Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 5 October 1955 1 RAADSVERGADERING van Woensdag 5 October 1955 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: de heer Rutkens. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten I. Mededelingen. 2. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. J. Berghaeuser, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15 (g.l.o.) (bijlage no. 269). i 3. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 18 (u.l.o.) en aan gemeente school no. 23 (g.l.o.) '-'(bijlage no. 267). 4. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15 (g.l.o.) (bijlage no. 268). 5. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten aan de gemeentelijke H.B.S.-A (bijlage no. 264). 6. Voorstel tot het benoemen van een directeur van de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst :|bijlage no. 273). f 7. Voorstel tot het benoemen van leden en plaats vervangende leden der Commissie, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947 (bijlage no. 251). 8. Voorstel tot het instellen van een huurcommissie ingevolge artikel 8 der Huurwet (bijlage no. 270). 9. Voorstel tot het aankopen van het perceel Bleker- straat no. 78, van mevr. A. F. E. Mebius-De Vadder. alhier (bijlage no. 255). 10. Voorstel tot het aankopen van het perceel Har- lingertrekweg no. 72, van T. Dijkstra, alhier (bijlage no. 258). II. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen ten oosten van de Verl. Schrans en ten noorden van de Badweg, van mevr. A. A. S. Hannema-Buma te Mars- sum (bijlage no. 252). 12. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Ha- rinxmakanaal, van mevr. T. J. Wagener-Algera te Was senaar (bijlage no. 271). 13. Voorstel tot het verkopen van een perceel in dustrieterrein, gelegen ten noorden van de Harlinger- trekweg, aan de N.V. Benninga's Vetsmelterijen en Margarinefabrieken, alhier |bijlage no. 257). 14. Voorstel tot het verhuren van het perceel Post- boornsteeg no. 5, aan de Coöperatieve Condensfabriek „Friesland", alhier |bijlage no. 266). 15. Voorstel tot het wijzigen van de huurprijs van het pand Doelestraat no. 3 (bijlage no. 256). 16. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de westzijde van de Schieringerweg, aan A. Schootstra, alhier "[(bijlage no. 261). 17. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw- errein, gelegen aan de Goudenregenstraat en de Wei straat, aan de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Assen (bijlage no. 272). 18. Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan „Zuid-West I" met de daarbij behorende bebouwings voorschriften (bijlage no. 254). 19. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Rooms Katholieke Schoolvereniging, alhier, voor de aanschaffing van banken en leermidde len voor de school voor u.l.o. aan de Tweebaksmarkt 44 (bijlage no. 265). 20. Voorstel tot het verlenen van vergoedingen ex artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (bijlage no. 262). 21. Voorstel om te verklaren, dat uitbreiding van het leerplan der Christelijke Industrie- en Huishoudschool, alhier, met een opleiding voor ziekenhuizen en inrich tingen, nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 263). 22. Voorstel tot het treffen van voorzieningen in het voormalige Nieuwe Stadsweeshuis (bijlage no. 260). 23. Voorstel tot het garanderen van de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van een door de stichting ,,De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven" met de Alge- meene Friesche Levensverzekering Maatschappij te sluiten geldlening (bijlage no. 259). 24. Voorstel met betrekking tot het bouwen van 96 woningen door verschillende bedrijven, 144 woningen door de „Vereniging voor Volkshuisvesting", alhier, en 33 woningen door de gemeente (bijlage no. 253). 25. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting voor het dienstjaar 1955. Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. het raadsbesluit van 1 Juni 1955 tot verkoop van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de Greuns- weg, aan de Coöperatieve Condensfabriek „Fries land", alhier; 2. het raadsbesluit van 13 Juli 1955 tot verhoging van de gemeentelijke b.l.o.-marge; 3. de raadsbesluiten van 24 Augustus 1955 a. tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan de oostzijde van de Valerius- straat, tussen de Diepenbrockstraat en de Bach- straat, aan de C.V. Fries Bouwbedrijf, alhier; b. tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan de zuidzijde van de Verdi- straat, aan de N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf „Gebr. de Jong", te Grouw; c. tot aankoop van een gedeelte van de voortuin, be horende bij het perceel Achter de Hoven no. 71, van S. Bergsma, alhier; d. tot aankoop van een strook grond, gelegen aan de noordzijde van de Harlingertrekweg, van de Shell Nederland N.V., gevestigd te 's-Gravenhage. Voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen: 1. een rapport omtrent kasopneming en controle van de administratie van het woningbedrijf. Voor kennisgeving aangenomen. 2. dat is ingekomen een verzoek van de verenigingen „Het Sportterrein" en „Het Plaatselijk Belang" te Wirdum tot het doen uitvoeren van het in het uit breidingsplan van Wirdum geprojecteerde sportter rein of tot het doen verbeteren en vergroten van het bestaande sportterrein;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1