16 De Voorzitter: Wij vragen een krediet van f5.270, U mag er van uitgaan dat wij op grond van de stuk ken menen dat de strop niet groter wordt, want an ders hadden wij een hoger krediet gevraagd. (De heer Knol: Dat hangt er van af hoe hoog de opbrengst is.) Ja, ik zeg ook alleen dat wij er op grond van de stuk ken van uitgaan dat dit krediet nodig is. De heer Eijgelaar (weth.): Er is al gesproken met de vorige eigenaar van het betreffende pand. Ge tracht zal worden voor de eigenaar van dit moment een andere huisvesting te krijgen zodat het pand vrij te aanvaarden verkocht kan worden. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met uitzondering van punt 1 van het onderdeel Dienst voor Sport en Recreatie. Punten 20a en 21 (bijlagen nos. 137 en 136). Z.h.st. wordt besloten «overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 22a (bijlage no. 130). Aanbeveling: I. vacature mevrouw G. Bakker-van Diermen: 1. mevrouw G. Bakker-van Diermen; 2. mevrouw J. Straatsma-Stienstra. II. vacature de heer J. Fokma: 1. de heer J. Fokma; 2. de heer J. Stienstra. III. vacature de heer mr. G. Visser: 1. de heer mr. G. Visser; 2. de heer R.H. de Boer. Benoemd worden mevrouw G. Bakker-van Diermen met 35 stemmen (mevrouw J. Straatsma-Stienstra 1 stem, 1 stem ongeldig) en de heren J. Fokma met 36 stemmen (1 stem ongeldig) en mr. G. Visser met 36 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 22b (bijlage no. 112). Voordracht: de heer P. Abel; de heer H. Teeuw; de heer W. Terpstra. Benoemd worden de voorgedragenen met 36 stem men (1 stem ongeldig). Punt 22c (bijlage no. 113). Voordracht de heer W. Braaksma. Benoemd wordt de voorgedragene met 36 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 22d (bijlage no. 122). Voordracht I. vacature de heer H.J. Hilbert: de heer J.J. Keur. II. vacature de heer J. Douma: de heer F. Lodder. Benoemd worden de voorgedragenen met 36 stem men (1 stem ongeldig). Punt 22e (bijlage no. 132). Aanbeveling: 1. de heer J.P. Aldershof; 2. de heer G.J. Smid. Benoemd wordt de heer J.P. Aldershof met 36 stem men (1 stem ongeldig). De heren Q. de Jong en W.A. de Pree vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 23.20 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 2 juni 1975. RAADSVERGADERING van maandag 2 juni 1975. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsmamr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, N. Sterk, P. van der Veen, L. Visser, G. de Vries (weth.), P.D. van der Wal (vanaf 20.20 uur) en K. Weide (weth.). Afwezig: de heren drs. M.H.G. de Greef en K. Spoelstra. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris. Voorts zijn aanwezig: de heren M.F. Koopmans, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangelegenheden, L. Nienhuis, plv. Commissaris van de Gemeentepolitie, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 17 en 18 februari 1975. 2. Mededelingen. 3. Aankoop van het pand Roekstraat 8 (bijlage no. 144). 4. Verkoop van een in het bestemmingsplan Goutum gelegen perceel bouwterrein aan A. Westerbaan (bijlage no. 140). 5. Verkoop van een in het bestemmingsplan Goutum gelegen grondstrookje aan R. Wijbenga te Goutum (bijlage no. 142). 6. Verkoop van een in het bestemmingsplan Aldlan-west gelegen grondstrookje aan mevrouw F. Osinga-de Jong (bijlage no. 143). 7. Vaststellen voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Vogelwijk (bijlage no. 150). 8. Eigendomsoverdracht van perceelsgedeelten (halve sloot) in het bestemmingsplan Goutum (bijlage no. 141 9. Aanleggen van de Henri Dunantweg (tussen de Borniastraaten de Aldlansdyk) c.a. (bijlage no.153). 10. Preadvies op het schrijven van J.F. Scheper (bijlage no. 152). 11. Opheffen van de Parkschool (g.l.o.) (bijlage no. 146). 12. Verlenen van een werksubsidie t.b.v. hef wijkcomité IJsbaankwartier (bijlage no. 148). 13. Verlenen van een werksubsidie t.b.v. de Stichting Snakkerburen (bijlage no. 149). 14. Subsidiëren van de oriëntatiefase Molenpad e.o. en van een aan te stellen opbouwwerker voor de wijken Huizum en Vegelinbuurt (bijlage no. 151). 15. Subsidiëren Stichting Beeldende Kunst Friesland en beëindigen tentoonsfellingsactivïteifen in het Prinsentuincomplex en beheer Pier Pander Museum door de Fryske Kultuerried (bijlage no. 147). 16. Samenwerking Leeuwarder Ziekenhuizen (bijlage no. 139). 17. Garanderen geldlening voor de Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten Leeuwarden e.o. (bijlage no. 155). 18. Nieuwbouw van hef politiebureau (bijlage no. 145).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1