7 RAADSVERGADERING Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 2 mei 1956 van woensdag 2 mei 1956 Aanwezig: 32 leden. Afwezig: mevr. Heijmeijer-Croon en de heren Pols en Stobbe. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Verlenen van ontslag aan ds. C. D. Moulijn, als curator van het Stedelijk Gymnasium. 3. Voorstel van het college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium tot benoeming van een curator. 4. Voorstel tot het overnemen in eigendom van ver schillende stoepen (bijlage no. 103). 5. Voorstel tot het aankopen van de percelen Hout straat no. 100 en 2e Korte Houtstraat no. 22, van J. Postma te Zwolle, resp. mevr. G. Oost-Meeter, alhier (bijlage no. 104). 6. Voorstel tot het verkopen van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de P. C. Hooftstraat, aan de N.V. Kon. Handelsmij, v/h Boeke en Huidekoper te Haarlem (bijlage no. 102). 7. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel industrieterrein, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan de N.V. v/h fa. B. Mohrmann en Co., alhier (bijlage no. 100). 8. Voorstel tot het splitsen van de school voor b.l.o. (gemeenteschool no. 9) in een school voor debiele en voor imbecille kinderen (bijlage no. 101). 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Huizum, voor de bouw van een kleuterschool op een terrein, gelegen aan het verlengde van de Cornelis Trooststraat, hoek Julianalaan (bijlage no. 109). 10. Voorstel tot het oprichten en in stand houden van een openbare school tot opleiding van leidsters bij het kleuteronderwijs (bijlage no. 110). 11. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van een door de „Stich ting tot exploitatie van een Dorpscentrum te Goutum i.o." te sluiten geldlening (bijlage no. 107). 12. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van een door de speel tuinvereniging „Gerard Dou", alhier, te sluiten geld lening (bijlage no. 108). 13. Voorstel tot het aangaan van een onder handse geldlening (bijlage no. 105). 14. Voorstel tot het bouwen van 47 z.g. houtrijke woningen in het uitbreidingsplan „Zuid-West I" (bijlage no. 111). 15. Voorstel tot het aanleggen van straten in het uitbreidingsplan „Zuid-West I" (bijlage no. 106). 16. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting, alsmede van de begrotingen van het woning bedrijf, het grondbedrijf en de energiebedrijven, voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 112). 17. Voorstel tot het wijzigen van het Algemeen Ambtenarenreglement en de Uitkeringsverordening, met betrekking tot de huwende ambtenares (bijlage no. 76). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 28 december 1955 tot het ver kopen van bouwterrein, gelegen aan de Julianalaan, hoek Verlengde Schrans, aan de N.V. Huizenga's Autogarage, alhier; 2. het raadsbesluit van 8 februari 1956 tot partiële herziening van het uitbreidingsplan „Oost"; 3. de raadsbesluiten van 29 februari 1956: a. tot het aangaan van een overeenkomst van grondruil met de „Woningvereniging Leeuwar den"; b. tot het bouwen van een gemeentelijke kleuter school op een terrein, gelegen ten noorden van de Larixstraat; 4. het raadsbesluit van 21 maart 1956 tot het instellen van een rechtsvordering tegen J. H. Lambrechts e.c., in verband met de verkoop van het perceel Noordvliet no. 59; Deze mededelingen worden voor kennisgeving aan genomen. B. dat is ingekomen: 1. een rapport omtrent controle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger over het le kwartaal 1956; Voor kennisgeving aangenomen. 2. een verslag omtrent de toestand van het Stedelijk Gymnasium over het jaar 1955; Dit verslag ligt nog enige tijd ter inzage. 3. een verzoek van een aantal huurders van woningen aan de Julianalaan inzake de toekomstige verbre ding van de Julianalaan; 4. een verzoek van het hoofdbestuur van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel te Amsterdam, om de lonen en salarissen van het in dienst der ge meente Leeuwarden zijnde personeel ten spoedigste met 6 te verhogen. B. en W. stellen voor deze verzoeken om preadvies in hun handen te stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 5. een verzoek van de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Vrouwenbeweging om medewerking te verlenen aan de opheffing van de discriminerende maatregelen ten opzichte van de huwende en de ge huwde ambtenares. B. en W. stellen voor dit verzoek te behandelen bij punt 17 van de agenda. Aldus wordt besloten. 6. berichten van verhindering van mevr. Heijmeijer- Croon en de heer Pols. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2. Z.h.st. wordt eervol ontslag verleend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1