RAADSVERGADERING van Woensdag 18 Januari 1956 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 18 Januari 1956 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: de heer Schootstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga dering van 15 December 1954. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van twee leden van het bestuur van het Nieuwe Stadsweeshuis, wegens periodieke aftreding van mevr. M. Laverman-Breuker en de heer Mr. B. Dorhout. 4. Voorstel tot het benoemen van een hoofd aan ge meenteschool no. 3 (v.g.l.o.) (bijlage no. 10). 5. Voorstel tot opschorting van het ontslag aan H. Valkema, als hoofd van gemeenteschool no. 4 (u.l.o.) (bijlage no. 2). 6. Voorstel tot opschorting van het ontslag aan mej. H. de Wijn, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 4 (u.l.o.) (bijlage no. 3). 7. Voorstel tot opschorting van het ontslag aan mej. H. Hamming, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 7 (g.l.o.) (bijlage no. 4). 8. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen ten noorden van de Huizumerlaan, aan de N.V. Vruchten- confijtindustrie Steensma, alhier (bijlage no. 5). 9. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen ten oosten van de Oostersingel, aan de fa. B. C. Algra, al hier (bijlage no. 6). 10. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan het Beethovenplant- soen, hoek Valeriusstraat, aan J. Terpstra, alhier (bijlage no. 7). 11. Voorstel tot het verpachten van een tweetal per celen gardeniersland, gelegen aan de Potmarge, aan M. Rinsma, alhier (bijlage no. 13). 12. Voorstel tot het toekennen van een schadeloos stelling aan B. B. Hartstra te Wirdum, wegens het aan de pacht onttrekken van gronden, gelegen ten zuiden van de weg van Wirdum naar Swichum (bijlage no. 9). 13. Voorstel tot het voeren van verweer tegen K. Seinstra, alhier, met betrekking tot de vordering van een gedeelte van de woning Nachtegaalstraat no. 20 (bijlage no. 1). 14. Voorstel tot het vaststellen van voor- en achter gevelrooilijnen met daarbij behorende bebouwingsvoor schriften, voor gronden, gelegen ten zuiden van de Oos tervijver, ten westen van de Jacob Binckesstraat, ten noorden van het Noordvliet en ten oosten van de Oos tersingel (bijlage no. 12). 15. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de Vereniging tot stichting en instand houding van scholen met de Bijbel te Huizum, voor de stichting van een school voor uitgebreid lager onder wijs in Leeuwarden-Zuid, nabij de Nieuwlandsweg (bijlage no. 11). 16. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aan de woningstichting „Patrimonium", alhier, ten behoeve van de bouw van 54 étagewoningen en 36 autoboxen, op een terrein, gelegen in de omgeving van de Pieter Stuyvesantweg (bijlage no. 8). 17. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappe lijke regeling ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in de provincie Friesland (bijlage no. 14). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 20 April 1955 tot partiële her ziening van het uitbreidingsplan der gemeente Leeu- warderadeel, met betrekking tot gronden, gelegen ten oosten van de Borniakliniek, alsmede met be trekking tot een terrein, gelegen aan de oostzijde van de Verlengde Schrans; 2. het raadsbesluit van 5 October 1955 tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955; 3. het raadsbesluit van 26 October 1955 tot wijziging van de begroting voor de energiebedrijven, voor het dienstjaar 1955; 4. de raadsbesluiten van 16 November 1955: a. tot aankoop van de percelen Blekerstraat no. 68 en Houtstraat no. 96, van H. de Vries, resp. mevr. H. Jasper-Kars, beiden alhier; b. tot aankoop van de percelen Hendriksbuurt nos. 3, 8 en 10, van H. Visser, alhier; c. tot wijziging van de begroting voor de energie bedrijven voor het dienstjaar 1955; 5. de raadsbesluiten van 7 December 1955: a. tot aanvaarding van een aan de gemeente gele gateerd Balinees roodhouten afgodsbeeld met kris ten behoeve van het gemeentemuseum „Het Prin- cessehof b. tot wijziging van de verordening, houdende rege len met betrekking tot de controle op het gel delijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en van de andere met geldelijk beheer en boek houding belaste ambtenaren, alsmede tot het on derzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen; c. tot instelling van een rechtsvordering tegen de erven J. O. Koning e.c., inzake de betaling van te veel ingevorderde pachtpenningen; 6. het raadsbesluit van 28 December 1955 tot bekrach tiging van de aankoop van de percelen Spanjaards laan nos. 38, 40, 42, 44, 46 en 48 en Blekerstraat nos. 1, 3, 5 en 7; B. dat bij Koninklijk Besluit van 11 Januari 1956, no. 17, is goedgekeurd het raadsbesluit van 15 December 1954, houdende vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele be lasting, over het belastingjaar 1955 1956; C. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van het Openbaar Slachthuis en de Markt- en Havendienst, alsmede omtrent controle van de leges- en voorschotkas van politie en brand weer. Deze rapporten worden voor kennisgeving aange nomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1