Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 29 Februari 1956 RAADSVERGADERIN G van Woensdag 29 Februari 1956 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: mevr. Dr. Blanksma-Kok en de heren Hartstra en Ras. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga deringen van 14 September, 5 October, 26 October, 16 November en 7 December 1955. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het aankopen van de percelen Ble- kerstraat no. 23 en Houtstraat no. 60, van H. van der Meulen, alhier, resp. van W. Bos te Bergum (bijlage no. 53). 4. Voorstel tot het verkopen van een perceel in dustrieterrein, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan D. A. van Ekeren, alhier (bijlage no. 48). 5. Voorstel tot het verhuren van het jachthaven complex, gelegen ten noorden van de Greunsweg, aan de stichting ,,De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven", alhier (bijlage no. 52). 6. Voorstel tot het verpachten van een aantal per celen weiland, alsmede van een boerderij met schuur en land (bijlage no. 54). 7. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van 79 woningen (bijlage no. 51). 8. Voorstel tot het toekennen van vergoedingen, als bedoeld in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (bijlage no. 34). 9. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotterdam voor de aanschaffing van banken en een lessenaar, als mede voor verbetering van de verlichting in drie lo kalen ten behoeve van de school voor gewoon lager on derwijs aan de Grote Kerkstraat no. 89, alhier (bijlage no. 35). 10. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging Leeuwarder Parkherstel lingsoord, alhier, voor de aanschaffing van leermidde len voor het verkeersonderwijs ten behoeve van de school voor ziekelijke kinderen aan Achter de Hoven no. 268, alhier (bijlage no. 36). 11. Voorstel om te verklaren, dat uitbreiding van het leerplan van de Vereniging voor Middelbaar Tech nisch- en Ambachtsonderwijs, uitgaande van de Avond nijverheidsschool, nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 37). 12. Voorstel tot het vaststellen van het kostenbe- drag, als bedoeld in artikel 55bis der Lager-onderwijs wet 1920, en tot het toekennen van voorschotten op de exploitatievergoeding aan besturen van bijzondere scholen, beide voor 1956 (bijlage no. 39). 13. Voorstel tot het vaststellen van het kostenbe- drag, als bedoeld in artikel 32, le lid, en artikel 34, 4e lid, van het Besluit Buitengewoon lager onderwijs 1949 en tot het toekennen van voorschotten op de ex ploitatievergoeding aan besturen van bijzondere scho len, beide voor 1956 (bijlage no. 40). 14. Voorstel tot het vaststellen van het getal we kelijkse lesuren voor vakonderwijs aan de openbare school voor zwakzinnige kinderen en tot het toekennen van een voorschot aan de bijzondere school voor zwak zinnige kinderen, beide voor 1956 (bijlage no. 41). 15. Voorstel tot het vaststellen van het getal weke lijkse lesuren voor vakonderwijs aan openbare scholen voor voortgezet gewoon lager- en uitgebreid lager on derwijs en tot het toekennen van voorschotten aan bij zondere scholen voor gewoon lager-, voortgezet gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs, beide voor 1956 (bijlage no. 49). 16. Voorstel tot het vaststellen van een vergoeding voor vakonderwijs, over het jaar 1955, aan het bestuur van de christelijke school voor buitengewoon lager on derwijs aan zwakzinnige kinderen (bijlage no. 43). 17. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van een door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen aan één harer bouwspaarders te verstrekken geldlening (bijlage no. 42). 18. Voorstel tot het bouwen van een gemeentelijke kleuterschool op een terrein, gelegen ten noorden van de Larixstraat (bijlage no. 50). 19. Voorstel tot het vernieuwen van de Prins Hen- drikbrug (bijlage no. 38). 20. Voorstel tot het vernieuwen van de walmuren langs het Vliet, tussen de Boomsbrug en de Cammingha- brug (bijlage no. 45). 21. Voorstel tot het verbeteren van 364 woningen, staande aan het Noordvliet c.a., het Zuidvliet c.a., en de Hollanderstraat c.a. van de „Woningvereniging Leeu warden" (bijlage no. 44). 22. Voorstel tot het verbeteren van straten, gelegen ten zuiden van de Wijnhornsterstraat (bijlage no. 46). 23. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst van grondruil met de „Woningvereniging Leeuwarden" (bijlage no. 47). Punt 1. De heer Pols zegt, dat er niet vaak een opmerking n.a.v. het raadsverslag wordt gemaakt. Een woord van lof en hulde voor de samenstelling is hier op zijn plaats. Nu heeft spr. echter een opmerking over blz. 3 van het verslag van 26 October 1955. Spr. zou gezegd heb ben, dat „als er 4000 woningen zijn, 3999 woning zoekenden zich te kort voelen gedaan, wanneer er een woning wordt toegewezen". In plaats van „4000 w o- ningen" dient hier gelezen te worden: „4000 wo ningzoekende n". De heer Wiersma: Hebt U dat bij de correctie dan niet gezien De Voorzitter: Dit is dus aan Uw eigen aandacht ontsnapt, masr er wordt nota van genomen en er zal een rectificatie worden aangebracht. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. het raadsbesluit van 7 December 1955 tot aankoop van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noor den van het Van Harinxmakanaal, van de erven wijlen Ds. P. de Bruijn;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1