1 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 15 augustus 1956 RAADSVERGADERING van woensdag 15 augustus 1956 Aanwezig: 30 leden. Afwezig: de heren Ir. van Balen Walter, Rutkens, Slaterus, Schootstra en De Vries. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergade ringen van 2 mei 1956, 23 mei 1956 en 12 juni 1956. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van drie leden der commissie voor het onderzoek der gemeenterekening, dienst 1954. 4. Benoeming van een vertegenwoordiger der ge meente in het bestuur van de woningstichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel (vacature W. M. de Jong). 5. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 31 (g.l.o.) (bijlage no. 200). 6. Voorstel tot het overplaatsen van D. Hoekstra, als onderwijzer van gemeenteschool no. 6 (g.l.o.) naar gemeenteschool no. 2 (v.g.l.o.) (bijlage no. 197). 7. Voorstel tot het overplaatsen van P. Sijtema, als onderwijzer van gemeenteschool no. 3 (v.g.l.o.) naar gemeenteschool no. 1 (v.g.l.o.) (bijlage no. 207). 8. Voorstel tot aankoop van het perceel Fabriek- steeg no. 78 van mevr. Chr. G. Drijfhout, geb. van den Borg, alhier (bijlage no. 196). 9. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het wijzigen van het contract, gesloten met de firma Terpstra en Jasper, alhier, betreffende het verhuren van een gedeelte van het terrein van het openbaar slachthuis (bijlage no. 199). 10. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terreinen, gelegen ten zuiden van de Dirk Boutsstraat, aan de C.V. „G.E.O.G." (voorheen de N.V. bouw- en aannemersbedrijf gebr. de Jong), te Grouw (bijlage no. 208). 11. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met G. Keverkamp en K. G. Boorsma, beiden alhier, inzake het aan de pacht onttrekken van gardeniers- land (bijlage no. 209). 12. Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van 18 woningen (bijlage no. 198). 13. Voorstel tot het aanschaffen van een automa tisch werkende koelinstallatie voor het Openbaar Slachthuis (bijlage no. 201). 14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, voor het aanschaffen van meubilair, het ver beteren van sanitair en het veranderen van vloeren in de bijzondere school voor g.l.o. aan de Pieter Feddes- straat, alhier (bijlage no. 205). 15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, voor het stichten van een school voor gewoon lager onderwijs in Leeuwarden-Oost (bijlage no. 204). 16. Voorstel om te verklaren, dat de uitbreiding van het leerplan der van de Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te Leeuwarden uitgaande Industrie- en Huishoudschool, met een opleiding tot leerling-ver koopster, nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 206). 17. Voorstel tot het bouwen van zgn. houtrijke woningen en tot het intrekken van het raadsbesluit van 21 maart 1956, no. 4177, inzake het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de Dirk Boutsstraat (bijlage no. 210). 18. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de Noorderbegraafplaats (bijlage no. 202). 19. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de heffing van begrafenisrechten op de Noorder begraafplaats (bijlage no. 203). Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 23 mei 1956 tot het bouwen van twee openbare scholen voor g.l.o. aan de Tjerk Hiddesdwarsstraat en aan de Plataanstraat, hoek Abeelstraat, alsmede tot het uitbreiden van het aantal scholen voor g.l.o. met een school op het terrein tussen de Haydnstraat en de Vivaldistraat; 2. de raadsbesluiten van 12 juni 1956 tot: a. het verkopen van een perceeltje grond aan J. J. Hooft, alhier; b. het aangaan van een grondruil met C. van der Ploeg, alhier; c. het kopen van twee perceelsgedeelten van mevr. J. Goudsmit-Nauta Andreae te Leiden; d. het kopen van een perceelsgedeelte van de Kerk voogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hempens; 3. de raadsbesluiten van 4 juli 1956 tot: a. het bouwen van een rijwielbergplaats op het terrein, gelegen aan de Nieuweburen, hoek Op gang; b. het verkopen van een perceel industrieterrein aan de stichting Leeuwarder Industriegebouwen, alhier c. het aangaan van een overeenkomst met de stich ting Leeuwarder Industriegebouwen, alhier, in zake het verstrekken van een geldlening; Voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen: 1. een verzoek van een aantal bewoners van de Fon teinstraat, in zake het verplaatsen van de toegang naar de daargelegen sportvelden; 2. een verzoek van de Friese Maatschappij van Land bouw, in zake het aanwijzen van een terrein voor de bouw van een dierenasyl; Voorgesteld wordt deze verzoeken in handen van B. en W. te stellen om preadvies. Dienovereenkomstig wordt besloten. C. dat B. en W. bij besluit van 26 juli 1956, no. 11133, namen hebben gegeven aan een aantal straten in aan leg op terreinen, gelegen tussen Achter de Hoven en de Greunsweg;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1