1 De Voorzitter wil het onderzoek, dat door de heer Kamstra is gevraagd, met genoegen laten instellen. Het resultaat zal hem, zo hoopt spr., t.z.t. kunnen wor den medegedeeld. Overigens zal spr. ook in tweede instantie niet op de zaak zelf ingaan. De heer Van der Veen heeft een opmerking gemaakt, alsof zich hier wel een nieuw feit zou hebben voorge daan, n.l. dat de slijters nu unaniem zouden zijn in hun aanvrage, in tegenstelling tot vroeger. Ook al zou dit het geval zijn, dan gelooft spr., dat het aan de gang van zaken niets af of toe doet of zo weinig, dat het moei lijk als een nieuw feit kan gelden, om van een raads besluit, dat twee jaar geleden na ampele discussie is genomen, af te wijken. Hiertoe zou spr. zich willen bepalen. De heren Van Halen Walter en Van der Veen vragen stemming. Het preadvies van B. en W. wordt aangenomen met 15 tegen 11 stemmen, die van mevr. dr. Blanksma-Kok, de heren ir. Van Balen Walter, Van der Meer, Rutkensl Santema, K. de Jong, mr. Van der Veen, W. M. de Jong en Kamstra, mevr. Heijmeijer-Croon en de heer Ras. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 11 april 1956 R A ADS VERG ADERIN G van woensdag 11 april 1956 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: de heren W. M. de Jong, Schootstra en Vellenga. Voorzitter: de heer mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsverga deringen van 24 augustus en 28 december 1955 en van 18 januari en 8 februari 1956. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan ir. Ch. C. van der Vlis, als directeur der openbare werken der gemeente Leeuwarden (bijlage no. 98). 4. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan D. Brandt, als hoofd van gemeenteschool no. 9 (b.l.o.) (bijlage no. 77). 5. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan S. J. Drijver, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 33 (g.l.o.) (bijlage no. 84). 6. Voorstel tot het benoemen van een bestuurslid van de stichting „Théskinkerij Prinsetün" (bijlage no. 96). 7. Voorstel tot het benoemen van hoofden aan ge meentescholen nos. 4 en 22 (u.l.o.) (bijlage no. 75). 8. Voorstel tot het benoemen van een hoofd aan gemeenteschool no. 33 (g.l o.) (bijlage no. 79). 9. Voorstel tot het benoemen van een hoofd aan gemeenteschool no. 29 (g.l.o.) te Hempens (bijlage no. 82). 10. Voorstel tot het aankopen van een drietal strookjes grond aan Achter de Hoven, van J. Draaisma, G W. Stienstra en mevr. T. Damkat-Faber, allen alhier (bijlage no. 78). 11. Voorstel tot het aankopen van de percelen Nieuwe Houtstraat no. 23, Fabriekssteeg no. 86 en Achter Tulpenburg no. 7, van G. S. Piekstra, resp. W. Lamsma en mej. J. W. Schreinhout, allen alhier (bijlage no. 89). 12. Voorstel tot het verkopen van een perceel in dustrieterrein, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan G. R. van der Kooi, alhier (bijlage no. 90). 13. Voorstel tot het verkopen van een strookje grond, gelegen ten zuiden van de Gerard Terborch- straat, aan M. Rijpstra, alhier (bijlage no. 95). 14. Voorstel tot het verhuren van een aantal per celen tuingrond, aan de Vereniging van Volkstuinders te Huizum (bijlage no. 92). 15. Voorstel tot het verpachten van een aantal per celen bouw-, wei- en gardeniersland (bijlage no. 91). 16. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van ver schillende percelen bouwterrein (bijlage no. 88). 17. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rot terdam voor de aanschaffing van banken voor de school voor gewoon- en uitgebreid lager onderwijs aan de Grote Kerkstraat no. 81, alhier (bijlage no. 85). 18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van de O L. Vrouwe Stichting te Amers foort, voor de aanschaffing van leermiddelen, ontwik- kelings- en speelmateriaal, ten behoeve van de R.K. Kleuterschool aan de Huizumerlaan no. 21, alhier (bijlage no. 86). 19. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van de O.L. Vrouwe Stichting te Amersfoort, voor de stichting van een R.K. Kleuter school op een terrein, gelegen tussen de Hercules Seghersstraat en de Lucas van Leijdenstraat (bijlage no. 87). 20. Voorstel om te verklaren, dat het geven van avondonderwijs aan brood-banketbakkers aan de alhier gevestigde bakkersvakschool, uitgaande van de Stich ting voor vakopleiding en examens in het bakkersbe drijf te 's-Gravenhage, nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 83). 21. Preadvies van burgemeester en wethouders op het verzoek van het bestuur van de Nederlandse Vak scholen voor Kappers te Utrecht, om toekenning van een subsidie (bijlage no. 80). 22. Voorstel om afwijzend te beschikken op het verzoek van de Stichting St. Joost te Breda, om voor een uit de gemeente Leeuwarden afkomstige leerling, die de van voornoemde stichting uitgaande Academie voor Beeldende Kunsten bezoekt, voor 1956 een sub sidie beschikbaar te stellen (bijlage no. 81). 23. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met een aantal Friese gemeenten inzake het gebruik van het paviljoen voor lijders aan besmettelijke ziekten (bijlage no. 94). 24. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van een door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen aan één harer bouwspaarders te verstrekken geldlening (bijlage no. 74). 25. Voorstel tot het aanleggen van straten in het uitbreidingsplan Greunsweg" (bijlage no. 99). 26. Voorstel tot het bouwen van een commandopost ten behoeve van de bescherming bevolking, onder ge meenteschool no. 35 aan de Plataanstraat (bijlage no. 97). 27. Voorstel met betrekking tot het uitbetalen van een 3 -uitkering over het jaar 1955 aan het perso neel in dienst der gemeente Leeuwarden (bijlage no. 93). 28. Voorstel tot het wijzigen van het Algemeen Amb tenarenreglement en de Uitkeringsverordening, met be trekking tot de huwende ambtenares (bijlage no. 76). Punt 1. De Voorzitter verzoekt de raadsleden in het verslag van 28 december 1955 de volgende rectificatie aan te brengen. Op blz. 2, le kolom, 8e regel van onderen, na de woorden „met 26 stemmen" toe te voegen: „en de heer K. de Jong, met 25 stemmen" en het woordje „en", staande voor „de heer Vellenga", na invoeging van het uitgevallen zinsgedeelte te vervangen door een komma. Vervolgens worden deze notulen vastgesteld. Hierna worden de notulen van de overige genoemde vergaderingen onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. de raadsbesluiten van 8 februari 1956:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1