2 gi 1. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 8 Februari 1956 RAADSVERGADERING van Woensdag 8 Februari 1956 y>i->A\'V 2. een verzoek van het bestuur van de Nederlandse Vakscholen voor Kappers te Utrecht, om toeken ning van een subsidie uit de gemeentekas; 3. een verzoek van een aantal eigenaren van schiphui zen aan de Lange Negen, om de kosten van demping der kolken, ontstaan door het afbreken van deze schiphuizen, door de gemeente te laten dragen; 4. een schrijven van de eigenaren en bewoners van de woningen César Franckstraat nos. 8 en 10, waarin zij bezwaren naar voren brengen tegen de bebouwing van de zuidzijde van de César Franckstraat; 5. een verzoek van J. Wiemers en anderen, om mede werking te verlenen ten behoeve van de vorming van school- en werktuinen. B. en W. stellen voor de adressen sub 2 t.e.m. 5 om prae-advies in hun handen te stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 6. een verslag van de commissie tot wering van school verzuim voor Leeuwarden-Noord, over het jaar 1955; 7. een verslag van de commissie tot wering van school verzuim voor Leeuwarden-Zuid, over het jaar 1955; Deze verslagen liggen nog enige tijd ter inzage. 8. bericht van verhindering van de heer S. Schootstra. Vooi kennisgeving aangenomen. Punt 3. De aanbevelingen van het bestuur luiden als volgt: vacature mevr. M. Laverman-Breuker: 1. mevr. M. Laverman-Breuker; 2. mevr. A. J. Bearda Bakker-Stuiveling; 3. mevr. W. C. C. Vegter-Van de Kieft; vacature Mr. B. Dorhout: 1. Mr. B. Dorhout; 2. Mr. J. J. Woltman; 3. F. van der Veen. Benoemd worden mevr. Laverman-Breuker, met alg. stemmen, en de heer Mr. Dorhout, met 33 stemmen (1 bilj. voor deze vacature blanco). Punt 4 (bijlage no. 10). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: 1. G. Jensma te Berlikum; 2. N. de Vries, alhier. Benoemd wordt de heer Jensma, met alg. stemmen. De heren Van den Brink en Santema vormden het stembureau. Punten 5 t.e.m. 11 (bijlagen nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 13). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 12 (bijlage no. 9). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W., waarbij de heer Hartstra geacht wordt niet aan het besluit te hebben medegewerkt. Punten 13 t.e.m. 17 (bijlagen nos. 1, 12, 11, 8 en 14). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Aanwezig: 34 leden. Afwezig: mevr. Dr. Blanksma-Kok. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan H. Sme- des, als onderwijzer van gemeenteschool no. 18 (u.l.o.) (bijlage no. 16). 3. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxma- kanaal, van mevr. A. Koopal-de Vries, alhier, en mej. M. E. Koopal te Amsterdam (bijlage no. 24). 4. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen aan en ten noordwesten van de Potmarge, van B. Rijpstra te Heemstede en H. J. Keverkamp te Sneek (bijlage no. 26). 5. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen ten zuiden van de Julianalaan, aan J. Hoekstra, alhier (bijlage no. 20). 6. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen tussen het Harlingerplein, de Harlinger- straatweg, de Euterpestraat, de Rossinistraat en de Corellistraat, aan H. Nijland te Berlikum (bijlage no. 21). 7. Voorstel tot partiële herziening van het uitbrei dingsplan „Oost" (bijlage no. 19). 8. Prae-advies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de eigenaren en bewoners van de wo ningen César Franckstraat nos. 8 en 10, inzake de be bouwing aan de zuidzijde van de César Franckstraat (bijlage no. 23). 9. Voorstel tot het opheffen van de gemeenschappe lijke regeling „Landelijk bureau voor examens voor ak ten voor kleuteronderwijs" (bijlage no. 17). 10. Voorstel inzake de instandhouding van de ge meentelijke kleuterschool te Wirdum (bijlage no. 25). 11. Voorstel tot het verbreden van de rijweg van de Keizersgracht, door demping van de naastgelegen gracht (bijlage no. 30). 12. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting „Leeuwarder Industriegebouwen" (bijlage no. 27). 13. Voorstel tot het verkopen van industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan de stichting „Leeu warder Industriegebouwen" (bijlage no. 28). 14. Voorstel tot wegaanleg op het industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West (bijlage no. 31). 15. Voorstel tot het bouwrijp maken van gronden, gelegen ten noorden van het Vliet (bijlage no. 33). 16. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aan de Vereniging voor Volkshuisvesting, alhier, ten be hoeve van de bouw van 229 étagewoningen op gronden, gelegen ten noorden van het Vliet (bijlage no. 32) 17. Voorstel tot onteigening van gronden, ter ver wezenlijking van verschillende uitbreidingsplannen (bijlage no. 18). 18. Voorstel tot het vaststellen van een verorde ning tot heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting (bijlage no. 22). 19. Voorstel tot het vaststellen van een regeling in zake de afschrijving van de activa van de takken van dienst, aangewezen ingevolge artikel 252, le lid, der Gemeentewet (bijlage no. 29). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. de raadsbesluiten van 16 November 1955 tot wij ziging van de gemeentebegroting, resp. de begro ting voor het grondbedrijf, voor het dienstjaar 1955; 2. de raadsbesluiten van 7 December 1955: a. tot het aankopen van een strook grond, gelegen aan de M. H. Trompstraat, van de Gereformeer de Kerk onderh. art. 31 K.O., alhier; b. tot het aankopen van grond, gelegen aan de Snekertrekweg, hoek Marshallweg, van de N.V. Purfina Nederland, te 's-Gravenhage; c. tot het afstaan in erfpacht van bouwterrein, ge legen aan de noordzijde van de Linnaeusstraat, hoek Pasteurweg, aan de Verbruikscoöperatie in Friesland „Excelsior" U.A., alhier; d. tot het verhuren van de beide dagwinkels aan de Tuinen, hoek Voorstreek, aan de N.V. R. Ver meulen en Zonen, bouwmaterialenhandel, alhier; 3. de raadsbesluiten van 28 December 1955 tot het ver kopen van industrieterreinen, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan G. van der Ploeg, resp. aan J. Meijer, beiden alhier; B. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van de woningstichting „St. Joseph" en van de energiebedrijven, omtrent kasopneming van het woningbedrijf en de gemeentereiniging, als mede omtrent controle van kas en boeken van de ge meente-ontvanger; 2. een schrijven van Gedeputeerde Staten van Fries land houdende mededeling, dat bij Koninklijk Be sluit van 17 December 1955 is goedgekeurd de ge meenschappelijke regeling inzake de aardgasvoor ziening in Noord-Oost-Nederland; 3. bericht van verhindering van mevr. Dr. Blanksma- Kok. De mededelingen worden voor kennisgeving aange nomen. Punten 2 t.e.m. 10 (bijlagen nos. 16, 24, 26, 20, 21, 19, 23, 17 en 25). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W. Punt 11 (bijlage no. 30). De hear Santema hat yn dit titstel mei greate fol- dwaning lézen, dat oan in tastan, dy't al lange tiden ünhaldber west hat, in ein makke wurde sil. Mar hy leaut net, dat it stedsbyld as sadanich der moaijer op wurdt. It forkear sil aensens by in greate muorre lans moatte en fierders is alles ek ien stik stien. Hy is der wol fan oertsjüge, dat dit net oars kin, hwant de boch ten, dy't nommen wurde moatte, likegoed by it Blok- hüsplein as by de Easterkaei, hwer't byg. al mear as

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1