Tf RAADSVERGADERING Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 7 november 1956 van woensdag 7 november 1956 Aanwezig: 34 leden. Afwezig: de heer Schootstra. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Vaststelling van de notulen van de raadsvergade ringen van 3 augustus en 28 september 1955 en van 4 juli 1956. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan I. van der Krieke, als onderwijzer aan gemeenteschool no. 3 (v.g.l.o.) (bijlage no. 266). 4. Voorstel tot het benoemen van een leraar in de natuurkunde aan de Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes en aan de Gemeentelijke H.B.S.-A (bijlage no. 277). 5. Voorstel tot het aankopen van de percelen Wes terstraat nos. 53, 69, 75, 79 en 83, 2e Korte Houtstraat no. 20, alsmede van een perceel grond, gelegen aan de Spanjaardslaan (bijlage no. 271). 6. Voorstel tot het verkopen van een tweetal grond- stroken, gelegen aan de zuidzijde van de Weistraat, aan de Woningstichting „Patrimonium" (bijlage no. 269). 7. Voorstel tot het verhuren van een gedeelte van het terrein van het Openbaar Slachthuis aan de N.V. R. S. van Buren's Huidenhandel en Vellenbloterij, alhier (bijlage no. 268). 8. Voorstel tot het verpachten van gardeniersland aan Y. P. Jongma en aan H. en L. Kramer, allen alhier (bijlage no. 267). 9. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de zuidoostzijde van de Aert van der Neerstraat, aan L. Dijkstra en H. Wolthuizen, beiden alhier (bijlage no. 272). 10. Voorstel tot het goedkeuren van de jaarstukken over het exploitatie jaar 1955/1956 van de stichting „Zwembad Grote Wielen", alhier (bijlage no. 270). 11. Voorstel tot het betalen van een voorlopige om slag aan de vereniging „Molest-Risico voor gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen" te Amsterdam (bijlage no. 273). 12. Voorstel tot voorlopige reorganisatie van de brandweer (bijlage no. 274). 13. Voorstel tot het bouwen van een openbare schuil kelder op het Hofplein ten behoeve van de bescherming bevolking (bijlage no. 275). 14. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 276). De Voorzitter heeft van de heer Mani het verzoek ontvangen, een mededeling aan de raad te mogen doen. De heer Mani spreekt aldus: De vijf democratische fracties van deze raad hebben behoefte om, in verband met het vreselijk lot, dat het Hongaarse volk heeft getroffen als gevolg van het afschuwelijk verraad der Russische communistische machthebbers, die een totalitair systeem aanhangen, dat deze fracties verfoeien, te verklaren, dat, zolang het C.P.N.-lid van deze raad niet onomwonden heeft uitgesproken, dat ook hij dit onmenselijk systeem ver oordeelt, zij hem bezwaarlijk langer als raadslid au serieux kunnen nemen en dienovereenkomstig zullen handelen. De heer Rutkens verklaart het volgende: De heer Mani heeft n.a.v. de ook door mij diep be treurde gebeurtenissen in Hongarije een verklaring aan de raad voorgelezen. Het moet mij van het hart, dat ik diep meeleef, maar hierbij alleen zal ik het niet laten; ik zal daarnaast moeten verklaren, dat ik niet kritiekloos sta tegenover de gebeurtenissen, die hebben plaats gevonden. Het moet mij echter ook van het hart, dat men, wanneer men als sociaal-denkende mensen over deze zaak wil praten, niet eenzijdig moet zijn, maar in zijn diep mee leven mede moet betrekken datgene wat het interna tionale kapitaal in Egypte tot stand heeft gebracht. Ook tegenover de mensen daar moet men als socialis tisch denkende mensen zijn medeleven tonen. De Voorzitter gelooft goed te doen met over te gaan tot behandeling van de agenda. Punt 1. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 5 september 1956 tot het garan deren van de tijdige betaling van rente en aflossing van een door de Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij aan de stichting „De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven" te verstrekken geldlening; B. dat bij Koninklijk besluit van 15 oktober 1956, no. 14, is goedgekeurd het raadsbesluit van 15 augustus 1956 tot het vaststellen van een verordening op de heffing van begrafenisrechten op de Noorderbegraaf plaats C. dat zijn ingekomen: 1. rapporten omtrent kasopneming en controle van de gemeente-ontvanger, van de administratie van de gemeente-reiniging, alsmede omtrent controle van de voorschotkas van de afdeling financiën en be lastingen der gemeente-secretarie; 2. een brief van het bestuur van het Contactorgaan van ontvangers van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners, waarbij wordt aangeboden een exemplaar van het aan de Minister van Binnenlandse Zaken gericht adres in zake de organisatie van de werk zaamheden op het terrein van de gemeente-finan- ciën; 3. bericht van verhindering van de heer Schootstra. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 3 (bijl. no. 266). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 4 (bijl. no. 277). De aanbeveling van B. en W. luidt als volgt: J. van der Staaij, alhier. Benoemd wordt de aanbevolene, met alg. stemmen. De heren Bootsma en Stobbe vormden het stembureau. Punten 5 en 6 (bijl. nos. 271 en 269). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van B. en W.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1