4*//? RAADSVERGADERING WJP-^E- i; -• V Prinsentuin, een bedrag van, ik meen, 18.000, In wezen is het bedrag voor de activiteiten dus verhoogd. (De heer C. de Jong: Alleen voorde Prinsentuin.) Ik moet toegeven dat, als zich plotseling iets zou voordoen, ik mij kan voorstellen dat de post van 3.000,wel eens onvoldoende zou kun nen zijn. In dat soort gevallen zal het college waarschijnlijk de hand wel over het hart strijken. De Voorzitter: Dan zal er een beroep moeten worden gedaan op de post onvoorzien. De heer C. de Jong: lk wil de vergadering niet ophouden. Ik heb geen motie opgesteld. Ik ben teleurgesteld dat een voorstel zonder consequenties door het college niet wordt gehonoreerd. (De heer Ten Brug (weth.): Dat is aan de raad.) Dan zou ik dus nu nog met een voorstel moeten komen. Maar u hebt zoveel voorstellen uit de afdelingen waarmee duizenden guldens gemoeid waren gehonoreerd. Ik vind hef teleurstellend dat u een voorstel zonder consequenties niet hebt willen honoreren. Het is mij te flauw daartoe nu een motie in te dienen. De Voorzitter: Wij zijn met de behandeling van dit punt gekomen aan het einde van de behan deling van punt 1 van de agenda. Ik zou u willen voorstellen het beleidsplan vast te stellen zoals het in 3 onderdelen aan u is doorgegeven - er zijn 2 aanvullingen geweest - met inbegrip van de vandaag door u aangenomen moties en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties die zodanig zijn dat er maar weinig gewijzigd hoeft te worden. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig hef mondeling door de voorzitter geformuleerde voorstel van b. en w. De Voorzitter: Ik zeg u hartelijk dank voor uw volhouden. Ik dacht dat wij na deze marathon zifting van 2 dagen een belangrijk stuk werk hebben afgesloten. Zoals zopas al is besloten zullen de punten 2 en 3 van de agenda maandag a.s. aan de orde komen; die voegen wij toe aan de agenda die reeds is rondgezonden. Wij zijn hiermee aan het eind van deze vergadering gekomen. Degenen die nog niet naar huis willen kunnen nog een drankje halen op het Blanke Ruim; degenen die naar huis willen wens ik wel thuis. De Voorzitter sluit, om 24.40 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 21 april 1975 van maandag 21 april 1975 Aanwezig 35 leden de dames E. Brandenburg- Sjoerdsma, rar. E.N.J. Smit, M.M.Th. Visser-van den Bos (.vanaf 19.45 uur), A.J. de Vos en A. Willemsma de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greef, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra, N. Sterk, P. van der Veen (vanaf 19.45 uur), L. Visser, G. de Vries (weth.) en K. Weide (weth.). Afwezig: mevrouw G. Visscher-Bouwer en de heer P.D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. Voorts zijn aanwezig: de heren W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleids planning en Organisatie, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: a. Wijziging van de gemeentebegroting en van de be grotingen van de takken van dienst voor het dienst jaar 1975 (bijlagen nos. 92 en 93). b. Investeringen van een aantal takken van dienst en de politie voor het dienstjaar 1975 (bijlage no. 91). I. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 6 januari 1975. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 109). 4. Aankoop van diverse langs de Buorren te Lekkum gelegen perceelsgedeelten (bijlage no. 103). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 101). 6. Verkoop van in het bestemmingsplan Goutum ge legen percelen bouwterrein (bijlage no. 102). 7. Aangaan van een ruilovereenkomst m.b.t. tussen het Zuidvliet en de Willem Loréstraat gelegen percelen met opstallen (bijlage no. 104). 8. Aangaan van grondtransacties met de Stichting Technologische School voor de Levensmiddelen-In dustrie (bijlage no. 105). 9. Straataanleg ten noorden van de Huizumerlaan (bijlage no. 106). 10. Wijzigen huurovereenkomst met de Stichting De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven (bijlage no. 111). 11. Preadvies op de brief van het bestuur van de wijkkern Willem Sprenger van 10 februari 1975 (bij lage no. 107). 12. Vervoer van leerlingen van scholen voor buiten gewoon onderwijs (bijlage no. 96). 13. Wijzigen Algemeen Ambtenarenreglement en Be- 2oldigingsverordening 1960 (bijlage no. 98). 14. Wijzigen Reglement Medezeggenschap (bijlage no. 99). 15. Verzwaring elektriciteitsnet ten behoeve van agra rische bedrijven (bijlage no. 97). 16. Avondverkoop voor de plaatselijke winkeliers op vrijdag 9 mei 1975 van 18.00 tot 21.00 uur (bijlage no. 108). 17. Wijzigen van de Drank- en Horecaverordening (bijlage no. 95). 18. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf, het Woningbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1975 (bijlage no. 110). 19. Benoemen van een lid van de Raad voor Jeugd- aangelegenheden ((bijlage no. 100). De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom op deze vergadering. Ik stel voor dat wij met onze werkzaamheden beginnen. Ik neem aan dat u allen hebt gehoord van het ern stige verkeersongeval waarbij de burgemeester van Smallingerland om het leven is gekomen. De gemeen teraad van Smallingerland is op dit ogenblik bijeen i.v.m. deze bijzonder nare gebeurtenis. Ik stel u voor dat wij als gemeenteraad van Leeuwarden riu een telegram sturen aan de raad van Smallingerland om onze deelneming te betuigen met het verlies van zijn voorzitter. De Raad stemt hiermee in. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. De heer P.P. de Jong (secr.)Mevr. Visscher-Bou wer en de heer Van der Wal hebben bericht gezonden dat zij verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. Rondgezonden mededelingen. Sub A t.e.m. E. De berichten, het besluit en de mededeling worden voor kennisgeving aangenomen. Sub F. De verzoeken worden in handen van b. en w. ge steld om preadvies. Sub G. De brief wordt in handen van b. en w. gesteld om preadvies. Sub H. De moties worden voor kennisgeving aangenomen. Sub I. De heer Geerts: Het betreft hier een brief van de Vereniging voor Dorpsbelangen Wirdum-Swichum. Wij zijn erg enthousiast over het feit dat deze vereni ging een oplossing zoekt die met de wensen van de bevolking overeenkomt en dat zij daartoe met een aan bevelingsrapport wil komen. Wij vinden dat u haar daarvoor de tijd moet geven, te meer daar de minister bereid is het aflopen van de toezegging voor de sane- ringsbijdrage op te schorten. U weet dat bij ons over deze zaak inderdaad wel een kentering van gedachte Is en zonder vooruit te willen lopen op het aanbeve lingsrapport willen wij toch zeggen dat wij graag een zorgvuldig onderzoek willen of de Kamp we! of niet blijft bestaan. Daarom wilde ik u zeggen dat wij het van harte eens zijn met uw aanbeveling. De Voorzitter: Ik dank de heer Geerts voor zijn mededeling. Ik geloof niet dat hier van de zijde van het college op gereageerd behoeft te worden. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van b. en w. Sub J. De brief wordt in handen van b. en w. gesteld om preadvies.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1