bij de doorvoering van de gevraagde verbeteringen op verschillende moeilijkheden zou stuiten en dat wij daar begrip voor moesten hebben. Het schijnt toch zo te zijn, dat de ontstemming en de ontevredenheid, die steeds groeiden onder de arbeiders, mede aanleiding hebben kunnen zijn tot een sneller tot stand brengen van ver beteringen als de wethouder toen nog voorzag. De heer Vellen ga (weth.) moet de heer Rutkens een illusie ontnemen en dat is hard in deze tijd van de „new look" van hem en zijn politieke kameraden. Het is n.l. zo, dat ondanks de activiteiten van de complete C.P.N.-fractie in deze raad, ondanks de staking in Amsterdam en ondanks de ontstemming, die door hem aan de raad is bekend gemaakt, de verbeteringen toch gekomen zouden zijn, omdat in het G.O. van Leeuwarden noch gewurmd noch gepeuterd wordt. Daar heeft een zeer redelijk overleg plaats tussen een college van B. en W-, dat weet wat het moet doen, en de bonafide vak organisaties, die niet aanstoken tot stakingen en die ook geen demagogie willen bedrijven. En alleen op grond van dit overleg en deze gezonde verstandhouding tussen het college en deze bonden zijn de verbeteringen een feit geworden. Het is ontzaglijk jammer voor de heer Rutkens hij vindt het trouwens niet jammer, want hij grijnst smake lijk dat spr. hem zijn illusie toch moet ontnemen Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 28 September 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 28 September 1955 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: de heren Pols, Rutkens en Schootstra. I Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Voorstel tot het uitvoeren van de grond-, rio- lerings- en bestratingswerken ten behoeve van de aan leg van een nieuwe veemarkt (bijlage no. 246). I 2. Voorstel tot het aanleggen van een gedeelte van de toekomstige rondweg (gedeelte tussen de Mr. P. J. Troelstraweg en de Harlingertrekvaart) (bijlage no. 247). 1 3. Voorstel tot het verbreden en uitdiepen van een gedeelte van de Harlingertrekvaart (bijlage no. 248). 4. Voorstel tot het verlenen van voorlopige goed keuring aan een onteigeningsplan, in verband met het verwezenlijken van verschillende uitbreidingsplannen (bijlage no. 249). De heer Mani wil gaarne beginnen met woorden van waardering uit te spreken aan het adres van de leden van de commissies voor het veemarktplan voor het vele werk, dat zij hebben moeten verrichten, om te kunnen komen tot de samenstelling van het rapport, dat basis is geweest voor het voorstel, dat de raad thans voor zich heeft. Het in 1953 uitgebrachte rapport was wel wat heel eenvoudig van opzet, maar gelukkig hebben de raads leden nu de beschikking over een rapport, dat het hun mogelijk heeft gemaakt een inzicht te krijgen in de problemen en de moeilijkheden, die aan het vraagstuk zijn verbonden. Het heeft de meningsvorming gemak kelijker gemaakt en daarvoor past zeker een woord van waardering. Als men de notulen van de raadsvergadering van 1 Juli 1953 leest, zal het duidelijk zijn, dat de verplaat sing van het tentoonstellingsterrein van de oostkant van de rondweg naar de westzijde daarvan, de volledige instemming van spr. c.s. heeft. Zij willen hierbij echter direct opmerken, dat naar hun mening het totaalbeeld van de markt in engere zin daardoor niet fraaier is geworden. Ook de noodzakelijkheid, om waarschijnlijk reeds spoedig parkeergelegenheid te moeten zoeken aan de westzijde van de spoorbaan, is een zeer onprettig gevolg van deze verplaatsing. Maar daar staan toch wel zoveel winstpunten tegenover, dat zij deze wijziging in het oorspronkelijke plan gaarne accepteren. Zij kunnen zich voorstellen, dat het college met het voorstel komt om, althans voorlopig, slechts een voet gangerstunnel aan te leggen onder de verkeersweg door. Alhoewel het een bezwaar blijft, dat een deel van de oprijdende en afrijdende vee-auto's de rondweg moet kruisen, menen zij toch, dat het op dit ogenblik niet verantwoord is een groot bedrag te investeren voor de aanleg van een verkeerstunnel, welke slechts enkele uren per week gebruikt behoeft te worden. Ook kunnen spr. c.s. zich verenigen met het stand punt van het college, dat het werk zo spoedig mogelijk moet worden aangepakt. Het is ten enenmale onmoge lijk, dat wordt gewacht tot er een omslag in de con junctuur zal plaats vinden. Het is een levensbelang voor de gemeente Leeuwarden, dat zij op korte termijn een nieuwe, goed geoutilleerde veemarkt krijgt en zij kunnen zich niet voorstellen, dat Leeuwarden niet in staat zou worden gesteld dit plan te realiseren. Namens zijn fractie mag spr. dan ook verklaren, dat zij met het voorstel van B. en W. als geheel gezien graag accoord gaat. Enkele van spr.'s fractiegenoten zullen straks nog het woord vragen voor het maken van een paar opmer kingen op detailpunten en voor het naarvoren brengen van enige wensen. Wanneer de heer K. de Jong iets over het aan de orde gestelde onderwerp zou willen zeggen, dan lijkt het hem het beste, dat hij dat doet aan de hand van de raadsbrief, omdat die juist een goed beeld geeft van al de aspecten, die het vraagstuk heeft. Het komt spr. c.s. juist voor, dat de aanvankelijk ingestelde commissie na verloop van tijd is uitgebreid en daardoor een bredere samenstelling heeft verkregen en ook, dat de organen, organisaties en personen, die zeer nauw bij deze zaak zijn betrokken, nu aan de oordeelvelling en aan de samenstelling van de adviezen hebben meegewerkt. Na vergelijking tussen het aan vankelijke rapport en het huidige rapport over deze zaak, menen hij c.s., dat inderdaad het aanvankelijke rapport wel enkele bezwaren met zich meebracht. Ook de aanbiedingsbrief zegt, dat geen verband be stond tussen de veemarkt, als aanbindplaats voor de te keuren dieren en het tentoonstellingsterrein, zoals het aanvankelijk geprojecteerd was. Spr. c.s. menen inder daad, dat dit een zeer belangrijk punt is en dat dit terrein in het huidige rapport een veel betere plaats is toebedacht. Zoals de raad bekend is, zijn de grootste bezwaren bij de tegenwoordige veemarkt die van het verkeer en de daarmee samenhangende vraagstukken. Verkeers technisch zal dan ook naar de mening van spr. c.s. zeer nauwlettend aandacht besteed moeten worden aan het gehele vraagstuk van de veemarkt. Het lijkt spr. buitengewoon gunstig, dat men in het plan een voet gangerstunnel heeft geprojecteerd, omdat deze juist onder die drukke verkeersader zeer goed op zijn plaats is. De tunnel nabij de brug over de Harlingervaart i3 misschien minder urgent, maar zal in de toekomst de aandacht van de raad nog wel vragen. Spr. c.s. kunnen er volledig mee accoord gaan, wanneer voorshands van het aanleggen van deze tunnel wordt afgezien. Het zal echter de vraag zijn, of men er in de toekomst zonder kan en of het niet gewenst zal zijn toch nog tot het aanbrengen van die tunnel over te gaan. Spr. c.s. geloven, dat het inderdaad juist is, een aanlooptijd te hebben om te kunnen zien, of nog urgentie aanwezig is. Het zou ook wel kunnen blijken, dat, wanneer die tunnel nu al aangelegd zou worden, de rentabiliteit onvoldoende zou blijken te zijn. Aangaande het ten toonstellingsterrein is bij spr. c.s. de vraag gerezen, of de op de markt geprojecteerde overkapping ook te ver van dat terrein verwijderd ligt. Zij zijn overigens wel blij, dat het Fries Rundvee Stamboek met het pro ject accoord is gegaan, omdat het misschien practisch de enige instantie is, die er mee te maken heeft. Zij zouden ook over de verdere uitvoering, m.n. de tribunes, nader overleg met deze instantie wensen. Wanneer die hiervan practisch het meest gebruik zou maken, zou zij ook in de kosten kunnen participeren. Of is het algemeen belang zo groot, dat de gemeente zelf de investering heeft te doen? Misschien echter komt dit aan de orde, als datgene wat op de markt komt te staan ter sprake komt, maar spr. meende er nu al even de aandacht op te moeten vestigen. Is het ook mogelijk het tentoonstellingsterrein, dat nu geprojec teerd is, te combineren met de aanleg van een sintel- baan? Het mag bekend zijn, dat dit altijd één van de wensen van hen, die met de sport te maken hebben, is geweest. Spr. gelooft, dat met deze combinatie een goede daad verricht zou worden, hoewel hij zich zou kunnen voorstellen, dat het college zal zeggen, dat het terrein zich daarvoor niet leent. Hij heeft slechts de vraag naar voren willen brengen. Een volgend punt, dat min of meer in het midden is gelaten, is, in hoeverre het gewenst is, een overkapping voor kleinvee tot stand te brengen; de aanbiedingsbrief heeft zich hier niet positief over uitgesproken. Die overkapping zal misschien in een volgend stadium weer ter sprake komen. Het is ook de vraag, in hoeverre zij intensief gebruikt zou worden. Zullen er in die mate congressen e.d. gehouden worden, dat hier een over kapping voor iets dergelijks op haar plaats zal zijn? Hoe is het elders? Dit zijn vragen, waarvan het col lege misschien zal zeggen, dat ze eigenlijk beter in een volgend stadium behandeld kunnen worden, maar spr. brengt ze slechts even ter sprake. Ten slotte een punt, dat misschien nog wel eniger-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1