Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 25 juli 1956 RAADSVERGADERING **C J van woensdag 25 juli 1956 Aanwezig: 25 leden. Afwezig: mevr. Dr. Blanksma-Kok en de heren Ir. Van Balen Walter, G. de Jong, Rutkens, Schootstra, Slaterus, Tiekstra, Mr. Van der Veen, Vellenga en IJtsma. Voorzitter: de heer J. K. Dijkstra, loco-burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergade ringen van 21 maart en 11 april 1956. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. J. B. Bergsma en mej. A. A. Laverman, resp. als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 31 (g.l.o.) en aan gemeenteschool no. 14 (g.l.o.) (bijlage no. 171). 4. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. S. Wiersma, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 24 (g.l.o.) (bijlage no. 190). 5. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan M. Zijlstra, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 22 (u.l.o. (bijlage no. 183). 6. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan C. J. J. A. Morsch, als leraar in het Nederlands, aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 185). 7. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 19 (g.l.o.) (bijlage no. 184). 8. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 9 (b.l.o.) (bijlage no. 177). 9. Voorstel tot het benoemen van een directeur der openbare werken (bijlage no. 191). 10. Voorstel tot het aankopen van het perceel Houtstraat no. 98, van S. Kalverboer, alhier (bijlage no. 172). 11. Voorstel tot het aankopen van een perceel wei land, gelegen ten noorden van de Harlingertrekvaart, van S. H. van Hulst te Lemmer (bijlage no. 179). 12. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot gronden, gelegen nabij de spoorbrug over de Harlingertrekvaart, met de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht (bijlage no. 189). 13. Voorstel tot het verkopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, aan de Vereniging voor Middel baar Technisch en Ambachtsonderwijs, alhier (bijlage no. 180). 14. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de westzijde van de d'Hondecoeterstraat, aan A. Lindeboom, alhier (bijlage no. 188). 15. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan A. Kingma te Stiens en T. Kingma te Wanswerd aan de Streek (bijlage no. 187). 16. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan H. W. Ensingh, alhier (bijlage no. 192). 17. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de westzijde van de Mr. P. J. Troelstraweg, aan de N.V. Herenkledingfa briek v/h gebr. Levie te Groningen (bijlage no. 193). 18. Voorstel tot het beëindigen van het erfpachts- recht op gronden, gelegen aan de Julianalaan (bijlage no. 182). 19. Preadvies van burgemeester en wethouders op het door B. J. Gros, alhier, ingestelde beroep tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van een door Gros, voornoemd, gevraagde bouwver gunning (bijlage no. 181). 20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur der Nederlands Hervormde School vereniging, alhier, voor de aanschaffing van leermid delen voor de school voor gewoon lager onderwijs aan de Beukenstraat, alhier (bijlage no. 173). 21. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotter dam voor de aanschaffing van banken en lessenaars voor de school voor gewoon lager onderwijs aan de Grote Kerkstraat 89, alhier (bijlage no. 174). 22. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden a.an het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotter dam voor de aanschaffing van een godsdienstmethode, buitenmateriaal en tafelbedekking voor de kleuterschool aan de Frederik Ruyschstraat, alhier (bijlage no. 175). 23. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, voor de aanschaffing van meubilair en leermiddelen voor de scholen voor gewoon lager onderwijs aan de Margaretha de Heerstraat, de Leeuw- rikstraat en de Robert Kochstraat, alhier (bijlage no. 176). 24. Voorstel tot het uitbreiden van het aantal scholen voor openbaar kleuteronderwijs in het westen en oosten der stad (bijlage no. 178). 25. Voorstel tot het uitbreiden van het aantal scholen voor openbaar kleuteronderwijs in het zuiden der stad (bijlage no. 194). 26. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het aanschaffen van een diesel- huisvuilauto (bijlage no. 186). 27. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aan de woningstichting „Patrimonium", alhier, ten behoeve van de bouw van 126 etagewoningen op gronden, ge legen in het uitbreidingsplan „Greunsweg" (bijlage no. 195). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedge keurd: 1. de raadsbesluiten van 23 mei 1956: a. tot het aankopen van een perceel grond met woningen, gelegen nabij de Zwettestraat, van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht; b. tot het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot gronden, gelegen aan de Hempenserweg, met H. Posthuma, alhier;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1