4 RAADSVERGADERING uur uitermate gering. De beroepschauffeurs hebben hun vaste adressen, waar zij hun eet- en drinkwaren plegen te kopen. De personenauto's zijn na dit uur zeldzaam en zou men na 12 uur nog uit de familiekring moeten vertrekken om elders te kopen? Spr. gelooft te mogen aannemen, dat men, als men tot 12 uur ge zellig in de familiekring bijeen is geweest, wel het nodige gehad heeft en het niet bij deze standplaatsen dunnetjes over behoeft te doen. B. en W. blijven dus bij hun advies om het sluitings uur niet later te stellen dan 12 uur. De heer Pols heeft met verwondering kennis geno men van de opmerking van de Voorzitter, dat na 12 uur het maatschappelijk verkeer in een stad van 80.000 inwoners eindigt. Spr. vindt het jammer, dat de Voor zitter dit gezegd heeft. Concurrentie met cafés kan spr. hier niet zien. Daarvoor gaat het hier om te grote prijsverschillen. Er is bovendien ook maar een klein aan tal cafés tot 1 uur open. De andere moeten alle om 12 uur sluiten. Spr. vindt het jammer voor de stand plaatshouders, dat ze om 12 uur moeten ophouden met de verkoop. De Voo.zitter heeft, aldus de heer Rutkens, gewezen op het sluitingsuur van de cafés en gezegd, dat on billijkheden zouden worden geschapen, wanneer besloten zou worden om deze standplaatshouders vergunning te verlenen tot 1 uur, omdat dan aan de cafés concur rentie wordt aangedaan. Maar is het dan juist geweest hoe denkt de Voorzitter daarover dat de raad destijds het besluit heeft genomen om enkele cafés vergunning te verlenen om tot 1 uur open te blijven? Spr. vindt, dat het concurrentiemotief geen argument kan zijn, ook omdat de raad reeds eerder heeft be sloten dit motief niet te aanvaarden. En de betrokken standplaatsen toch vervullen evenzeer als de desbe treffende cafés een deel van de centrumfunctie van Leeuwarden, ook in verband met het vreemdelingen verkeer. Spr. gelooft, dat het concurrentiemotief, dat naar voren is gebracht, hiermede volledig is weerlegd Op wat de Voorzitter heeft gezegd n.a.v. het bijeen komen van de familiekring behoeft spr. z.i. niet ver der in te gaan; hij moge het voor diens eigen rekenine laten. De Voorzitter weet ook wel, dat, als hij heeft gezegd, dat het maatschappelijke leven in Leeuwarden na 12 uur eindigt, dit niet in volstrekte zin het geval is en dat er wel enige uitzonderingen zijn. Als de heer Pols verklaart het jammer te vinden, dat spr. dat zo zegt, dan vindt hij het eigenlijk jammer, dat de feiten zo liggen. Want spr. meent, dat het niet voor tegenspraak vatbaar is, dat na 12 uur het maatschappelijke leven in Leeuwarden tot rust is gekomen. Overigens gelooft spr., dat hij zijn argumentatie in eerste aanleg volledig kan handhaven. Hij moge dan ook bij zijn advies blijven om dit voorstel, zoals het door de Commissie voor de Strafverordeningen aan de raad is gedaan, aan te nemen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van de commissie. Punt 18 (bijlage no. 128). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van dinsdag 12 juni 1956 van dinsdag 12 juni 1956 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: de heer Van der Meer. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergade ring van 29 februari 1956. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan B. Goedemoed, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 2 (v.g.l.o.) (bijlage no. 130). 4. Voorstel tot het benoemen van onderwijzend per soneel aan de gemeentescholen nos. 10, 14, 21, 24 en 33 (g.l.o.) (bijlage no. 140). 5. Voorstel tot het benoemen van onderwijzend per soneel aan de gemeentescholen nos. 4 en 22 (u.l.o.) (bijlage no. 141). 6. Voorstel tot het overnemen in eigendom van ver schillende stoepen (bijlage no. 142). 7. Voorstel tot het aankopen van een tweetal schip huizen, gelegen aan de Potmarge, van S. Kalverboer, resp. J. S. Lubberts, beiden alhier (bijlage no. 131). 8. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxma- kanaal, van H. H. Th. Fransen, alhier, J. van der Pol te Hempens en Tj. van der Weide, alhier (bijlage no. 138). 9. Voorstel tot het aankopen van een perceel grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxmakanaal, van Ir. I. de Vries, alhier (bijlage no. 146). 10. Voorstel tot het aankopen van een tweetal strookjes grond, gelegen in het uitbreidingsplan Zuid- West I, van mevr. J. Goudsmit-Nauta Andreae te Leiden (bijlage no. 147). 11. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen ten westen van de Leeuwrikstraat, aan J. J. Hooft, alhier, en tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot grond, gelegen ten zuiden van de César Franckstraat, met G. van der Ploeg, alhier (bijlage no. 145). 12. Voorstel tot het verkopen van een perceel in dustrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan J. Martens, alhier (bijlage no. 137). 13. Voorstel tot het verhuren van een gebouw, staande op het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Huizumerlaan, aan de „Woningstichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel", alhier (bijlage no. 135). 14. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen ten zuiden van de Tijnjedijk, aan de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen (bijlage no. 129). 15. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen ten zuiden van de Julianalaan, aan de C.V. „Fries Bouwbedrijf", alhier (bijlage no. 133). 16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, voor de aanschaffing van meubilair ten be hoeve van de Koningin Wilhelminaschool aan de Fon teinstraat (bijlage no. 139). 17. Voorstel tot het oninvorderbaar verklaren van diverse posten (bijlage no. 136). 18. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen aan een aantal van haar bouwspaarders te verstrekken geldleningen (bijlage no. 134). 19. Voorstel tot het deelnemen van de gemeente in het door de stichting „Ons Garnizoen", alhier, te vormen garantiefonds ten behoeve van een door die stichting op 14 juli a.s. te houden luchtvaartdag (bijlage no. 132). 20. Voorstel tot het bouwen van een woning voor het hoofd van gemeenteschool no. 29 te Hempens (bijlage no. 143). 21. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begroting van het woningbedrijf voor het dienstjaar 1956. 22. Voorstel tot wijziging van de verordening inge volge artikel 4 van de Winkelsluitingswet 1951 (bijlage no. 144). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2- De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 18 januari 1956 tot het ver kopen van grond, gelegen ten oosten van de Ooster singel, aan de fa. B. C. Algra, alhier; 2. de raadsbesluiten van 11 april 1956: a. tot het aankopen van de percelen Nieuwe Hout straat no. 23, Fabrieksteeg no. 86 en Achter Tulpenburg no. 7, van G. S. Piekstra, resp. W. Lamsma en mej. J. W. Schreinhout, allen alhier; b. tot het verkopen van een perceel industrieter rein, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan G. R. van der Kooi, alhier; c. tot het verkopen van een strookje grond, ge legen ten zuiden van de Gerard Terborchstraat, aan M. Rijpstra, alhier; 3. de raadsbesluiten van 2 mei 1956: a. tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen ten oosten van de Greunsweg, aan de N.V. v/h fa. B. Mohrmann en Co., alhier; b. tot het aankopen van de percelen Houtstraat no. 100 en 2e Korte Houtstraat no. 22, van J. Postma te Zwolle, resp. mevr. G. Oost-Meeter, alhier; Deze mededelingen worden voor kennisgeving aan genomen. B. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent controle van de voorschotkas en de legesadministratie van de afdeling expeditie en drukkerij der gemeente-secretarie, omtrent kasop- neming en controle van de administratie der kost winnersvergoedingen, alsmede omtrent controle van de voorschotkas van de afdeling financiën en be lastingen der gemeente-secretarie en van het hoofd bescherming bevolking; Voor kennisgeving aangenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1