i i 1 36 i Leeuwarden in grote mate gebruik gemaakt; er is een intensief contact met het ministerie, waardoor het B. en W. mogelijk is de maximale bedragen voor de desbetreffende mensen er uit te slepen. Wat dat be treft, hebben B. en W. geen enkele hint nodig. Spr. is voorzitter van de Leeuwarder Werkgemeenschap, waar in vele van dergelijke mensen zijn ondergebracht en als zodanig heeft de nood van de betrokkenen spr.'s hart wel bewogen, meer dan de woorden van de heer Rutkens dit deden; deze werkten hoogstens op spr.'s lachspieren. Omdat deze nood bekend is, zijn B. en W. voor nemens deze zaak op landelijk plan aanhangig te ma ken, langs de weg van nuchterheid en zakelijkheid, wars van iedere demagogie. Het is op grond van de desbetreffende regeling ten strengste verboden een kerstgratificatie te verstrek ken. Deze is al een aantal jaren gevraagd en even- zovele malen afgewezen. In dezen blijven B. en W. echter diligent. De heer Rutkens zou n.a.v. de beantwoording van de wethouder van Sociale Zaken willen zeggen, dat hij de wenselijkheid van positie-verbetering voor deze mensen niet heeft besproken met het oog op zijn eigen belangrijkheid, maar omdat hij, evenals de heer Vellenga, naar deze in zijn beantwoording zeide, slechts het belang van de desbetreffende groep op het oog heeft. Het verheugt ons dan ook, aldus spr., van de wethouder te vernemen, dat door hem reeds enkele verzoeken zijn gedaan tot het uitkeren van een kerst gratificatie. Het moet ons daarom van het hart, dat men in Den Haag toch wel ontzettend hard moet zijn. Waar een zodanige uitkering in het particuliere be drijfsleven reeds lang een doodgewone zaak is, is het Ministerie van Sociale Zaken tot nu toe weigerachtig gebleven t.a.v. een desbetreffend verzoek. Spr. gelooft dan ook, dat het op zijn plaats is, vanuit de raad daar over afkeuring uit te spreken. Spr. staat hiermee niet politieke oogmerken voor, zoals is gesuggereerd; de reden is, dat wij, evenals de heer Vellenga en spr. hoopt, dat dit ernstig gemeend is begaan zijn met de positie, waarin de mensen, die onder de onderhavige regeling vallen, verkeren. Het gaat er ons dus niet om wie hier handelt, maar enkel en alleen, dat er wordt gehandeld. Voor mijn part mag, aldus spr., de heer Vellenga of wie dan ook met de pluim gaan strijken. Het resultaat is voor ons het belangrijkste, n.l. dat de positie van deze werkers verbeterd kan en zal worden. En spr. gelooft, dat het ook op de weg van de raad ligt zijn afkeuring over de tegenwoordige si tuatie aan het Ministerie van Sociale Zaken te doen weten. Volgno. 526 wordt onveranderd vastgesteld. Hoofdstuk X. De heer De Vries zegt, dat in het sectieverslag be zorgdheid tot uitdrukking is gebracht over het gebrek aan industrieterreinen en vervolgens wordt aangedron gen op een voortvarend beleid. Het college heeft zich bij de beantwoording beperkt tot het tweede deel van de vraag; op het eerste deel van de opmerking wordt niet ingegaan. Spr. zou het wel op prijs stellen, als het college inlichtingen kan verstrekken over de vraag, of inderdaad voldoende grond voor industrievestiging beschikbaar is en zo niet, of het dan een mogelijkheid ziet om hier binnen afzienbare tijd in te voorzien. Het feit, dat hier in deze gemeente een voortvarend beleid wordt gevoerd, was spr. ook wel bekend. De heer Ras heeft al eens in ander verband de aan dacht van de wethouder gevestigd op het urinoir van het centraal autobusstation, maar wil dat thans graag nog eens doen. De heer Van der Schaaf (weth.) zou t.a.v. de algemene opmerkingen i.z. Hoofdstuk X het volgende willen me moreren. Het bestaande industrieterrein loopt in een vrij snel tempo vol en de vraag is nu: waar moet men terecht, wanneer dit terrein zal zijn volgebouwd De raad heeft een tijd geleden terrein, zuidwest ge legen, dus tussen het Van Harinxmakanaal, de spoor lijn en het nieuw te stichten recreatiegebied, aanslui tend aan het gebied van het uitbreidingsplan Zuid west II, bestemd tot industrieterrein en Ged. Staten hebben dat plan ook goedgekeurd. Het is zover, dat daar eventueel het stadium van onteigening kan wor den ingegaan. De gemeente bezit daar een aantal per celen en er zijn onderhandelingen gaande met een eigenaar, die daar zeer sterk is vertegenwoordigd. Het is niet te zeggen, of dat stadium op een gunstig of op een negatief resultaat zal uitlopen. Maar hoe dan ook, wanneer binnenkort blijkt, dat de eigenaren, die daar nog grond hebben, welke aan de gemeente moet worden overgedragen, bereid zijn op de voorwaarden, die de gemeente meent te kunnen stellen, en tegen de prijzen, die zij kan bieden, in te gaan, dan kan, als alles meeloopt, dus misschien over enkele maanden het bedoelde terrein in het bezit van de gemeente zijn. Ged. Staten hebben hun goedkeuring verleend, zodat hier geen beletsel meer aanwezig is. Wanneer het echter tegenloopt, dan zal de grond pas in het bezit van de gemeente zijn na het verloop van de onteige ningsprocedure, waarvan men de duur moet schatten op ongeveer 1% jaar. Er is dus wel uitzicht aanwezig, dat de gemeente, wanneer het thans in exploitatie zijnde industrieterrein vol is, de beschikking heeft over een nieuw terrein. Spr. kan er aan toevoegen, dat de wegenplannen reeds in voorbereiding zijn en dat de percelen al in kaart zijn gebracht. De zaak staat er dus administratief gunstig voor. Hoofdstuk X wordt onveranderd vastgesteld. Volgno. 95. Staangelden by kermis en andere gelegen heden f45.000,— De heer K. de Jong heeft hierbij een korte opmer king. Hij moge volstaan met mede te delen, dat zijn fractie tegen het verhuren van terreinen voor kermis- doeleinden is en graag geacht wil worden tegen deze post te hebben gestemd. Volgno. 95 wordt onveranderd vastgesteld, waarna de gehele begroting, met de bijbehorende wijzigingen, z.h.st., overeenkomstig het voorstel van B. en W., wordt aangenomen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 21 maart 1956 RAADSVERGADERIN G van woensdag 21 maart 1956 Aanwezig: 26 leden. Afwezig: de heren Drentje, Hartstra, G. de Jong, Mani en Pols, mevr. Ringenaldus-v. d. Wal en de heren Schootstra, Venema en IJtsma. Voorzitter: de heer mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. K. Hartmans, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 9 (b.l.o.) (bijlage no. 57). 3. Voorstel tot het benoemen van een lid van de ledenraad van „Het Openbaar Lichaam Gasvoorziening Noord-Oost-N ederla nd" (bijlage no. 70). 4. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 26 te Goutum (g.l.o.) (bijlage no. 65). 5. Voorstel tot het overplaatsen van P. Sijtema als onderwijzer van gemeenteschool no. 1 (v.g.l.o.) naar gemeenteschool no. 3 (v.g.l.o.) (bijlage no. 63). 6. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen aan de Hendriksbuurt, van J. Dijkstra en P. Koster, beiden alhier (bijlage no. 73). 7. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de zuidwestzijde van de Dirk Boutsstraat, aan J. Martens, alhier (bijlage no. 68). 8. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de noordzijde van de Julianalaan, aan de firma Massolt, Bouw- en Montagebedrijf, alhier (bijlage no. 69). 9. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging tot stichting en instand houding van scholen met de Bijbel te Huizum, voor de aanschaffing van gordijnen ten behoeve van de Johan Willem Frisoschool (g.l.o.) (bijlage no. 56). 10. Voorstel tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bestuur der Vereniging tot stichting en instand houding van scholen met de Bijbel te Huizum in zijn aanvraag tot het beschikbaarstellen van gelden voor de aanschaffing van een stofzuiger ten behoeve van het gymnastieklokaal der Johan Willem Frisoschool (g.l.o.) (bijlage no. 60). 11. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, voor de aanschaffing van meubilair ten behoeve van de bijzondere school voor buitenge woon lager onderwijs aan de Pieter Feddesstraat 4 (bijlage no. 61). 12. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk Kleuter onderwijs, alhier, voor de stichting van een bijzondere kleuterschool aan de Esdoornstraat (bijlage no. 66). 13. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur der Vereniging „Leeuwarder Parkherstel lingsoord", alhier, voor het voltooien van de bouw van een nieuwe school voor ziekelijke kinderen (bijlage no. 67). 14. Voorstel tot het vaststellen der exploitatiever goedingen over het jaar 1954 aan de besturen van bij zondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs (bijlage no. 58). 15. Voorstel tot het vaststellen der exploitatiever goedingen over het jaar 1954 aan de besturen van bij zondere scholen voor gewoon en uitgebreid lager onder wijs (bijlage no. 59). 16. Voorstel om te verklaren, dat uitbreiding van het leerplan der van de Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te Leeuwarden uitgaande In dustrie- en Huishoudschool met een opleiding tot lerares NXX (Kinderverzorging en Opvoeding) nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 64). 17. Voorstel tot het instellen van een rechtsvorde ring tegen J. H. Lambrechts e.c., in verband met de verkoop van het perceel Noordvliet no. 59 (bijlage no. 71). 18. Preadvies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de eigenaren van schiphuizen aan de Lange Negen om de kosten van demping der kolken van de vroegere schiphuizen voor rekening van de gemeente te nemen (bijlage no. 72). 19. Preadvies van burgemeester en wethouders op het verzoek van de afdeling Friesland van de Neder landse Bond van Slijters, om de gemeentelijke winkel sluitingsverordening in dier voege te wijzigen, dat de slijtersbedrijven op maandagmorgen voor het publiek gesloten zijn. (bijlage no. 62). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 20 april 1955 tot partiële her ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Leeuwarderadeel, met betrekking tot gronden, gelegen tussen het Van Harinxmakanaal, de Sneekertrekvaart en de spoorlijnen naar Harlin- gen en Zwolle; 2. de raadsbesluiten van 28 december 1955: a. tot het verkopen van een strookje grond, gele gen aan het Nieuwe Kanaal, aan de N.V. Electro Blikfabriek, alhier; b. tot het aankopen van grond, grenzende aan het terrein van de openbare lagere school te Lek- kum, van de Nederlands Hervormde Gemeente te Lekkum-Miedum; c. tot het wijzigen van de bouwverordeningen voor deze gemeente; d. tot het aankopen van het perceel Molenbuurt 2, van J. Spoelstra, alhier; e. tot het aankopen van het westelijk gedeelte van het terrein, gelegen tussen de Greuns, het Van Harinxmakanaal en het Woudmansdiep (Froske- pölle) van de provincie Friesland; f. tot het wijzigen van de gemeentebegroting en de begroting van het grondbedrijf, voor het dienstjaar 1955; 3. de raadsbesluiten van 18 januari 1956: a. tot het verkopen van grond, gelegen ten noor den van de Huizumerlaan, aan de N.V. Vruch- tenconfijtindustrie Steensma, alhier; b. tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan het Beethovenplantsoen, hoek Valeriusstraat, aan J. Terpstra, alhier;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1