 26 leden. Afwezig: de heren Van Balen Walter, Drentje, mevr. Heijmeijer-Croon, de heren K. de Jong, Santema, Schootstra, Spiekhout, Tiekstra en Venema. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het overplaatsen van onderwijzend personeel aan gemeentescholen voor gewoon lager onderwijs (bijlage no. 202). 3. Voorstel tot het benoemen van een hoofd aan gemeenteschool no. 34 (g.l.o.) (bijlage no. 203). 4. Voorstel tot het benoemen in vaste dienst van een vakonderwijzeres in de logopaedie aan gemeente school no. 9 (b.l.o.) (bijlage no. 197). 5. Voorstel tot het benoemen van een leraar in de Scheikunde aan de gemeentelijke H.B.S.-A (bijlage no. 201). 6. Voorstel tot het overnemen in eigendom van stoepen, gelegen aan de Kleine Hoogstraat (bijlage no. 200). 7. Voorstel tot het aankopen van de percelen Cam- straburen nos. 1, 3 en 5, Houtstraat nos. 66 en 88 en Nieuwe Houtstraat nos. 15, 17, 19 en 21, van resp. mevr. E. Keverkamp, wed. van D. W. van der Meulen, en cons., alhier, S. Bok te Tijnje, mevr. W. H. E. Jansen, wed van J. Boonstra, en cons, te Hilversum en A. Wijning, alhier (bijlage no. 205). 8. Voorstel tot bekrachtiging van de aankoop van het perceel Blekerstraat no. 60 (bijlage no. 204). 9. Voorstel tot verhoging van het huurbedrag voor een gedeelte van het pand Arendstuin no. 41 (bijlage no. 198). 10. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van 10 woningen (bijlage no. 199). 11. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begroting der energiebedrijven voor het dienstjaar 1955, in verband met investeringen ten be hoeve van de energiebedrijven (bijlage no. 206). 12. Voorstel tot het wijzigen van de Bezoldigings verordening 1948 en de Loonregeling 1947 (bijlage no. 196). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goed gekeurd 1. de raadsbesluiten van 5 Januari 1955 tot: a. herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarden, met betrekking tot gronden, behorende tot en gelegen in de nabij heid van het vliegveld; b. vaststelling van een uitbreidingsplan in onder delen, met betrekking tot gronden, gelegen ten zuiden van de bebouwing aan de Tijnjedijk en grenzende aan de Oude Potmarge, in de om geving van het woonwagenkamp, met bijbe horende bebouwingsvoorschrif ten 2. de raadsbesluiten van 1 Juni 1955 tot: a. wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1955; b. wijziging van de begroting voor de energiebe drijven, dienstjaar 1955 (nos. 6 en 7) 3. de raadsbesluiten van 22 Juni 1955 tot: a. het verkopen van een perceel industrieterrein, gelegen ten zuiden van de Snekertrekweg, aan de N.V. Gulf Oil (Nederland), gevestigd te Rotterdam b. wijziging van het raadsbesluit van 25 April 1951, no. 3075, inzake het verstrekken van een cre- diet in rekening-courant aan de Stichting Volks- crediet, alhier; B. dat is ingekomen een rapport omtrent kasopneming en controle van de administratie van de woningstich ting „St. Joseph". De mededelingen sub A en B worden voor kennis geving aangenomen. C. dat is ingekomen: 1. een verzoek van een aantal bewoners van de Bleek- laan in zake het aanbrengen van verbeteringen aan het wegdek van een gedeelte van de Bleeklaan. Voorgesteld wordt het verzoek ter afdoening in han den van B. en W. te stellen. De hear Van der Meer waerd, doe't hy krekt nei dizze gearkomste soe, opskille troch ien fan 'e ünder- skriuwers fan it adres, dy't fortelde, dat hjiroer al in pear kearen kontakt mei Iepenbiere Wurken opnom- men is: forline jier en ek dit jier noch. Spr. syn fraech is nou, oft der ündertusken miskien noch ris nei for- nommen is, hoe't it der hinne leit. Hy hearde, dat it min ofto mear ündersocht is. De hear Van der Schaaf (weth.) seit, dat ütsteld wurdt dit adres yn hannen fan B. en W. to stellen mei de bidoeling, dat hja neigean yn hoefier it jild, dat biskikber is foar it ünderhald fan 'e strjitten, talit, dat foldien wurde kin oan dit forsiik en yn hoefier dit stik strjitte urginter is as oare strjitten, dy't ek üt dat kredyt bitelle wurde moatte. It is wol de bidoeling in part fan de Bleekleane ünderhannen to nimmen, mar net it stik, dat adressanten bidoele. Miskien kin yn forban mei it wurk, dat op priemmen stiet, dit stik derby oanslute. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. sub C. 2. een plechtige boodschap van de raad der gemeente Bolsward inzake de handhaving van de gemeente lijke autonomie. Voorgesteld wordt deze boodschap voor kennisgeving aan te nemen. Bij de heer Pols is naar aanleiding van het voorstel van B. en W. om dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen de vraag opgekomen, of er niet een brief ten antwoord naar Bolsward zal worden gezonden. Zo is het wel wat kaal. Spr. zag graag, dat er een briefje wordt gestuurd. De Voorzitter heeft dit, wat hij zou willen noemen prae-advies, niet mee opgesteld. Misschien kan een der andere leden van het college, wellicht de heer Dijkstra, hierop antwoorden. De heer J. K. Dijkstra (weth.) had niet verwacht, dat op deze wijze zou worden gereageerd. Hoe prettig deze boodschap ook luidt en hoe sympathiek en veelzeggend de inhoud ook is, het is een drukwerk, dat aan alle gemeenten van Nederland is toegezonden. Dat is de reden, die het college, hoewel het met belangstelling, ja, zelfs met grote belangstelling, kennis heeft genomen van de inhoud van deze sympathieke brief, geen aan leiding heeft gevonden, over een goed passende tekst als antwoord op deze brief na te denken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1