Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 24 Augustus 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 24 Augustus 1955 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: de heren Ir. van Balen Walter, Schootstra en De Vries. Voorzitter: de heer J. K, Dijkstra, loco-burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het overplaatsen van D. Post, als on derwijzer van gemeenteschool no. 10 (g.l.o.) naar ge meenteschool no. 4 (u.l.o. (bijlage no. 208). 3. Voorstel tot het benoemen van een leraar in het tekenen aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 225). 4. Voorstel tot bekrachtiging van de aankoop van het perceel Westerstraat no. 7 (bijlage no. 218). 5. Voorstel tot aankoop van het perceel Steenhou werij no. 1, van B. van der Woude, alhier. (bijlage no. 220). 6. Voorstel tot aankoop van een gedeelte van de voortuin, behorende bij het perceel Achter de Hoven no. 71, van S. Bergsma, alhier (bijlage no. 223). 7. Voorstel tot aankoop van een strook grond, ge legen aan de noordzijde van de Harlingertrekweg, van de Shell Nederland N.V., gevestigd te 's-Gravenhage (bijlage no. 226). 8. Voorstel tot aankoop van grond, gelegen tussen de Mr. P. J. Troelstraweg en de Dokkumer Ee, van Mevr. J. Schuurmans-van der Meer, alhier, en cons, (bijlage no. 217). 9. Voorstel tot aankoop van het perceel Grote Kerk straat no. 13, van de provincie Friesland en tot ver huur van dit perceel aan verschillende instellingen (bijlage no. 214). 10. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen tussen de Esdoorn-, de Gaspeldoorn- en de Vuurdoornstraat, aan de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs, alhier (bijlage no. 216). 11. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouwterrein gelegen aan de oostzijde van de Valerius- straat, tussen de Diepenbrockstraat en de Bachstraat, aan de C.V. Fries Bouwbedrijf, alhier (bijlage no. 210). 12. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen ten westen van de Corellistraat, aan de firma T. Kats en Cie. te Surhuizum (bijlage no. 211). 13. Voorstel tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidzijde van de Verdi- straat, aan de N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf ,,Gebr. de Jong", te Grouw (bijlage no. 212). 14. Voorstel tot het verlenen van het recht tot ex ploitatie van de buffetten in het beursgebouw aan P. de Jong, alhier (bijlage no. 209). 15. Voorstel tot het vaststellen van een uitbreidings plan, genaamd „Greunsweg" met de daarbij behorende bebouwingsv oorschriften (bijlage no. 221). 16. Voorstel tot het vaststellen van een besluit ex artikel 36, lid 4, der Woningwet voor het voormalige ge bied van de gemeente Leeuwarderadeel (bijlage no. 219). 17. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk Schoolonder wijs, alhier, voor de aanschaffing van leermiddelen en banken voor de school voor u.l.o. aan de Karei Doorman straat no. 22 (bijlage no. 224). 18. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de gezamenlijke omroepverenigingen om de mogelijkheid te overwegen maatregelen te ne men, welke de verdere ontwikkeling van de Schoolradio bevorderen (bijlage no. 213). 19. Voorstel tot het aanvaarden van een tweetal door wijlen W. J. P. Suringar aan de gemeente gelega teerde portretten (bijlage no. 215). 20. Voorstel tot het aanwijzen van de controleur der gemeentebelastingen als ambtenaar, bedoeld in artikel 24, lid 2, der Schoolgeldwet (bijlage no. 222). 21. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan wijlen Th. M. Th. van Weideren baron Rengers (bijlage no. 227). 22. Voorstel tot het verbeteren en het verbreden van het Schapendijkje (bijlage no. 228). 23. Voorstel tot het wijzigen van de gemeente-be groting en de begroting der energie-bedrijven voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 229). 24. Voorstel tot het vaststellen van een verordening- tot regeling van het openbaar lager onderwijs in de ge meente Leeuwarden en tot wijziging van die verordening (bijlage no. 207). De Voorzitter wenst de raad en zichzelf veel sterkte bij het behandelen van een zo lange agenda op deze warme zomeravond. Punt 1. Spr. deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. de raadsbesluiten van 1 Juni 1955: a. tot het aanvaarden van de door de N.V. Maat schappij „Oldehove", alhier, aan de gemeente ge dane schenking van een bedrag van f 1000, b. tot aankoop van het perceel Schoppershof no. 22, van R. van Reenen te Berlikum en R. Bloember gen te Minnertsga; 2. de raadsbesluiten van 22 Juni 1955: a. tot aankoop van het perceel Westerstraat no. 91, van H. de Boer, alhier; b. tot aankoop van het perceel Noordvliet no. 59, van J. H. Lambrechts, alhier; c. tot aankoop van een aantal percelen, gelegen aan de Molenbuurt, het Schoppershof en in de stads wijk ten noorden van de Spanjaardslaan, van E. en Tj. de Jong, alhier; d. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen aan de Groningerstraatweg, hoek Van Leeu wenhoekstraat, aan J. Hettema, alhier; e. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen aan de westzijde van de Pasteurweg, hoek Camminghastraat, aan R.. G. Boiten te Groningen; 3. het raadsbesluit van 13 Juli 1955 tot wijziging van de Verordening tot regeling van de beloningen we gens het bezit der Friese akte; B. dat zijn ingekomen rapporten omtrent kasopne- ming en controle van de administratie van de gemeen telijke dienst voor Sociale Zaken en omtrent controle van de voorschotkas van de afdeling expeditie en druk kerij der gemeentesecretarie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1