1 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 26 september 1956 RAADSVERGADERING van woensdag 26 september 1956 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren Ir. Van Balen Walter, Slaterus en Schootstra; 1 vacature. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Verdeling van de raad in secties. 3. Voorstel tot het overplaatsen van E. van der Veen, als onderwijzer van gemeenteschool no. 2 (v.g.l.o.), naar gemeenteschool no. 22 (u.l.o.) (bijlage no. 241). 4. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 20 (g.l.o. (bijlage no. 239). 5. Voorstel tot het benoemen van een leraar in de Nederlandse taal aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 242). 6. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 243). 7. Voorstel van het college van curatoren van het Stedelijk Gymnasium tot het benoemen van een con rector voor het cursusjaar 1956/1957 en tot het be noemen van leerkrachten aan dat gymnasium. 8. Voorstel tot het benoemen van leden en plaats vervangende leden van de Commissie ex artikel 8 van de woonruimtewet 1947 (bijlage no. 233). 9. Voorstel tot het aankopen van een aantal woningen (bijlage no. 246). 10. Voorstel tot het aankopen van een aantal schip huizen, gelegen aan de Potmarge (bijlage no. 240). 11. Voorstel tot het aankopen van een aantal per ceeltjes grond van de fa. Bouw- en Exploitatiebedrijf „Het Engelse Plein", alhier (bijlage no. 225). 12. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in het uitbreidingsplan Zuid-West I, van mevr. J. Goudsmit-Nauta Andreae te Leiden (bijlage no. 230). 13. Voorstel tot het toekennen van een vergoeding aan E. van Dijk, alhier, wegens het aan de pacht ont trekken van gardeniersland (bijlage no. 229). 14. Voorstel tot het aangaan van een grondruil met betrekking tot gronden, gelegen nabij de Potmarge en de Hempenserweg, met G. K. en D. K. Iedema, alhier (bijlage no. 226). 15. Voorstel tot het aangaan van een grondruil met betrekking tot gronden, gelegen aan de Juliana- straat, met de Coöperatieve Condensfabriek „Fries land", alhier (bijlage no. 228). 16. Voorstel tot het verkopen van industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan de stichting „Leeu warder Industriegebouwen" en J. Martens, alhier (bijlage no. 224). 17. Voorstel tot het huren van het clubhuis van de speeltuinvereniging „Gerard Dou", alhier, ten behoeve van het huisvesten van de openbare kleuterschool no. 15 (bijlage no. 223). 18. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de oostzijde van de Berliozstraat, aan de Vereniging van Zelfstandige Melkhandelaren voor Leeuwarden en omgeving (bijlage no. 227). 19. Voorstel tot het aanleggen van straten in het uitbreidingsplan Zuid-West I (bijlage no. 236). 20. Voorstel tot het bouwen van 22 houtrijke wo ningen in het uitbreidingsplan Zuid-West I (bijlage no. 235). 21. Voorstel tot het maken van opritten naar het geprojecteerde viaduct over het spoorwegemplacement (bijlage no. 237). 22. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de balansen op 31 december 1954 en van de verlies- en winstrekeningen en de rekeningen van baten en lasten en kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1954 van: 1. de energiebedrijven; 2. het grondbedrijf; 3. het woningbedrijf 4. het bedrijf der gemeentereiniging; 5. het bedrijf der openbare werken; 6. het openbaar slachthuis; 7. de geneeskundige- en gezondheidsdienst; 8. de stichting „Volkscrediet". 23. Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen over 1954 van: 1. het nieuwe stadsweeshuis; 2. de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon. 24. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de ge meenterekening, dienst 1954. 25. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begrotingen van de geneeskundige- en gezondheidsdienst, het woningbedrijf, het grondbedrijf en de energiebedrijven, voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 238). 26. Voorstel tot het aanvragen van een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (bijlage no. 245). 27. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van de verplichte winkelsluiting voor sigarenwinkels, op woensdag 3 oktober 1956 (bijlage no. 247). 28. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot het heffen van rechten voor de beurs (bijlage no. 231). 29. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot het heffen van marktgeld (bijlage no. 232). 30. Voorstel tot het verhogen van de salarissen en lonen van het gemeentepersoneel met 6 ingaande 1 juli 1956 (bijlage no. 244). 31. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad, de heer L. Becherer. Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. de raadsbesluiten van 4 juli 1956 tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxmakanaal, van G. S. Baarda te Wolvega en J. Kamsma, alhier; 2. de raadsbesluiten van 25 juli 1956: a. tot het aankopen van het perceel Houtstraat no. 98, van S. Kalverboer, alhier;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1