8 betalen. Spr. echter ziet het aldus: Op het ogenblik wordt in Nederland jaarlijks 1% milliard voor een krankzinnige bewapening uitgegeven, waarover in brede kring, niet alleen bij de communisten, reeds groot on genoegen bestaat, want die IV2 milliard komen uit de zakken van de belastingbetalers, tot wie ook de inge zetenen van de gemeente behoren. Wanneer men dus compensatie voor de gestegen kosten van de Gemeente reiniging wenst, is er voor spr. en ook voor de raad maar één uitweg, n.l. verhoging van de rijksbijdrage. Men kan niet geregeld de prijsstijgingen verhalen op de minst draagkrachtigen. De heer Wiersma zal zeer kort zijn. Wat spr. be toogd heeft komt hierop neer en die mening houdt hij er nog op na dat hij gaarne had gezien, dat de percentages der verhogingen wat anders verdeeld wa ren, zodat de laagste groep iets ontlast werd. Verder wil spr. er het zwijgen toe doen; alleen wil hij de wethouder er nog even op wijzen, dat z.i. het woord „demagogie" aan spr.'s adres misplaatst was. De wet houder knikt instemmend, zodat dit incident daarmee opgelost is. De heer Tiekstra (weth.) gelooft eigenlijk niet, dat het de moeite waard is nog te antwoorden. De heer Rutkens kan spr. en spr. kan de heer Rutkens geen nieuws vertellen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 28 December 1955 RAADSVERGADERING van Woensdag 28 December 1955 Aanwezig: 30 leden. Afwezig: de heren Ir. van Balen Walter, Bootsma, Hartstra, Rutkens en Schootstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het benoemen van leden van het be stuur van de gemeentelijke instelling voor maatschap pelijk hulpbetoon, wegens periodieke aftreding van mevr. D. H. M. Kuperus-Kooij en de heer R. J. Koopal (bijlage no. 323). 3. Voorstel tot het benoemen van leden van het be stuur van de „Stichting Volkscrediet", gevestigd te Leeuwarden, wegens periodieke aftreding van mevr. D. H. M. Kuperus-Kooij en de heren J. T. Vellenga en K. de Jong (bijlage no. 338). 4. Voorstel tot het benoemen van leden van de Com missie tot wering van Schoolverzuim voor Leeuwarden- Zuid, wegens vertrek van de heer J. de Vries en perio dieke aftreding van de heren J. Hof ma, J. Hoekstra, P. J. Datema en A. van der Woude I (bijlage no. 339). 5. Voorstel tot het benoemen van een hoofd aan ge- meenteschool no. 3 (v.g.l.o.) (bijlage no. 332). 6. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten in tijdelijke dienst aan de Middelbare Handelsavondschool (bijlage no. 320). 7. Benoeming van een curator van het Stedelijk Gymnasium, wegens periodieke aftreding van Ds. C. D. Moulijn. 8. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan J. de Vries, als hoofd van gemeenteschool no. 29 (g.l.o.) te Hempens (bijlage no. 333). 9. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. A. de Boer, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 26 (g.l.o.) te Goutum (bijlage no. 336). 10. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan Dr. I C. G. Guibal, als leraar in de geschiedenis aan de Mid delbare School en H.B.S. voor Meisjes I (bijlage no. 337). 11 Voorstel tot het aankopen van het perceel Mo lenbuurt no. 2, van J. Spoelstra, alhier I (bijlage no. 331). I 12. Voorstel tot het aankopen van grond, grenzende I aan het terrein van de openbare lagere school te Lek- kum, van de Nederlands Hervormde Gemeente te Lek- kum-Miedum en van J. van der Veen te Lekkum I (bijlage no. 324). 13 Voorstel tot het aankopen van het westelijke I gedeelte van het terrein, gelegen tussen de Greuns, het I Van Harinxmakanaal en het Woudmansdiep (Froske- I Pölle), van de provincie E'riesland I (bijlage no. 334). 14. Voorstel tot het verkopen van industrieterreinen, I gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan G. van der I Ploeg, resp. J. Meijer, beiden alhier I (bijlage no. 321). I 15. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen aan het Nieuwe Kanaal, aan de N.V. Electro Blikfa- I briek, alhier I (bijlage no. 322). I 16. Voorstel tot het verkopen van bouwterrein, ge legen aan de Julianalaan, hoek Verlengde Schrans, aan de N.V. Huizenga's Autogarage, alhier (bijlagen nos. 312 en 341). 17. Voorstel tot het verhuren van een terrein, ge legen aan de Boterhoek, aan D. Rodenhuis en W. de Boer, beiden alhier (bijlage no. 340). 18. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van 16 woningen (bijlage no. 330). 19. Voorstel tot de aanleg van een weg op het in dustrieterrein, gelegen ten oosten van de Greunsweg (bijlage no. 328). 20. Voorstel tot de aanleg van een weg ten oosten van de Pieter Stuyvesantweg (bijlage no. 329). 21. Voorstel tot het verlenen van bijdragen aan de N.V. K.E.M.A. te Arnhem, ten behoeve van het kern- physisch onderzoek van deze N.V. (bijlage no. 335). 22. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, waarbij het creaiet in rekening-courant voor het jaar 1956 wordt vastgesteld op f 1.000.000, (bijlage no. 325). 23. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegro ting en de begrotingen van het grondbedrijf en van de energiebedrijven. 24. Voorstel tot het wijzigen van het Algemeen Ambtenarenreglement en van de Arbeidsovereenkom stenverordening (bijlage no. 326). 25. Voorstel tot het wijzigen van de Bouwverorde ningen voor deze gemeente (bijlage no. 327). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. de raadsbesluiten van 5 October 1955: a. tot het aankopen van grond, gelegen ten oosten van de Verlengde Schrans en ten noorden van de Badweg, van mevr. A. A. S. Hannema-Buma te Marssum; b. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen tussen de Sleedoornstraat, de Gaspeldoorn straat, de Boksdoornstraat en de Vuurdoorn- straat, alsmede aan de noordwestzijde van de Va- leriusstraat, tussen de Haydnstraat en de Vivaldi- straat, aan verschillende hier ter stede gevestigde bedrijven; c. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen aan de noordwestzijde van de Valerius- straat, hoek Hayclnstraat, aan de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij, alhier; d. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen aan de zuidwestzijde en de noordoostzijde van de Goudenregenstraat en aan de zuidwest zijde van de Weistraat, aan de N.V. Bouwkas Ne derlandse Gemeenten, te Assen; 2. de raadsbesluiten van 26 October 1955: a. tot het aankopen van het perceel Heer Ivostraatje no. 61, van mevr. P. Veelders-Akkermans, al hier, en cons.; b. tot het verstrekken van een renteloos voorschot aan het St. Lucia-gesticht te Rotterdam voor het stichten van een kleuterschool op een terrein, gelegen aan de noordzijde van de Boerhaavestraat, hoek Frederik Ruyschstraat; c. tot het aankopen van het perceel Blekerstraat no. 47, van mevr. A. F. E. Mebius-de Vadder, alhier;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1955 | | pagina 1