6 fan fêst. Is dat ek it gefal mei dizze foroardering Spr. kin him yntinke, dat, as hja öfprinte wurdt en neisjoen, it bliken docht, dat de omskriuwing der in bytsje neist is. Is dan it kolleezje frij om it to forbetterjen? De heer Van der Veen zou daar bezwaar tegen heb ben. De Foarsitter, dy't nou it wurd hat as wethalder fan Underwiis, wol, yn oansluting op hwat de hear Van der Meer opmurken hat en neidat hy in tip fan him krige hat, tajaen, dat de redaksje fan artikel 56, 2e lid, efkes krekter koe. Spr. sil it tofoaren léze; dan sparret hy de rie it opsiikjen: „Zij houden zich nauwgezet aan de, door of vanwege burgemeester en wethouders algemene en bijzondere voorschriften, welke met betrek king tot het verwarmen en het ventileren der lo kalen worden gegeven." It wol spr. wol oan, dat in wurd weilitten is: efter „burgemeester en wethouders" soe stean moatte „uit te vaardigen" of ,,vast te stellen". Hy wol de hear Van der Meer graech tasizze, dat B. en W. probearje sille dit artikel yn oarder to krijen, mar fierder is hy fan bitinken, dat, as de rie de tekst fêststelt, it net oan- giet (en dat is spr. met de heer Van der Veen eens), dat B. en W. de foroardering neijer stilearje. De hear Van der Meer kin wol tige it biswier fan de hear Van der Veen oanfiele, hwant men wit nea hwat der nei it foroarjen üt 'e bus komt. Spr. hat lyk- wols yn earste ynstansje hwat foarsichtich west, hwant dit is in saek üt de portefeuille fan de wethalder fan Underwiis en dy is sunder mis greater taelkundige is spr. Dêrom woe spr. him net oan kald wetter branne. Hy soe tofoaren léze wolle hwat nei syn miening bet ter wêze soe: „Zij houden zich nauwgezet aan de algemene en bij zondere voorschriften, welke door of vanwege B. en W. met betrekking tot het verwarmen en het ventileren der lokalen worden gegeven.". Spr. krijt de yndruk, dat it konsept wierskynlik goed west hat, mar dat by it oertikken op it stencil de iene rigel boppe de oare kommen is, lyk as yn 'e krar.te wol bart. (De heer J. de Jong: Dat kan niet.) De Voorzitter neemt het voorstel van de heer Van der Meer graag over. Hij maakt de raad er tevens opmerkzaam op, dat ook de eerste en tweede wijziging van de Verordening op het openbaar lager onderwijs in de gemeente Leeuwar den vastgesteld dienen te worden. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 14 September 1955 'I RAADSVERGADERING van Woensdag 14 September 1955 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren Ir. Van Balen Walter, J. K. Dijk stra, Mani en Schootstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergade ringen van 20 April en 11 Mei 1955. 2. Mededelingen. I 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. G. A. Roos, als vakonderwijzeres in de nuttige hand werken bij het openbaar gewoon- en uitgebreid lager onderwijs in deze gemeente (bijlage no. 232). 4. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan D. J. Hartsema, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 18 (u.l.o.) (bijlage no. 231). 5. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 27 (g.l.o.) te Wirdum (bijlage no. 230). 6. Voorstel tot het benoemen in tijdelijke dienst van een lerares in de Franse taal aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 237). 7. Voorstel van het college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium tot het benoemen van een con rector voor het cursusjaar 1955/1956 en tot het be noemen van leerkrachten in tijdelijke dienst aan dat gymnasium. 8. Voorstel tot het overnemen in eigendom van stoepen, gelegen aan de Waeze en de Nieuwestad (bijlage no. 242). 9. Voorstel tot het aankopen van het perceel Schop- pershof no. 21, van H. Hoekstra te Hardegarijp (bijlage no. 235). 10. Voorstel tot het aankopen van de percelen Hout straat no. 86 en Westerstraat nos. 27, 29 en 89, van resp. Mevr. S. Keizer-de Vries, W. Platte, F. de Lange en mej. A. van der Schoot, allen alhier (bijlage no. 243). 11. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen tussen de Mr. P. J. Troelstraweg en de Dokkumer Ee, van A. de Looze, alhier (bijlage no. 244). 12. Voorstel tot het verkopen van een strook grond, gelegen aan de Vondelstraat, aan F. Tiemersma, alhier (bijlage no. 233). 13. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Nederlandse Spoorwegen omtrent het ma ken van een spoorwegovergang in de Zwettestraat (bijlage no. 234). 14. Voorstel tot het verlenen van een renteloos voor schot aan de Vereniging voor Christelijk Kleuteronder wijs, alhier, ten behoeve van de stichting van een kleu terschool in Leeuwarden-Oost «bijlage no. 239). 15. Voorstel tot het wijzigen van het raadsbesluit van 20 April 1955 inzake het deelnemen van de ge meente in de stichting „Théskinkerij Prinsetün" (bijlage no. 236). 16. Voorstel tot het verlagen van de gas- en elec- triciteitstarieven in verband met wijziging van de om zetbelasting ■(bijlage no. 245). I 17. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en de begroting van het grondbedrijf voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 241). 18. Voorstel tot het wijzigen van de verordening op de gemeentelijke cursus tot opleiding van kleuteronder wijzeressen (bijlage no. 240). 19. Voorstel tot het wijzigen van de bezoldigings verordening 1948 (bijlage no. 238). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben vastgesteld de ontvangsten en uitgaven der gemeenterekening, als mede de baten en lasten van het openbaar slachthuis, het woningbedrijf, de openbare werken, de gemeente reiniging, het grondbedrijf en de energiebedrijven, over het dienstjaar 1952; B. dat bij Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1955, no. 15, is goedgekeurd het raadsbesluit van 22 Juni 1955, tot wijziging van de Legesverordening; C. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. de raadsbesluiten van 13 Juli 1955: a. tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955; b. tot het overdragen in eigendom van een perceel bouwterrein, gelegen in het dorp Lekkum, aan de woningstichting in de gemeenten Leeuwarden -Leeuwarderadeel c. tot het overdragen in eigendom van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de weg naar Swichum en ten oosten van de Wirdumervaart, aan de Vereniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Wirdum; d. tot het aankopen van het perceel Schoppershof no. 2, van D. de Vries, alhier; e. tot het aankopen van een perceel grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxmakanaal, van F. Hiemstra, alhier; f. tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan de westzijde van de Schie- ringerweg, aan de C.V. Fries Bouwbedrijf „Leeu warden", alhier; 2. de raadsbesluiten van 3 Augustus 1955: a. tot het verhogen van het huurbedrag van een gedeelte van het pand Arendstuin no. 41, in ge bruik bij het Instituut voor de Geestelijke Ge zondheidszorg in Friesland, alhier; b. tot het bekrachtigen van de aankoop van het perceel Blekerstraat no. 60; c. tot het aankopen van de percelen Camstraburen nos. 1, 3 en 5, Houtstraat nos. 66 en 88 en Nieuwe Houtstraat nos. 15, 17, 19 en 21 van resp. mevr. E. Keverkamp, wed. van D. W- van der Meulen, e.c., alhier, S. Bok, te Tijnje, mevr. W. H. E. Jan sen, wed. van J. Boonstra, e.c. te Hilversum en A. Wijning, alhier; D. dat zijn ingekomen rapporten omtrent kasopne- ming en controle der openbare werken, omtrent con trole van kas en boeken van de gemeente-ontvanger, omtrent controle van de voorschotkas en de leges-ad ministratie van de afdeling burgerlijke stand, omtrent kasopneming van de geneeskundige- en gezondheids dienst, omtrent controle van de leges-administratie van de afdelingen expeditie en drukkerij en bevolking en militaire zaken der gemeentesecretarie en omtrent con trole van de administratie van de kostwinnersvergoe ding; E. dat is ingekomen een schrijven van het gemeente bestuur van Enschede, waarin dit zijn dank uitspreekt voor de op 2 September j.l. gehouden ontvangst van de leden van de raad en de hoofden van dienst der ge meente Enschede.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1