Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 26 October 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 26 October 1955 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: mevr. Heijmeijer-Croon. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, Burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het overplaatsen van W. C. Mollema, onderwijzer aan gemeenteschool no. 6 (g.l.o.) naar ge meenteschool no. 18 (u.l.o.), alsmede tot het benoemen van onderwijzend personeel aan de gemeentescholen nos. 5, 6 en 10 (g.l.o.) (bijlage no. 274). 3. Voorstel tot het benoemen in tijdelijke dienst van een leraar in de wiskunde aan de Gemeentelijke H.B.S.-A (bijlage no. 278). 4. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 279). 5. Voorstel tot het overnemen in eigendom van ver schillende stoepen (bijlage no. 284). 6. Voorstel tot het aankopen van het perceel Heer Ivostraatje no. 61, van mevr. P. Veelders-Akkermans, alhier, en cons. (bijlage no. 276). 7. Voorstel tot het aankopen van het perceel Bleker- straat no. 47, van mevr. A. F. E. Mebius-de Vadder, alhier (bijlage no. 290). 8. Voorstel tot het aankopen en herstellen van een kelderruimte onder de Kelders (bijlage no. 277). 9. Voorstel tot het verkopen van een perceel in dustrieterrein, gelegen ten westen van en aan de Zwettestraat, aan de Coöp. Vereniging tot Aankoop en Bewerking van Landbouwbenodigdheden voor Fries land (C.A.F.) (bijlage no. 285). 10. Voorstel tot het verhuren van een perceel grond, gelegen in het jachthavencomplex ten noorden van de Greunsweg, aan Joh. Drijver, alhier (bijlage no. 286). 11. Voorstel tot. het onbewoonbaar verklaren van een drietal woningen (bijlage no. 280). 12. Prae-advics van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift van Mr. A. W. Bokma te Rotter dam inzake het verrichten van herstelwerkzaamheden aan het pand Warmoezenierstraat no. 7, alhier (bijlage no. 275). 13. Voorstel tot het voeren van verweer tegen W. Veldema, alhier, met betrekking tot de vordering van de woning d'Hondecoeterstraat no. 70, alhier (bijlage no. 289). 14. Voorstel tot het vaststellen van het uitbreidings plan, genaamd „De Ruyterweg", met de daarbij be horende bebouwingsvoorschriften (bijlage no. 288). 15. Voorstel tot het verstrekken van een renteloos voorschot aan het St. Lucia-gesticht te Rotterdam voor het stichten van een kleuterschool op een terrein, ge legen aan de noordzijde van de Boerhaavestraat, hoek Frederik Ruyschstraat, alhier (bijlage no. 281). 16. Voorstel tot het sluiten van een 3%% onder handse annuïteitslening, groot f 1.000.000, (bijlage no. 282). 17. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aan de Arbeiders Woningbouwvereniging „Beter Wonen", alhier, voor de bouw van 82 woningen en 2 winkels op een terrein gelegen tussen de Cederstraat en de Den nenstraat, alhier (bijlage no. 287). 18. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begrotingen van de gemeentereiniging en de energiebedrijven, voor het dienstjaar 1955 (bijlage no. 283). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. het raadsbesluit van 20 April 1955 tot partiële her ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel ten behoeve van de re servering van gronden voor volkstuinen ten oosten van de Overijsselsestraatweg en ten zuiden van het Van Harinxmakanaal; 2. de raadsbesluiten van 24 Augustus 1955: a. tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955; b. tot het verlenen van het recht tot exploitatie van de buffetten in het beursgebouw aan P. de Jong, alhier; c. tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen ten westen van en aan de Corel- listraat en ten zuiden van en aan de Offenbach- straat, aan de firma T. Kats en Cie te Surhui- zum; d. tot aankoop van het perceel Grote Kerkstraat no. 13, van de provincie Friesland en tot verhuur van dit perceel aan verschillende instellingen; e. tot het aanvaarden van een tweetal door wijlen W. J. P. Suringar aan de gemeente gelegateerde portretten; f. tot verkoop van grond, gelegen tussen de Es doorn-, de Gaspeldoorn- en de Vuurdoornstraat, aan de Vereniging voor Christelijk kleuteronder wijs, alhier; g. tot aankoop van grond, gelegen tussen de Mr. P. J. Troelstraweg en de Dokkumer Ee, van mevr. J. Schuurmans-van der Meer, alhier, en cons.; h. tot bekrachtiging van de aankoop van het per ceel Westerstraat no. 7; i. tot aankoop van het perceel Steenhouwerij no. 1, van B. van der Woude, alhier; 3. de raadsbesluiten van 14 September 1955: a. tot verkoop van een strook grond, gelegen aan de Vondelstraat, aan F. Tiemersma, alhier; b. tot aankoop van het perceel Schoppershof no. 21, van H. Hoekstra te Hardegarijp; c. tot wijziging van het raadsbesluit van 20 April 1955 inzake het deelnemen van de gemeente in de stichting „Théskinkerij Prinsetün"; d. tot aankoop van de percelen Houtstraat no. 86 en Westerstraat nos. 27, 29 en 89, van resp. mevr. G. Keizer-de Vries, W. Platte, F. de Lange en mej. A. van der Schoot, allen alhier; e. tot aankoop van grond, gelegen tussen de Mr. P. J. Troelstraweg en de Dokkumer Ee, van A. de Looze, alhier. B. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van het woningbedrijf, de energiebe drijven, de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, het grondbedrijf en de gemeentereiniging, alsmede omtrent controle van de administratie van de alge mene begraafplaatsen; De mededelingen sub A en B worden voor kennis geving aangenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1