Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van Woensdag 4 juli 1956 RAADSVERGADERING van Woensdag 4 juli 1956 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren G. de Jong, Van der Schaaf, Schootstra en Slaterus. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het benoemen van onderwijzend per soneel aan de gemeentescholen nos. 15, 33 en 34 (g.l.o.) (bijlage no. 154). 3. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 19 (g.l.o.) (bijlage no. 155). 4. Voorstel tot het plaatsen van onderwijzend per soneel van de openbare school voor zwakzinnigen op de scholen voor debielen en imbecillen (bijlage no. 156). 5. Voorstel tot het aankopen van het perceel Hout straat no. 94, van mej. G. Draaisma, alhier (bijlage no. 163). 6. Voorstel tot het aankopen van de percelen Kleine Kerkstraat no. 26 en Bagijnestraat no. 1, van M. van der Boom, alhier (bijlage no. 164). 7. Voorstel tot het aankopen van de percelen Grote Kerkstraat no. 1 en Boterhoek no. 169, van mevr. B. Kooi-de Vries, alhier, en van het perceel Oldehoofster kerkhof no. 48, van C. Postmus, alhier (bijlage no. 165). 8. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxma- kanaal, van G. S. Baarda te Wolvega en J. Kamsma, alhier (bijlage no. 153). 9. Voorstel tot het verkopen van industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan de Stichting „Leeu warder Industriegebouwen", alhier (bijlage no. 166). 10. Voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit van 11 april 1956, no. 5168, tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan A. van der Berg te Reitsum en P. J. Th. Schuhmacher, alhier (bijlage no. 148). 11. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan A. A. C. Wiersma en F. J. de Boer, beiden alhier (bijlage no. 152). 12. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de noordzijde van de Esdoornstraat, tussen de Dennenstraat en de Schierin- gerweg, aan de C.V. „Fries Bouwbedrijf", alhier (bijlage no. 168). 13. Voorstel tot het intrekken van een gedeelte van het uitbreidingsplan in onderdelen, genaamd „Noord en Oost" (bijlage no. 160). 14. Voorstel tot het vaststellen van een besluit, dat voor een gedeelte van de gemeente een uitbreidings plan wordt voorbereid (bijlage no. 161). 15. Voorstel tot het toekennen van vergoedingen, als bedoeld in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (bijlage no. 157). 16. Voorstel tot het beschikbaarstellen van gelden aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk Kleu teronderwijs te Huizum, voor vernieuwing van vloeren en aanschaffing meubilair, hulpmiddelen, ontwikke lingsmateriaal en schoolbehoeften, ten behoeve van haar kleuterschool „Boartlik Bigjin" aan de Ludolf Bakhuizenstraat 32, alhier (bijlage no. 158). 17. Voorstel tot het beschikbaarstellen van gelden aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk Kleu teronderwijs te Leeuwarden, voor de stichting van twee bijzondere kleuterscholen in het westen der stad (bijlage no. 167). 18. Voorstel tot het toekennen van vacatiegelden aan de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de huur- commissie, bedoeld in artikel 8, derde lid, der Huurwet (bijlage no. 149). 19. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van de door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen aan een aantal van haar bouwspaarders te verstrekken geld leningen (bijlage no. 151). 20. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de Stichting „Leeuwarder Industriegebouwen", alhier (bijlage no. 169). 21. Voorstel tot het bouwen van een rijwielberg plaats bij de gemeentescholen nos. 4 en 18 (u.l.o.) (bijlage no. 159). 21a. Voorstel tot het bouwen van 42 houtrijke wo ningen op gronden, gelegen in het uitbreidingsplan „Greunsweg" (bijlage no. 170). 22. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begrotingen van de takken van dienst voor het dienstjaar 1954 (bijlage no. 150). 23. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begrotingen der energiebedrijven voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 162). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Gedeputeerde Staten van Friesland hebben goedgekeurd 1. het raadsbesluit van 2 mei 1956 tot het verkopen van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de P. C. Hooftstraat, aan de N.V. Koninklijke Handels maatschappij, v/h Boeke en Huidekoper te Haar lem; 2. de raadsbesluiten van 23 mei 1956: a. tot het verkopen van een strook grond, gelegen aan het Jacob Catsplein, aan de N.V. Leeuwar der Overdekt Zwembad; b. tot het kopen van het perceel Houtstraat no. 61, van B. Postmus, alhier; c. tot het kopen van de percelen Harlingertrekweg nos. 73 en 76, van P. Jonkman, alhier; d. tot het verhuren van het perceel Aan de Pot- marge no. 9 c.a., aan de firma L. en E. Meeter, alhier; e. tot het aanbrengen van verbeteringen in gemeen telijke kleuterschool no. 2, aan het Zuidvliet; B. dat zijn ingekomen rapporten omtrent kasopne- ming en controle van de administratie der openbare werken en van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, alsmede omtrent controle van de afdracht van entrée-gelden in het Princessehof en het Coulonhuis

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1