4 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 17 oktober 1956 RAADSVERGADERING van woensdag 17 oktober 1956 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: de heren Schootstra, Slaterus, De Vries en IJtsma. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Beëdiging van het nieuw inkomende lid, de heer L. Becherer. 2. Mededelingen. 3. Benoeming van drie raadsleden tot lid van de commissie, bedoeld bij artikel 6, lid 2, van de ver ordening, regelende het georganiseerd overleg. 4. Benoeming van twee leden van het bestuur van de woningstichting „Leeuwarden-Leeuwarderadeel". wegens periodieke aftreding van de heren K. Sijbrandij en J. H. Hogema. 5. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan gemeenteschool no. 24 (g.l.o.) (bijlage no. 256). 6. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten in tijdelijke dienst aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes (bijlage no. 254). 7. Voorstel tot het benoemen van leerkrachten in tijdelijke dienst aan de gemeentelijke H.B.S.-A (bijlage no. 255). 8. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan mej. S. Gramsma, als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 12 (g.l.o.) (bijlage no. 257). 9. Voorstel tot het aankopen van de percelen Wes terstraat no. 63 en Blekerstraat no. 20, van A. F. J. de Vos en mej. M. J. de Vos, resp. van P. Winsemius, allen alhier (bijlage no. 261). 10. Voorstel tot het aankopen van de percelen Groeneweg 315, 319 en 321, van mevr. R. J. Postuma- Bakker en R. Jilderda, beiden alhier (bijlage no. 262). 11. Voorstel tot het aankopen van een strookje grond, gelegen aan de Van Sytzamastraat, hoek Van Asbeckstraat, van mevr. P. Smedinga-Boorsma e.c., alhier (bijlage no. 264). 12. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen ten westen van de Mr. P. J. Troelstraweg, van Dr. D. M. Hoogeveen te Haarlem (bijlage no. 263). 13. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de westzijde van de Franklinstraat, hoek Willem Loréstraat, aan de N.V. Bouwkas Neder landse Gemeenten te Assen (bijlage no. 248). 14. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van bouw terrein, gelegen aan de zuidzijde van de Julianalaan, aan de C.V. „Fries Bouwbedrijf", alhier (bijlage no. 250). 15. Voorstel tot het toekennen van vergoedingen, als bedoeld in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (bijlage no. 249). 16. Voorstel tot het garanderen van de geldleningen, welke zullen worden gesloten door de N.V. Intercom munale Waterleiding Gebied Leeuwarden (bijlage no. 252). 17. Voorstel tot het bouwen van een brug over de Harlingertrekvaart (bijlage no. 251). 18. Voorstel tot het bouwen van een vijftal nood- scholen (bijlage no. 259). 19. Voorstel tot het bouwen van twee openbare schoten voor uitgebreid lager onderwijs, op een terrein, gelegen ten zuiden van het Schapendijkje, resp. ten zuiden van de Julianalaan (bijlage no. 260). 20. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en de begrotingen van het grondbedrijf en van de energiebedrijven voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 258). 21. Voorstel tot het wijzigen van het Algemeen Ambtenarenreglement, de Arbeidsovereenkomstenver ordening, de Wachtgeldregeling en de Kindertoelage verordening (bijlage no. 253). 22. Voorstel inzake het verhogen met 6 van de salarissen van de gemeente-secretaris en de gemeente ontvanger (bijlage no. 265). Punt 1. De Voorzitter doet voorlezing van het bericht van Ged. Staten, waarbij dezen voor kennisgeving aannemen het schrijven van B. en W. van Leeuwarden d.d. 27 september 1956, no. 41, houdende mededeling van de toelating als raadslid van de heer L. Becherer te Leeu warden. De heer Becherer wordt daarna door de Voorzitter beëdigd en legt daartoe in diens handen de voorge schreven beloften, bedoeld bij art. 45 der Gemeente wet, af. De Voorzitter wenst de heer Becherer geluk met diens benoeming en verzoekt hem de voor hem be stemde plaats te willen innemen. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedge keurd: 1. het raadsbesluit van 2 mei 1956 tot het splitsen van de school voor b.l.o. (gemeenteschool no. 9) in een school voor debiele en een school voor imbeeille kinderen 2. het raadsbesluit van 25 juli 1956 tot het uitbreiden van het aantal schoten voor openbaar kleuteronder wijs met drie; 3. de raadsbesluiten van 5 september 1956: a. tot het verkopen van een perceel industrieter rein, gelegen in Leeuwarden-West, aan Lasaulec C.V., alhier; b. tot het kopen van een perceel grond, gelegen ten zuiden van de Tijnjedijk, van H. Koopmans te Oudeschoot; 4. de raadsbesluiten van 26 september 1956: a. tot het aangaan van een grondruil met betrek king tot gronden, gelegen nabij de Potmarge en de Hempenserweg, met G. K. en D. K. Iedema, alhier; b. tot het kopen van grond, gelegen in het uitbrei dingsplan Zuid-West I, van mevr. J. Goudsmit- Nauta Andreae te Leiden; Voor kennisgeving aangenomen. B. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de administratie van de gemeentelijke dienst voor so-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1