rs.. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van vrijdag 31 augustus 1956 Spoedeisende raadsvergadering op vrijdag 31 augustus 1956 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren J. K. Dijkstra, Kamstra, Schootstra en Slaterus. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punt: Voorstel tot het aangaan van een 4 obligatie lening, groot f 3.000.000, De Voorzitter doet de deuren sluiten. Na heropening der vergadering wordt z.h.st. be sloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1