Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 5 september 1956 RAADSVERGADERING van woensdag 5 september 1956 Aanwezig: 27 leden. Afwezig: de heren Van den Brink, J. K. Dijkstra, Hartstra, G. de Jong, Pols, Schootstra, Slaterus en Stobbe. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. Y. Nauta, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 20 (g.l.o.) (bijlage no. 211). 3. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 2 (v.g.l.o.) (bijlage no. 216). 4. Voorstel tot het aankopen van de percelen Bleker- straat 37 en Houtdwarsstraat nos. 2 en 4, van G. W. Stienstra, alhier (bijlage no. 213). 5. Voorstel tot het aankopen van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de Tijnjedijk, van H. Koopmans te Oudeschoot (bijlage no. 218). 6. Voorstel tot het verkopen van een perceel industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan Lasaulec C.V., aïhier (bijlage no. 214). 7. Voorstel tot partiële herziening van het uit breidingsplan „West", met betrekking tot de bebouwing rond het Harlingerplein (bijlage no. 215). 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het Rooms-Katholieke kerkbestuur te Wijtgaard, voor de aanschaffing van gordijnen ten behoeve van de R.K. school voor gewoon lager onderwijs te Wijtgaard (bijlage no. 212). 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, voor de aanschaffing van leer middelen ten behoeve van de bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Karei Doormanstraat no. 22 (bijlage no. 217). 10. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van een door de Alge- meene Friesche Levensverzekering Maatschappij aan de stichting „De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven" te verstrekken geldlening (bijlage no. 222). 11. Voorstel tot het verhogen en wijzigen van de gastarieven (bijlage no. 221). 12. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 219). 13. Voorstel tot het wijzigen van de verordening op de heffing van reinigingsrechten (bijlage no. 220). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedge keurd: 1. het raadsbesluit van 12 juni 1956 tot het aankopen van een perceel grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxmakanaal, van ir. I. de Vries, alhier; 2. de raadsbesluiten van 4 juli 1956: a. tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan A. A. C. Wiersma en F. J. de Boer, beiden alhier; b. tot het aankopen van de percelen Grote Kerk straat no. 1 en Boterhoek no. 169, van mevr. B. Kooi-de Vries, alhier, en van het perceel Oldehoofsterkerkhof no. 48, van C. Postmus, alhier; 3. de raadsbesluiten van 25 juli 1956: a. tot het verkopen van grond, gelegen in Leeuwar den-Zuid, aan de Vereniging voor Middelbaar Technisch- en Ambaehtsonderwijs, alhier; b. tot het aankopen van een perceel weiland, ge legen ten noorden van de Harlingertrekvaart, van S. H. van Hulst te Lemmer; c. tot het uitbreiden van het aantal scholen voor openbaar kleuteronderwijs in het zuiden der stad; Voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van de geneeskundige- en gezond heidsdienst, de energiebedrijven, het woningbedrijf, het openbaar slachthuis, het grondbedrijf en de openbare werken, alsmede omtrent controle van de administratie van de ambtenaar, belast met de controle op en de inning van de vermakelijkheids belasting en omtrent contröle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger; Voor kennisgeving aangenomen. 2. een verzoek van de bewoners van de percelen, ge legen aan het gedeelte van de Harlingerstraatweg tussen het R.K. kerkhof en de gemeentegrens, om hun percelen op het elektrische net te doen aan sluiten B. en W. stellen voor dit verzoek om preadvies in hun handen te stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 3. een verzoek van het Bestuur der Tucht-Unie te 's Gravenhage, met adhesiebetuiging van het Be stuur van de Bond ter behartiging van de belangen van het kind, eveneens te 's Gravenhage, om, ter beteugeling van de baldadigheid en ter voorkoming van het aantal verkeersongevallen, in de uitbrei dingsplannen speelplaatsen, speelweiden en sport terreinen te projecteren en in de reeds bestaande bebouwing speelstraten in te richten. B. en W. stellen voor dit verzoek met adhesiebe tuiging om preadvies in hun handen te stellen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 4. bericht van verhindering van de heren J. K. Dijkstra en G. de Jong; 5. bericht van de heer W. van den Brink, dat hij be dankt als lid van de raad. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2 (bijl. no. 211). Z.h.st, wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 3 (bijl. no. 216). De voordracht van B. en W. luidt als volgt: J. P. R. Dijkstra, alhier. Benoemd wordt de voorgedragene, met alg. stemmen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1