7 Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 10 maart 1975 RAADSVERGADERING van maandag 10 maart 1975 Aanwezig 36 leden de dames E. Brandenburg- Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M. Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts (tot de koffiepauze), drs. M.H.G. de Greef, O. Heidinga, J. Hoekstra (tot de koffiepauze), H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 19.40 uur), J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema (tot 22.40 uur), dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma (vanaf 19.40 uur), K. Spoel- stra, N. Sterk, P. van der Veen, L.Visser, G. de Vries (weth.) en K. Weide (weth.). Afwezig: de heer P.D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. Voorts zijn aanwezig de heren M.F. Koopmans, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaange- legenheden, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de af deling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 18 november 1974. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 58). 4. Verkoop van een in het bestemmingplan Goutum gelegen perceel bouwterrein aan M.A. van Seijen (bij lage no. 56). 5. Verkoop van een aan de zuidzijde van de Plataan straat gelegen perceel bouwterrein aan de Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten Leeuwarden en Om streken (bijlage no. 57). 6. Aangaan van overeenkomsten tot beëindiging van het erfpachtsrecht, rustende op langs de Balistraat e.o. gelegen grondstroken (bijlage no. 55). 7. Straataanleg ten noorden van de Weideflora en ten westen van het Rietgras (bijlage no. 54). 8. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van een toe komstig bestemmingsplan (bijlage no. 60). 9. Aanvullend krediet voor het uitvoeren van extra doorrekeningen van het rekenmodel voor het Verkeers- en vervoersplan (bijlage no. 69). 10. Restaureren pand Tuinen 15 (bijlage no. 53). 11. Restauratie orgel Grote Kerk (bijlage no. 62). 12. Verlenen van medewerking aan enkele besturen van bijzondere scholen voor gewoon lager en buiten gewoon onderwijs voor het doen van diverse aanschaf fingen (bijlage no. 59). 13. Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Ge meenschappelijk Centrum van de onderwijsbegeleidings diensten in Friesland (bijlage no. 64). 14. Bouwen van een overdekt zwembad annex sport hal (bijlage no. 63). 15. Uitbreiding Openbaar Slachthuis (bijlage no. 61). 16. Wijzigen Regeling autovergoeding burgemeesters in Friesland voor reizen binnen de gemeente 1972 (bij lage no. 66). 17. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de verbouwing van de panden Raadhuisplein 21 en 23 (bijlage no. 67). 18. Wijzigen van de Algemene Politieverordening (bij lage no. 65). 19. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf, het Woningbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1975 (bijlage no. 68). 20. Verlenen van eervol ontslag aan de directeur van de mavo-Nijlan (bijlage no. 51). De Voorzitter: Dames en heren, ik heet u hartelijk welkom op deze vergadering van de raad. Ik stel voor dat wij met onze werkzaamheden beginnen. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter: Er is ons meegedeeld dat de heer Van der Wal wegens ziekte verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Rondgezonden mededelingen. Sub A t.e.m. F. De berichten, het rapport, de beschikking en de me dedeling worden voor kennisgeving aangenomen. Sub G. De verzoeken worden in handen van b. en w. gesteld om preadvies. Sub H en I. De motie en de brief worden voor kennisgeving aan genomen. Sub J. De heer Bouma: Wij zijn met een aantal fracties van deze gemeenteraad, n.l. het C.D.A. en de P.v.d.A., de afgelopen week naar een tweetal hearings geweest, één van de Linnaeusstraat en één van de Willem Sprenger- straat. Wij hebben daar de moeilijkheden, de bezwaren en de klachten aangehoord van een aantal bewoners van die wijken. De bewoners van de wijk waar het hier om gaat hadden toch wel zodanige klachten dat de daar vertegenwoordigde fracties toch wel meenden te moeten stellen dat deze zaak op heel korte termijn zijn beslag moet krijgen. De fractieleden die daar aanwezig waren hebben het besluit genomen om u vanavond voor te stellen om dit punt op de agenda van de eerst volgende raadsvergadering te plaatsen om in deze raad te kunnen discussiëren over de oplossing die u voor deze zaak wellicht heeft gevonden; er is ook besloten u te vragen om het voorstel dat u nu doet, n.l. het in handen van b. en w. stellen om preadvies en de Com missie Woningbedrijf inschakelen bij het voorbereiden van het preadvies, uit te breiden met de zin dat dit preadvies zal worden uitgebracht in de eerstvolgende raadsvergadering. Ik hoop dat u dit voorstel wilt over nemen en dus kunt toezeggen dat dit preadvies voor de eerstvolgende raadsvergadering zal worden uitge bracht en dat het op de agenda van die vergadering zal worden geplaatst. Mocht dat niet zo zijn dan over weeg ik in tweede instantie met een motie te komen. De heer Sterk: In grote lijnen ben ik het wel eens met datgene wat de heer Bouma gesteld heeft. Het lijkt mij ook zinvol om op korte termijn hierover een gesprek te hebben in de Commissie voor het Woning bedrijf opdat wij aan de hand van een inventarisatie kunnen beoordelen wat hier erg urgent is. Wij willen dan ook graag de motie ondersteunen die de heer Bou ma in petto heeft. Wij wachten echter even het ant woord van de wethouder af. De heer De Greef: Ik ben ook nogal onder de indruk gekomen van de brief die de wijkkern heeft geschreven en ik meen dat, met name i.v.m. de onzekerheid die uit de brief blijkt, de problemen die naar voren worden gebracht op zo kort mogelijke termijn moeten worden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1